A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

~~META: creator = Movares Nederland BV, Jeroen Stam &description abstract = (ID:350) Procestool voor slim verduurzamen ~~ ====== (ID:350) Procestool voor slim verduurzamen====== ** Movares Nederland BV ** \\ // Advies- en ingenieursbureau // ^ Address|Vestdijk 9, 5611CA, Eindhoven, Nederland | ^ URL|www.movares.nl | ^ Contact|Jeroen Stam, sr. Projectleider, <[email protected]> | ^ Line of industry|Consulting and Design services | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Maintenance; Transport; Installations | ^ Size|more than 1000 employees | ===== Role of company/organisation===== Met de Movares Duurzaamheidsscan helpen wij opdrachtgever en opdrachtnemer, samen met de andere stakeholders, om integraal grip te krijgen op duurzaamheid met een aantoonbaar eindresultaat. Dit wordt zowel vanuit processturing als vanuit inhoudelijke aspecten ingestoken. Een aanpak van A tot Z; van initiatief via inhoudelijke planvorming tot realisatie en beheer ontstaat helderheid in elke stap, elke faseovergang. Uitkomst is een onafhankelijk getoetst, meetbaar & concreet, duurzaam eindresultaat. Indien nodig gecertificeerd volgens de gewenste methode. Innovatief is in de integrale opbouw en samenhang van verschillende beschikbare instrumenten voor duurzaamheid (GPR, BREEAM-NL, Natural Step) aansluitend op de managementtools (Systems Engineering, Value Engineering, Best value procurement). Wij helpen u graag met onze methode, die altijd uit gaat van maatwerk op locatie: ‘vertrek van de plek’. ===== Opportunities for collaboration===== Naast het feit dat wij, met de Movares Duurzaamheidsscan, actief kunnen sturen op duurzaam resultaat hebben wij adviseurs en ingenieurs in huis die ook elk aspect van het verduurzamen van vastgoed, én van de gebouwde omgeving rondom, inhoudelijk kunnen vormgeven, engineeren en doorrekenen. Daarbij gaan wij het niet uit de weg om op een andere manier bij te dragen aan het creëren van meerwaarde; duurzaamheid houdt niet op bij techniek. Sociale aspecten, maatschappelijke waarde en de verbinding tussen mensen door het nemen van initiatief zijn voorwaarde voor duurzaam rendement op de lange termijn. Onze adviseurs kunnen en zullen daar proactief aan bijdragen. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Movares heeft de ambitie om een gezamenlijke taal te spreken op het gebied van duurzaamheid en deze concreet en meetbaar te maken in de bebouwde omgeving. Duurzaamheid Concreet en meetbaar De duurzaamheidsscan geeft inzicht in duurzaamheid en maakt het mogelijk om een afweging te maken tussen diverse aspecten. De aanpak is integraal en structureert het bestaande proces. Het instrument zorgt daarnaast voor inspiratie en creativiteit, de methode helpt u om duurzaamheid in te zetten als handvat om ambities te formuleren, deze concreet te maken en hieraan vast te houden gedurende het proces. Ambitie en visie van diverse stakeholdes in beeld Er zijn meerdere methodes om de duurzaamheid van een project of gebouw te meten, ieder met een eigen accent, zoals onder andere Cradle to Cradle, BREEAM, natural step en GPR. Stakeholders hanteren vaak diverse methoden, daarom is voor de Movares duurzaamheidsscan een methode gekozen voor een relatief vergelijk van varianten op de aspecten van duurzaamheid die bekend zijn uit deze bekende kwantitatieve toetsinstrumenten. Zo zijn in eerste aanleg 53 aspecten van duurzaamheid onderscheiden. In de vorm van workshops wordt de gezamenlijke ambitie op ieder aspect bepaald bij de belanghebbenden. Het aardige van deze benadering is dat indicatieve afwegingen volstaan om een goed en compleet beeld te krijgen van accenten in het eigen duurzaamheidsbeleid. De resultaten zijn samengevat in één ambitieroos en vormen een leiddraad voor de duurzaamheidsambitie van het betreffende project. Verduurzamen is hard nodig. Slim verduurzamen creëert de meerwaarde die het ook nog haalbaar maakt. Omdat duurzaamheid altijd context gebonden is, is maatwerk altijd het uitgangspunt. Door methodisch, stapsgewijs en integraal naar elk project, gebouw of ontwikkeling te kijken signaleren we concrete kansen voor duurzaamheid door synergie. Varianten vergelijking aan de hand van gezamenlijke ambities De ambitieroos geeft een beeld van de gezamenlijke ambitie en verbeeld een afweging en keuze van de, voor het project relevante, duurzaamheidsaspecten. Zo wordt het per aspect mogelijk om varianten af te wegen op de huidige en de toekomstige situatie. Procestool voor slim verduurzamen Het beheersen, coördineren, afstemmen en optimaliseren van de duurzaamheid is een proces dat slim moet verlopen. De juiste keuzes moeten op het juiste moment gemaakt worden, en zijn zoals aangegeven altijd maatwerk. Door duurzaamheid te verankeren in het proces is het mogelijk op deze duurzame processen te sturen. Van belang is om bij elke keuze te kijken naar de waardebepaling. Waardebepaling binnen duurzaamheid is niet altijd eenvoudig te meten. Neem de sociale “zachte” aspecten van duurzaamheid. Middels een koppeling van de ambities, MKBA en Value Engineering (VE) is het mogelijk om de kosten en opbrengsten per duurzaam aspect in beeld te brengen in elke fase van het proces. Naast het slim verduurzamen van het proces vinden we het ook belangrijk dat de juiste duurzame innovatie ook zichtbaar is bij gebruikers en overige stakeholders. Zo stellen we naast de kosten, middelen en tijd ook een marketingconcept op voor de juiste benchmark. ^ Illustrating file|{{public:outline_proposals:subdata:proposals:illustrations:350-q24-movares_innovatief_procesinstrument_duurzaamheid.pdf?400&direct|Movares innovatief procesinstrument duurzaamheid.pdf}}| ^ Type of idea|service| ^ Category of idea|work flow| ^ Enabling conditions|Ons idee is een procesvoorstel, dat mensen en partijen verbind en het gezamenlijk signaleren van kansen en formuleren van ambities stuurt. Concreet en meetbaar tot het einde van het project. Hier zijn geen expliciete randvoorwaarden bij nodig; de intentie van partijen, opdrachtgever en opdrachtnemer, samen met andere stakeholders, om een duurzaam eindresultaat te behalen zijn voldoende uitgangspunt.| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== De Movares Duurzaamheidsscan is in verschillende projecten, gebouwen én gebieden, toegepast, elke keer als maatwerkoplossing. Voorbeelden zijn een fietsroute door Apeldoorn, een duurzame afweging op waarde van een gebiedsontwikkeling in Bijsteren, het certificeren van de duurzaamheidsprestaties van een gebiedsontwikkeling in Oosterwolde en het sturing geven aan duurzame ambities bij de ontwikkeling van kantoren in Utrecht. ===== Provability contribution to sustainability===== Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice. ===== Step in the right direction===== Duurzaamheid Concreet en meetbaar De duurzaamheidsscan geeft inzicht in duurzaamheid en maakt het mogelijk om een afweging te maken tussen diverse aspecten. De aanpak is integraal en structureert het bestaande proces. Het instrument zorgt daarnaast voor inspiratie en creativiteit, de methode helpt u om duurzaamheid in te zetten als handvat om ambities te formuleren, deze concreet te maken en hieraan vast te houden gedurende het proces. Middels een koppeling van de ambities, MKBA en Value Engineering (VE) is het mogelijk om de kosten en opbrengsten per duurzaam aspect in beeld te brengen in elke fase van het proces en het eindresultaat onafhankelijk te certificeren. ===== Flexible idea===== Wij leveren een dienst, een procesvoorstel, dat in zichzelf geen impact heeft op het milieu. Op elke moment, in elke fase is ons procesinstrument flexibel, en kunnen wij maatwerk leveren voor de te zetten stappen in het proces. ===== Good investment===== De duurzaamheidsscan geeft inzicht in duurzaamheid en maakt het mogelijk om een afweging te maken tussen diverse aspecten. De aanpak is integraal en structureert het bestaande proces. Het instrument zorgt daarnaast voor inspiratie en creativiteit, de methode helpt u om duurzaamheid in te zetten als handvat om ambities te formuleren, deze concreet te maken en hieraan vast te houden gedurende het proces. Dit is ook de grote toegevoegde waarde van de scan. Gemeente Eindhoven kan SMART aantonen dat de duurzaamheidsambities zijn of worden gehaald. ===== Comments===== Nvt {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"system approach" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"proven contribution"}}

TurTur Innovation Transitions