Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_363 [2014/05/13 11:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = PVM / Innovation in Building # Maintenance,​ Cyrille Gijbels-Janssen
 +&​description abstract = (ID:363) Systeemdenken combineren met co-design..eco-effectieve system innovatie.
 +~~
 +
 +====== (ID:363) Systeemdenken combineren met co-design..eco-effectieve system innovatie.======
 +
 + ** PVM / Innovation in Building & Maintenance ** \\  // Het platform Innovation in Building & Maintenance is een open platform dat zich richt op de gebouwde omgeving en onbenutte kansen van innovaties aangrijpt door de meerwaarde van bestaande innovaties inzichtelijk te maken en gezamenlijk nieuwe ideeën te ontwikkelen. Het begrip gebouwde omgeving gaat hierbij verder dan ‘het gebouw’, het bevat het volledige proces van conceptontwikkeling tot beheer. Het delen van kennis en actieve uitwisseling tussen de participanten (effectief samengebracht door IinBM) staat centraal. De verschillende innovatieprojecten worden ondersteund door organisaties waarin professionals met verschillende achtergronden vertegenwoordigd zijn. De uitgangspunten van The Natural Step (TNS) en de whitepaper Economie en ruimtelijke inrichting: Bouwen aan de toekomst van Nederland in transitie. “Voorbij de moeilijke jaren” (Uitgever, BIMMedia – Vastgoedmarktkrant) vormen de theoretische basis voor het platform. //
 +
 +^  Address|Beukenlaan 129, 5616 VD, Eindhoven, Nederland |
 +^  URL|http://​www.iinbm.nl/​ |
 +^  Contact|Cyrille Gijbels-Janssen,​ Procesadviseur Duurzaam Vastgoed, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Real estate ​  |
 +^  Area of expertise|Sustainability;​ Maintenance ​  |
 +^  Size|1-10 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +De expertise van IinBM wordt gevormd door de combinatie van kennis van onderhoud, exploitatiemanagement en business cases vanuit PVM, de theoretische basis van The Natural Step en de whitepaper ‘Economie en ruimtelijke inrichting’ met de ervaring van economisch interessante innovatieprojecten. Deze expertise leent zich juist om als katalysator te fungeren en zo te komen tot de concretisering van een integraal plan.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +IinBM is een open innovatieplatform waar samenwerking centraal staat, dit gecombineerd met een heldere structuur om tot een optimaal resultaat te kunnen komen, zorgt ervoor dat IinBM een positieve bijdrage kan leveren aan het doen slagen van de samenwerking tussen de betrokken partijen in dit project.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +De focus van dit project ligt bij hoe de gemeente Eindhoven daadwerkelijk de transitie door kan maken naar een circulaire economie. Het hoge ambitieniveau van de gemeente Eindhoven vraagt om transitie: met alleen eco-efficiëntie – minder slecht voor het milieu – kunnen de duurzaamheidsambities niet behaald worden. Het concretiseren van eco-effectiviteit – goed voor het milieu – blijkt in de praktijk erg lastig. Om vanuit de huidige situatie te komen tot de gewenste situatie dient er transitie plaats te vinden. De S-curve van R. Foster laat zien dat er overgestapt moet worden van bestaande technologie naar nieuwe technologie om verder te kunnen ontwikkelen. Op de weg naar het verwezenlijken van de duurzaamheidsambities zullen de huidige maatregelen namelijk hun limiet bereiken. Om dichter bij de realisatie van een duurzame stad te komen, zijn zodoende drastische veranderingen nodig. Door systeemdenken te combineren met co-design wordt er voorzien in een praktische benadering om te komen tot eco-effectieve system innovatie (A participatory co-evolution approach to sustainable systems innovation, Remko van der Lugt, Utrecht University of Applied Sciences) en daarmee deze transitie mogelijk te maken. Hierbij vindt continue afstemming, aanpassing en sturing tussen de lange termijn visie en de korte termijn acties plaats (zie afbeelding). Het verduurzamen van de gebouwen is niet het einddoel, maar vormt een middel om de duurzaamheidsambities zichtbaar te maken en de transitie in gang te zetten. De dialoog die wordt gevoerd om te komen tot duurzame systeem innovatie zorgt dat de visie in de innovatieprojecten concreet vorm kan krijgen door verschillende experimenten,​ zoals het verduurzamen van de Stadhuistoren en het Stadhuisplein. Hierbij zijn de ervaringen van Barcelona en Birmingham eveneens waardevol. De continue dialoog maakt het tevens mogelijk om personen van verschillende lagen in de organisaties te betrekken en gezamenlijk via gecoördineerde experimenten te exploreren en richting te vinden.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​363-q24-iinbm-call_afbeelding_co-evolutie_proces.jpg?​400&​direct|IinBM-call afbeelding co-evolutie proces.jpg}}|
 +^  Type of idea|service|
 +^  Category of idea|work flow|
 +^  Enabling conditions|De benodigde partners om de structuur sterk te kunnen positioneren zijn de Hogeschool Utrecht (Dr. Ir. Remko van der Lugt, Lector Co-Design) en het innovatieplatform Innovation in Building & Maintenance (onder andere ir. Cees van Beukering en ir. Cyrille Gijbels-Janssen).|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +De Hogeschool Utrecht heeft meerdere projecten gedraaid, waarbij systeemdenken en co-design wordt gecombineerd (onder andere, Groene Economie in de Utrechtse Heuvelrug). Terwijl het innovatieplatform verschillende innovatieprojecten lopen, zoals risicomanagement. Deze twee organisaties vullen elkaar goed aan en zijn zodoende de samenwerking verder aan het vormgeven, onder andere door een gezamenlijke RAAK Publiek aanvraag.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Ambitie vergt transitie. Dit idee legt de focus op de transitie. Transitie is ook grotendeels een verkenning en leerproces (Rotmans en Lorbach). Het gezamenlijk optrekken van de drie steden en in een continue dialoog visie en concrete acties afstemmen biedt gelegenheid om dit taaie proces te versnellen.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Het doel van dit project is de transitie naar een circulaire economie. De structuur biedt een goede houvast waar binnen de verschillende thema’s en projecten volop ruimte is voor flexibiliteit. Ondanks de verschillen tussen Eindhoven, Barcelona en Birmingham biedt deze structuur voor allen de mogelijkheid om tot specifieke oplossingen te komen. De aanpak van op kleine schaal te experimenteren (gedistribueerd over de steden) en gezamenlijk te leren zorgt voor een zeer goede risicobeheersing wat betreft milieueffecten.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Financieel: De goede structuur maakt optimale kennisuitwisseling mogelijk. Dat zorgt ervoor dat er geen energie verspilt wordt met telkens opnieuw het wiel uitvinden, zodat de energie kan worden benut om een verdiepingsslag te maken. Maatschappelijk/​Sociaal:​ Doordat duurzaamheid breed wordt opgepakt en de co-productie / betrokkenheid van de burger een belangrijke rol speelt, ontstaat er tevens sociale meerwaarde.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +We kijken er naar uit om een actieve bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van de duurzaamheidsambities van de gemeente Eindhoven! Vriendelijke groet, Dr. ir. Remko van der Lugt (Lector Co-Design Hogeschool Utrecht) Ir. Cees van Beukering (Directeur PVM / Innovation in Building & Maintenance) Ir. Cyrille Gijbels-Janssen (Procesadviseur Duurzaam Vastgoed PVM / Innovation in Building & Maintenance)
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​system approach"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​cooperation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​maintenance"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions