Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_356 [2014/05/13 11:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = van Kessel Groep BV, Stefan Arts
 +&​description abstract = (ID:356) Integraal DuurzameR Huisvestingsplan
 +~~
 +
 +====== (ID:356) Integraal DuurzameR Huisvestingsplan======
 +
 + ** van Kessel Groep BV ** \\  // DuurzameR Huisvesten //
 +
 +^  Address|Schoenaker 10, 6641 SZ, Beuningen (GLD), Nederland |
 +^  URL|www.vankesselgroep.nl |
 +^  Contact|Stefan Arts, Projectmanager,​ <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Real estate ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ Power generation and conversion; ICT; Maintenance;​ Transport; Installations ​  |
 +^  Size|51-250 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +De Van Kesselgroep bestaat uit adviseurs op een groot aantal disciplines. In de dagelijkse praktijk worden wij ingeschakeld bij de planvorming,​ communicatie,​ coördinatie en uitwerking om middels onze integrale blik het overzicht te houden bij de uitvoering. Door nauwe samenwerking zijn wij daarom als geen ander in staat om dit project in goede banen te leiden. Hierin zien wij ook de meerwaarde. Juist door onze integrale blik zijn de processen en ingrepen bij elkaar meer dan de som der delen. Door het overzicht en onze eigen communicatieafdeling is ook de berichtgeving richting de Eindhovenaren in goede handen.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +De kansen voor samenwerking zien wij vooral in het samenwerken met uitvoerende partijen en aanbieders / leveranciers van materialen en technieken, als spin in het web behouden wij overzicht en zijn wij door onze jarenlange ervaring in staat om te anticiperen op een veranderende vraag en hiervoor weloverwogen keuzes te maken. Uitdaging zoeken wij in de samenwerking met minder traditionele partijen zoals bewoners, passanten, gebruikers en verenigingen. Door deze vanaf het begin bij de ontwikkelingen te betrekken en transparant samen te werken verlopen processen vele malen soepeler.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Visie Eindhoven 2045 De Van Kesselgroep heeft vanuit de breedte van de Van Kesselgroep een visie ontwikkeld om het verduurzamen van gemeentegebouwen in Eindhoven te realiseren. Deze integrale kijk naar de opgave is een voorwaarde voor toekomstgerichte verduurzaming van gebouwen. Naast deze multidisciplinaire visievorming verbreden wij de opgave ook in letterlijke zin. Ons inziens begint het verduurzamen van een gebouw namelijk bij het in kaart brengen van haar locatie. We beginnen daarom bij de ligging van de gebouwen in de stad, het stedelijk weefsel en de omgeving van de gebouwen. De omgeving bepaald namelijk in grote mate de mogelijke functies van het gebouw. De functie bepaald vervolgens de inrichting en die heeft op haar beurt gevolgen voor de bouw, installaties en de energievoorziening. De visie begint met ambitie: energieneutraal in 2045. Een visie voor een dergelijke termijn biedt kansen om te dromen. Het biedt kans op innovatie, op interactie met de bevolking, nieuwe initiatieven,​ een voorbeeldfunctie voor andere steden, een schonere leefomgeving,​ klimaatverantwoord huisvesten maar bovenal ontwikkeling met oog op de toekomst. Echter biedt deze termijn ook onzekerheid. Wie kan immers, ook gezien de snelheid van de technologische ontwikkeling van vandaag, zeggen hoe er in 2045 wordt geleefd? Hoe ons sociale leven eruit ziet, hoe wij werken, óf wij nog werken en wat onze maatschappelijke behoeften zijn. De steeds verder versnellende samenleving vraagt om dynamiek en flexibiliteit in het stedelijk gebied. “Door gebouwen als levend onderdeel van de stad te beschouwen, kunnen zij continue transformeren en invulling geven aan de maatschappelijke en economische behoeften."​ Integraal DuurzameR Huisvestingsplan Voor organisaties met een grote vastgoedportefeuille en een hoge duurzaamheidsambitie,​ hebben wij DuurzameR Huisvesten ontwikkeld, een integraal DuurzameR strategisch huisvestingsplan. DuurzameR is gericht op een maximaal Resultaat en het op Realistische wijze verhogen van het Rendement.” Met een integraal DuurzameR huisvestingsplan (IDH) maken we een integrale momentopname van de kwaliteit van de gebouwde en ruimtelijke omgeving, de communicatiestructuren,​ het gemeentelijk vastgoed, de gebruikers en de bijkomende technische aspecten zoals onderhoud, materialisatie,​ facilitaire overeenkomsten en energieverbruik. Met het oog op de functionele flexibiliteit van de gebouwen in de toekomst is het integraal plannen van communicatie,​ mutatie, onderhoud, facilitaire services en energieverbruik van groot belang. Door integraal het besparingspotentieel op het gebied van mutatie, onderhoud, materialisatie,​ facilitaire overeenkomsten en het energieverbruik in kaart te brengen, wordt de kwaliteit van de huisvesting verhoogd. Tevens wordt er op kosten bespaard. De meest kansrijke verduurzamings- en besparingskansen worden inzichtelijk. Wij berekenen wat het rendement op de investering is en geven aanbevelingen voor de realisatie van de verduurzamings- en besparingskansen. Op deze manier worden zowel organisaties als de omgeving duurzamer en worden tegelijkertijd de exploitatielasten verlaagd. Het geheel heeft een positief effect op het totale Rendement De resultaten worden verwerkt tot een Integraal Duurzaam Huisvestingsplan. Met de opgenomen benchmark kan eenvoudig worden bekeken hoe uw omgeving, vastgoed, gebruikers en bijkomende technische aspecten scoren op duurzaamheid ten opzichte van andere locaties.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​356-q24-14_01_23_vkg_bijdrage_eindhoven_2014.pdf?​400&​direct|14 01 23 VKG bijdrage Eindhoven 2014.pdf}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|Randvoorwaarde om dit project te doen slagen is om overeenstemming creëren over de visie van 2045. Dit vormt de leidraad gedurende het gehele project en vanuit deze visie worden er keuzes gemaakt om de doelstellingen te behalen.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Onze bijdrage aan het project betreft een adviserende rol. Uit onze ervaring en voorbeelden uit de praktijk blijkt dat een integrale aanpak en helder proces met transparante samenwerking garant staan voor een geslaagd project.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Zoals ook in de bijgevoegde toelichting is aangegeven, hangen gebouw, functie, installaties en omgeving nauw met elkaar samen. Door deze integrale aanpak wordt er actief ingespeeld op wijzigingen in aanpalende disciplines en heeft het project naast een duurzaam resultaat, ook een duurzaam planproces.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Middels monitoring worden aanpassingen t.b.v. de verdere verduurzaming meetbaar en inzichtelijk gemaakt. Dit in combinatie met onze ervaring zorgen voor doeltreffende ingrepen en kunnen eventuele ‘lekken’ snel worden gedicht. Daarbij betreft het een opname als vertrekpunt opgevolgd door een proces. Tijdens dit proces is sturing en het nemen van besluiten die omkeerbaar zijn continu aan de orde.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Juist door het overzicht en integrale aanpak behalen de ingrepen tot verduurzaming optimaal rendement. Het samenwerken met de verschillende betrokken partijen (opdrachtgever,​ gebruiker en uitvoering) staat daarbij voor sociale binding en maatschappelijke betrokkenheid. Dit staat garant voor een duurzame invulling van het gemeentelijk vastgoed.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​flexibility for government"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​system approach"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​financing"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​maintenance"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​construction"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​underpinned innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions