~~META: creator = ZND NEDICOM, Cock de Jong &description abstract = (ID:077) Future[p]roof: dak/gevel verduurzamen... Dakinterieurs...dak/gevels energie winnen ~~ ====== (ID:077) Future[p]roof: dak/gevel verduurzamen... Dakinterieurs...dak/gevels energie winnen====== ** ZND NEDICOM ** \\ // Ontwerp, realisatie en beheer van duurzame daken en gevels // ^ Address|Hurksestraat 17, 5652 AH, Eindhoven, Nederland | ^ URL|www.zndnedicom.nl | ^ Contact|Cock de Jong, Commercieel manager, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Maintenance services; Manufacturer/Supplier | ^ Area of expertise|Construction; Sustainability; Power generation and conversion; Maintenance | ^ Size|51-250 employees | ===== Role of company/organisation===== ZND NEDICOM bestaat uit ZND dakbedekking en NEDICOM beplatingsgroep. Samen zijn wij sterk in een integrale benadering van de problematiek rondom de totale buitenschil van gebouwen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze expertise en kansen niet onbenut te laten, worden wij vaak al in een vroeg stadium bij projecten van onze opdrachtgevers betrokken. Wij zijn actief in zowel nieuwbouw, renovatie als beheer en onderhoud van daken en gevels. Een aantal jaren terug ontwikkelden wij het concept Future(p)roof (zie [[http://www.zndnedicom.nl/futureproof).]] Binnen onze projecten zetten wij ons in voor een optimale duurzame oplossing binnen het budget van de opdrachtgever. Vandaag de dag is een belangrijke rol voor ons weggelegd waar het gaat om de combinatie van kennis, creativiteit en duurzaamheid. ===== Opportunities for collaboration===== ZND NEDICOM was een van de winnaars bij de aanbesteding voor het duurzaam inrichten van 25.000 m2 dakoppervlak binnen de gemeente Rotterdam. Daarnaast hebben we projecten gerealiseerd waarin een integrale duurzame invulling van de vierkante meters dak en gevel leidend was. We noemen: Continuum in Kerkrade, Zorgcentrum Op den Toren in Nuth, Danone in Utrecht (BREEAM) en Gebouw SAN (Gerard) & SBP (Anton) op Strijp-S in Eindhoven. Wij richten ons daarbij niet op het simpelweg uitvoeren van een project volgens bestek en tekeningen. Doelstelling is om via verbinding en samenwerking met andere partijen zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de ambities en behoeften van de opdrachtgever. We kijken hierbij naar inrichting van het ontwerpoppervlak vanuit integrale benadering, multifunctioneel ruimtegebruik, en duurzame materiaal- en systeemkeuze. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Slim verduurzamen = Future[p]roof Future[p]roof is een concept waarin erkend wordt dat de toekomstige rol van de buitenschil van gebouwen wezenlijk verandert. Het dak en de gevel vervullen niet alleen meer de waterkerende functie, maar kunnen ons helpen de klimaatgerelateerde problemen op te lossen. Hierbij dient verantwoordelijk omgegaan te worden met de beschikbare middelen met het oog op de toekomst van ons nageslacht. Slim verduurzamen betekent volgens dit concept dat we van Eindhoven een energieneutrale, duurzame stad kunnen maken door de beschikbare vierkante meters dak- en geveloppervlak tot nut te laten zijn bij het verwezenlijken van de gemeentelijke ambities. Via sociale cohesie naar waardecreatie Door daken en gevels multifunctioneel in te richten en deze nieuwe ruimte bereikbaar en toegankelijk te maken voor medewerkers en burgers ontstaat een nieuwe sociale cohesie die past in deze tijdgeest. Daarbij zal aandacht moeten zijn voor het verbinden van het zogenaamde ‘1e en 2e maaiveld’, dus het dak en het werkelijke maaiveld, zo mogelijk via de gevel. Per saldo zal hiermee een uitzonderlijk hoge toegevoegde waarde kunnen worden gecreëerd voor het gehele Stadhuispleingebied (gebouwen en terreinen). - dakinterieurs, verbinden 1e en 2e maaiveld, toegankelijkheid, waardecreatie, sociale cohesie - Energie besparen, winnen en delen Op het gebied van energiebesparing, het opwekken van energie en het bij elkaar brengen van energievraag en -aanbod is het doel om de royaal beschikbare dak- en gevelruimte van gebouwen (en dan niet enkel de gemeentegebouwen) in te zetten als hoogwaardig vergroend energieoppervlak (beschikbaar voor iedereen voor zowel het winnen van elektriciteit als het winnen van warmte en koude). - isolatie, daglichttoetreding, zonnepanelen, warmtecollectoren, energievraag en -aanbod, herstel onbalans wko - Groene daken, groene gevels en biodiversiteit Ook op het gebied van ‘groen’ valt veel eer te behalen. Het is de uitdaging om met unieke vergroeningsconcepten zeer vooruitstrevend nieuwe voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van biodiverse stadsnatuur in Eindhoven zodat klein leven zich in de duurzame stad robuust kan ontwikkelen en de vitaliteit van de leefomgeving in Eindhoven niet langer wordt bedreigd door achteruitgang van biodiversiteit. - groendaken, daktuinen, biodiversiteit, stadsbos, stadsnatuur - Dak en gevel als ‘bouwplaat’ Wanneer er voor wordt gekozen om daken en gevels multifunctioneel te gaan inrichten, is het belangrijk allereerst een toekomstbestendige ‘bouwplaat’ te ontwikkelen. In deze eerste fase komt het aan op een strategische, kwalitatief hoogwaardige materiaal- en systeemkeuze. Op dit fundament, deze ‘bouwplaat’, kunnen vervolgens alle toekomstige ontwikkelingen plaatsvinden. Kwaliteit, flexibiliteit, beheer en recyclebaarheid zijn hierbij de sleutelwoorden. - bouwplaat, isolatie, dakbedekking, gevelbekleding, kwaliteit, flexibiliteit, recyclebaarheid - Duurzaam dak- en gevelbeheer Last but not least is het van grote waarde het belang van duurzaam beheer te onderkennen. Beheer is immers behoud; behoud is het verlengen van de technische levensduur; en het verlengen van de technische levensduur is een belangrijk duurzaamheidsprincipe. - inspectie, controle, onderhoud, beheer, aanpassingen in de tijd, levensduur - ZND NEDICOM - Future[p]roof - innovaties: - Stadsbos (CO2-reductie door ontwikkeling stadsnatuur) - Termobox (warmtewinning via de gevel) - Termogevel (warmtewinning via het dak) - Daylight Reflexbox (unieke daglichttoetreding) - Ecowall (groene buitenschil) ^ Illustrating file|{{public:outline_proposals:subdata:proposals:illustrations:77-q24-gebouwen_gerard_en_anton_-_strijp-s.pdf?400&direct|Gebouwen Gerard en Anton - Strijp-S.pdf}}| ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; design| ^ Enabling conditions|Bij de uitvoering van het concept Future[p]roof door ZND NEDICOM is integrale samenwerking met alle betrokken partijen van groot belang. Wij pleiten voor een multidisciplinair, doch klein team van deskundige uitvoerende partijen. Te denken valt hierbij aan het vormen van een coalitie met een architect, installatiebedrijf, groenbedrijf en mogelijk andere gespecialiseerde partijen.| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== Het concept Future[p]roof is een inmiddels beproefd concept in zowel nieuwbouw als renovatie. Het concept is daarnaast uitermate goed uitvoerbaar in herbestemming- en verduurzamingsprojecten. Meer informatie over het concept en de innovatieve producten binnen het concept is te vinden op: [[http://www.zndnedicom.nl/futureproof]] Verschillende referentie projecten zijn te vinden op: Dak: [[http://www.zndnedicom.nl/dak/referenties-nieuwbouw-dak]] Gevel: [[http://www.zndnedicom.nl/gevel/referenties-gevel]] Door verschillende gebouweigenaren, ontwerpers, projectontwikkelaars en bouwbedrijven is reeds gekozen voor het invullen van dak en gevel volgens het Future[p]roof concept. ===== Provability contribution to sustainability===== Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice. ===== Step in the right direction===== Vanuit het concept Future[p]roof zelf wordt al stapsgewijs gewerkt aan het realiseren van duurzaamheidsambities. Doelstelling daarbij is om via verbinding en samenwerking met andere partijen zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de ambities en behoeften van de opdrachtgever. We kijken hierbij naar inrichting van het ontwerpoppervlak vanuit integrale benadering, multifunctioneel ruimtegebruik, en duurzame materiaal- en systeemkeuze. Een gedegen 'bouwplaat' is daarbij onmisbaar als eerste stap, als fundament onder de toekomstige duurzame ontwikkeling. ===== Flexible idea===== Binnen het Future[p]roof concept zijn ideeën flexibel uitvoerbaar. Het geeft alle ruimte om de ambities multidisciplinair in te vullen. Bij de invulling van de plannen en realisatie wordt is het toetsen van de milieueffecten van gebruikte systemen en methoden een continuproces. Hierbij wordt o.a. gekeken naar zaken als Levens Cyclus Analyse (LCA), milieukeur, DUBOkeur etc. Daarnaast zijn wij als ZND NEDICOM gecertificeerd volgens ISO 14000. ===== Good investment===== N.V.T. ===== Comments===== N.V.T. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"attractive surroundings" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"visible innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"facility management" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"maintenance" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"construction" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"products suppliers" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"proven contribution"}}

TurTur Innovation Transitions