~~META: creator = Soontiëns Stadsnatuur, Jeroen Soontiëns &description abstract = (ID:406) groenverbindende factor mensen, gebouwen of andere stedelijke elementen en natuur.. ecosysteemgedachte ~~ ====== (ID:406) groenverbindende factor mensen, gebouwen of andere stedelijke elementen en natuur.. ecosysteemgedachte====== ** Soontiëns Stadsnatuur ** \\ // Ontwerp, aanleg en beheer van hoogwaardig stedelijk groen // ^ Address|Urkhovenseweg 570, 5641 KX, Eindhoven, NL | ^ URL|www.soontiensstadsnatuur.nl | ^ Contact|Jeroen Soontiëns, Directeur/eigenaar, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services | ^ Area of expertise|Design; Construction; Maintenance | ^ Size|11-50 employees | ===== Role of company/organisation===== Onze praktische en theoretische kennis van stedelijk groen kan worden ingezet om een groene invulling te geven die de duurzaamheidsambitie van de gemeente Eindhoven ondersteund en versterkt. Kernpunten zijn hierbij groenbeleving en groen als verbindende factor tussen mensen en gebouwen. ===== Opportunities for collaboration===== In dit project kan ons bedrijf een verbinder zijn tussen een ontwerpteam en de praktijk. Als partner tijdens een ontwerptraject kunnen wij het ontwerpteam voeden met significante argumenten om tot een beter en vooral succesvol uitvoerbare innovatieve groeninvulling te komen. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Ons idee is om het stedelijk groen te benaderen vanuit het oogpunt van verbinden. We laten het oude idee van groen als straatstoffering daarbij los. Het groen kan een verbindende factor tussen mensen, groepen mensen, gebouwen of andere stedelijke elementen en natuur zijn, waarbij de ecosysteemgedachte centraal staat. Bijvoorbeeld: Door het integreren van eetbaar groen in/op of rondom een gemeentelijk gebouw kan er een verbinding worden gemaakt tussen collega's maar ook tussen ambtenaren en inwoners van Eindhoven die samen gebruik maken van dit groen. Daarnaast kan het een verbindende rol spelen met de omliggende stadsnatuur. Een andere manier is om plekken met verblijfgroen in te richten met hetzelfde doeleinde. Dit ondersteunt de speerpunten Eindhoven als duurzame stad, Waarde creëren voor Stadhuisplein en Zichtbaar maken van innovatie (stadsmoestuinieren/landbouw). ^ Illustrating file|{{public:outline_proposals:subdata:proposals:illustrations:406-q24-groenverbinder_visual.pdf?400&direct|Groenverbinder visual.pdf}}| ^ Type of idea|service| ^ Category of idea|technical; design| ^ Enabling conditions|De randvoorwaarde is dat een groeninvulling integraal onderdeel is van een ontwerp/renovatieplan. Een belangrijke partner is daarom het ontwerpteam.| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== Wij hebben projecten uitgevoerd waarin groen de verbindende factor is. - Forbo Eurocol, industrie, Zaanstad: kansenkaart voor vergroenen bedrijventerrein met als doel een bijdrage te leveren aan duurzame bedrijfsvoering. Groen heeft een leidende rol gespeeld in verbindingen tussen bedrijf en potentiele opdrachtgevers en tussen medewerkers van het bedrijf (lunchtuin). - Medina, hangende tuinen, Eindhoven: groen als verbinder tussen binnenstedelijk wonen en gebruikers. - Kempisch bedrijvenpark, Hapert: groene omlijsting bezoekerscentrum, doel: nieuw te vestigen bedrijven verleiden om hun bedrijfsterrein duurzaam te vergroenen. - Groendomein 't Wasven, Eindhoven: stadsmoestuin met als doel verbinding te maken tussen het bedrijfsleven, mensen met beperking en vrijwilligers. - Doorntuin, tijdelijke tuin op wachtland te Eindhoven: deze tuin heeft als doel om sociale cohesie te bevorderen tussen nieuwbouwbewoners en de oude woonwijk. ===== Provability contribution to sustainability===== Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice. ===== Step in the right direction===== De vier principes van The Natural Step worden door onze werkwijze gewaarborgd. Dit is ook te toetsen aan de hand van onze genoemde voorbeeldprojecten. ===== Flexible idea===== Wij werken op basis van natuurlijke processen waarbij geen negatieve milieueffecten denkbaar zijn. ===== Good investment===== De investering in stedelijk groen als verbinder verdienen zich terug op maatschappelijk en sociaal vlak. Een voorbeeld is het referentieproject Doorntuin: de tuin wordt gedragen door vrijwilligers uit verschillende sociale lagen; de tuin wordt voor educatieve doeleinden gebruikt door scholen en kinderopvangcentra; daarnaast worden er allerlei teambuildingactiviteiten georganiseerd door bedrijven. ===== Comments===== Onze expertise op het gebied van binnenstedelijk groen kunnen wij op veel verschillende niveaus toepassen, hetzij schaalgrootte, hetzij ambitieniveau, hetzij stadium van procesontwikkeling. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"attractive surroundings" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"system approach" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"proven contribution"}}

TurTur Innovation Transitions