(ID:358) Leaf: Rekenen aan bestaand vastgoed

Kontek
Inenatrisatie bestaand vastgoed, onderhoudsadvies, kostenadvisering en duurzaamheid

AddressSiriusdreef 16, 2132 WT, Hoofddorp, Nederland
URLwww.kontek.nl
ContactWoud Jansen, Manager, w.jansen@brinkgroep.nl
Line of industryConsulting and Design services; Maintenance services; Manufacturer/Supplier; Real estate
Area of expertiseSustainability; ICT; Maintenance
Size51-250 employees

Role of company/organisation

Leaf: Rekenen aan bestaand vastgoed De bestaande kantorenvoorraad moet op termijn worden aangepast aan de eisen des tijds en aan specifieke organisatiedoelstellingen te blijven voldoen. Leaf geeft u inzicht in de financiële consequenties waardoor u transparant kunt rekenen aan de verduurzaming van uw vastgoed! De internet applicatie maakt op basis van alle gebouwspecifieke parameters een 0-meting. Het resultaat wordt direct vertaald naar het Energielabel, BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik en scores of Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) van de Internationale Sustainability Alliance. Leaf is een laagdrempelig toegankelijke online analyse- en adviestool, die zowel de keuzes als besluitvorming daarover duidelijk faciliteert. Leaf kan als tool door elk consortium worden toegepast om de huidige staat van het vastgoed en de consequenties van de gewenste ingrepen inzichtelijk te maken.

Opportunities for collaboration

Leaf geeft de opdrachtnemende partijen richting in de mogelijke oplossingen. Gemeente Eindhoven kan Leaf gebruiken om te monitoren of de aangedragen ingrepen aansluiten bij de portefeuillestrategie. Leaf bevordert de transparantie en het overleg tussen de partijen, wat de samenwerking en het resultaat ten goede komt. Wanneer het lukt om op het juiste moment de incentives bij de juiste partij te leggen krijgen we het vliegwiel op gang! Dit kan alleen door de dialoog met elkaar aan te gaan en op transparante wijze inzicht te geven in de onderliggende business case. Het creëren van een platform om te komen tot een gemeenschappelijk belang is belangrijk. Dit om een balans te vinden tussen de duurzaamheidwensen, kosten, kwaliteit en het rendement op lange termijn.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Het uiteindelijke doel is een pragmatisch en financieel haalbaar plan te ontwikkelen voor de duurzame herontwikkeling van een bestaand kantoren. Om te komen tot een realistisch maatregelenpakket inclusief een financiële business case, moeten de volgende stappen worden doorlopen: Stap 1 Nul-meting van het pand In een interactieve, overzichtelijk vormgegeven omgeving de gebouwspecifieke randvoorwaarden en criteria worden ingevoerd. Op basis van deze uitgangspunten wordt het potentiële object geanalyseerd, ofwel de ‘0’-meting. Aan de hand van de ingevoerde gegevens wordt een analyse gemaakt van het huidige energieverbruik, de lopende exploitatielasten voor eigenaar en gebruiker en de duurzaamheidscore. Stap 2 Duurzame maatregelen De technische staat van het vastgoedobject is uitermate belangrijk bij de mogelijke keuzes tot verduurzamen. De uitgangssituatie verschilt per object. Om tot een voorstel voor verduurzaming te komen is het noodzakelijk dat de gebruiker een uitgebreide omschrijving van zijn gebouw kan geven. Op basis van deze randvoorwaarden en gebouweigenschappen toont de applicatie een selectie van de meest geschikte maatregelen die kunnen worden getroffen teneinde het gebouw te verduurzamen. De maatregelen leiden tot energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie. Een maatregelenpakket bestaat uit de constellatie van duurzame oplossingen die door de gebruiker voor de revitalisatie van het specifieke gebouw wordt gekozen. De maatregelen kunnen betrekking hebben op bouwkundige ingrepen, werktuigbouwkundige, elektrotechnische installaties en transport (liften en dergelijke). Stap 3 Vertaling van maatregelen naar invloed op duurzaamheid De applicatie maakt het mogelijk al in de vroege planfase van het bouwproces de maatregelen te koppelen aan duurzaamheidcriteria en labels uit de markt. Per maatregel wordt inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn op het Energielabel, de KPI’s opgesteld vanuit de International Sustainability Alliance en het onlangs gelanceerde BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik. Stap 4 Vertaling van maatregelen naar effect op financiën Voor veel organisaties is het moeilijk de organisatiedoelstellingen op het gebied van duurzaamheid te vertalen naar huisvesting. Dit wordt mede veroorzaakt door de complexiteit rondom de gehele levenscyclus van de dynamische organisatie en de gebouwen te overzien. De complexiteit wordt verder versterkt doordat een andere benadering van kosten en kostenontwikkelingen ontstaat, namelijk huisvesten vanuit de Total Cost of Ownership. Het is noodzakelijk dat er meer inzicht in de financiële consequenties komt. Leaf maakt een vertaling van technische maatregelen in een financiële businesscase. De door de gebruiker geselecteerde maatregelen worden op basis van de ingeven hoeveelheden vertaald naar investering en de exploitatiekosten. Daarnaast worden de consequenties van verduurzaming op de potentiële beleggings- of marktwaarde van het vastgoedobject in deze fase inzichtelijk gemaakt. Deze waarde wordt onder andere beïnvloed door de locatie, de potentiële restwaarde, het afzetrisico, huurafspraken en de hoogte van het gewenste rendement of exit-yield. Het is mogelijk op basis van de meest optimale variant voor de gebruiker een scenario- en gevoeligheidsanalyse te maken om de 'onzekere' toekomstige ontwikkeling van de exploitatiekosten binnen een reële bandbreedte te vatten. Stap 5 Managementrapportage Leaf vertaalt de gekozen strategie in overzichtelijke managementrapportages naar eigen opmaak. Met behulp van de output zijn mogelijke strategische richtingen vast te stellen en te evalueren: verkoop, sloop, doorexploiteren, herpositioneren, renderen of renoveren.

Illustrating fileFactsheet Leaf.pdf
Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; design; financial
Enabling conditionsLeaf is een laagdrempelig toegankelijke web based analyse- en adviestool. De randvoorwaarde betreffen toegang tot een internetaansluiting en de juiste licenties.

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

De applicatie is gekocht door de volgende partijen: • Zutphen; • Rijksgebouwendienst. Bij de volgende partijen is Leaf als tool door Brink Groep toegepast: • Pand Hanzevast te Tilburg; • Pand Rgd te Den Haag; • Philips te Amsterdam; • Verschillende Green Deal trajecten; • KIA te Landgraaf;

Provability contribution to sustainability

Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations.

Step in the right direction

Het is mogelijk voor zowel eigenaren als gebruikers van vastgoed, in de initiatieffase van projecten, daadwerkelijk te rekenen aan de balans tussen mogelijke investeringen in duurzaamheid en de invloed daarvan op het rendement en de marktwaarde. Met Leaf beoogt Kontek een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie rondom de leegstandsproblematiek. Het ontbreken van inzicht in de gevolgen van de technische maatregelen bij de verduurzaming van bestaand vastgoed heeft ertoe geleid dat er tot nu toe slechts weinig initiatieven zijn gerealiseerd. Mede door het transparante karakter van de applicatie is het mogelijk tijdens brainstormsessies te komen tot een haalbare casus waarin alle actoren gehoord worden. Hierbij ontstaat een gezamenlijk doel; het verduurzamen van het bestaande pand en zo de leegstandsproblematiek te verzachten!

Flexible idea

Leaf maakt het mogelijk met de verschillende (financiële) parameters te variëren om zo met de (toekomstige) huurder de consequenties inzichtelijk te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de duur van de huurcontracten, de invloed op de huurprijs, de servicekosten en de eigen investering in huurspecifieke wensen. Vervolgens kan op basis van een scenario- en gevoeligheidsanalyse de 'onzekere' toekomstige prijsontwikkeling van de diverse onderdelen binnen een reële bandbreedte inzichtelijk worden gemaakt. Dit zal leiden tot een hogere efficiency in de gebruikersfase. Daarbij maakt leaf een directe vertaling naar de verschillende, door de markt gedragen en geaccrediteerde duurzaamheidslabels.

Good investment

Leaf is een kosten-baten tool welke met name ontwikkeld is om de investeringskosten, besparingen in de exploitatiefase en de terugverdientijden inzichtelijk te maken voor innovatieve producten van de toeleverende partijen. Dit leidt tot rationele en weloverwogen beslissingen.

Comments

Leaf is een web bases applicatie waarin verschillende rollen aangemaakt kunnen worden. Het zou interessant kunnen zijn voor de Gemeente Eindhoven om als viewer meer te kijken met de ontwikkelingen van de partnersteden Barcelona en Birmingham. En visa versa. Hierdoor ontstaat een benchmark en kan kennis worden uitgewisseld over de aanpak en de gekozen duurzaamheidstoepassingen.

TurTur Innovation Transitions