A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

~~META: creator = Building Vision Huisvesting # Beleidsadviseurs, Bert Meijering &description abstract = (ID:366) opstellenleidraad slim verduurzamen van gemeentegebouwen - gemeente Eindhoven ~~ ====== (ID:366) opstellenleidraad slim verduurzamen van gemeentegebouwen - gemeente Eindhoven====== ** Building Vision Huisvesting & Beleidsadviseurs ** \\ // Adviesbureau op het gebied van duurzame huisvesting en beleid // ^ Address|Louis Armnstronglaan 7, 5629 RA, Eindhoven, NL | ^ URL|www.buildingvision.nl | ^ Contact|Bert Meijering, Adviseur, <[email protected]> | ^ Line of industry|Consulting and Design services; Maintenance services; Research; Real estate | ^ Area of expertise|Construction; Sustainability; Power generation and conversion; Maintenance; Installations | ^ Size|self employed | ===== Role of company/organisation===== Technische inhoudelijke ondersteuning van de gemeente (vooral op het gebied van duurzaamheid/energiebesparing) bij het verduurzamen van gemeentegebouwen in de voorbereidingsfase en ontwerpfase ===== Opportunities for collaboration===== Inbreng van veel kennis en ervaring t.a.v. het verduurzamen van huisvesting en groot netwerk/contacten in de wereld van deskundigen/bedrijven en gemeentelijke en rijksoverheid op het gebied van duurzaamheid/energiebesparing/gezondheid. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Ontwikkelen van een “Richtlijn/leidraad slim verduurzamen van gemeentegebouwen - gemeente Eindhoven”. Deze richtlijn/leidraad bevat de specifieke (duurzame) visie van de gemeente Eindhoven, randvoorwaarden, prestatie-eisen, (duurzame) ambities/resultaten en de daarbij te volgen processtappen. Het is een concrete en specifieke uitwerking van de naturel step voor gemeentegebouwen in de gemeente Eindhoven. Bij het contracteren van bouwpartijen t.a.v. het verduurzamen van gebouwen is het belangrijk dat de gemeente vooraf duidelijk aangeeft wat zij als resultaat verwacht ( bijvoorbeeld aan welke duurzame prestatie-eisen het verduurzaamde gebouw dient te voldoen) en hoe het uitvoeringsproces dient te verlopen (overleg en beslismomenten e.d.). Om dit waarborgen kan voor elk te verduurzamen gebouw op het moment van de contracttering /aanbesteding verwezen worden naar de “Richtlijn/leidraad slim verduurzamen van gemeentegebouwen - gemeente Eindhoven”. ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; work flow; financial| ^ Enabling conditions|De “Richtlijn/leidraad slim verduurzamen van gemeentegebouwen - gemeente Eindhoven” dient aan te sluiten op het (duurzame) beleid en het gebouwbeheer in de gemeente Eindhoven. Bovendien dient het “gedragen” te worden door de betrokken beleidsmedewerkers en gebouwbeheerders. Daarom dient “Richtlijn/leidraad slim verduurzamen van gemeentegebouwen - gemeente Eindhoven” in nauw overleg met beleidsmedewerkers en vastgoedbeheerders opgesteld te worden.| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== Voor 2 gemeenten hebben we al een dergelijk document ontwikkeld. Daarnaast hebben we in opdracht van RVO (voorheen Agentschap NL) een “Leidraad verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed” ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Gouda, Haarlem en Arnhem. Dit is een algemene leidraad specifiek voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed via het onderhoud. ===== Provability contribution to sustainability===== Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations. ===== Step in the right direction===== Het document is o.a. gebaseerd op de methodiek van The Natural Step en de duurzame ambities van de gemeente Eindhoven. Het zorgt ervoor dat er bij het verduurzamen van gemeentegebouwen altijd minimale duurzame eisen en randvoorwaarden worden gesteld. Bouwpartijen hebben vaak de neiging de minimale grenzen op te zoeken van datgene zij moeten leveren. Het is daarom belangrijk dat die minimale grenzen vooraf door de opdrachtgever duidelijk wordt aangegeven. Er zijn al veel (bouw)projecten gerealiseerd die niet aan de verwachtingen voldeden omdat het beoogde resultaat vooraf niet voldoende duidelijk was aangegeven. ===== Flexible idea===== De “Richtlijn/leidraad slim verduurzamen van gemeentegebouwen - gemeente Eindhoven” is een “dynamisch” document dat na verloop van tijd mogelijk weer aangepast dient te worden als gevolg de aanscherping van de duurzame ambities van de gemeente Eindhoven, technologische en financiële ontwikkelingen e.d. Het verduurzamen van gemeentegebouw is een vrijwel onomkeerbaar proces. Het is daarom belangrijk dat voordat begonnen wordt om het gebouw fysiek aan te passen er duidelijke eisen/randvoorwaarden zijn afgesproken t.a.v. de duurzaamheid van het eindresultaat en het (ver)bouwproces ===== Good investment===== Met het verduurzamen van gemeentegebouwen is een veel geld en inspanning gemoeid. Door vooraf duidelijk aan te geven wat de gemeente minimaal verwacht van bouwpartijen worden faalkosten en teleurstelling in het resultaat zoveel mogelijk geminimaliseerd. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"facility management" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"maintenance" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"construction" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"underpinned contribution"}}

TurTur Innovation Transitions