Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_346 [2014/05/13 11:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = vanhout adviseurs en installateurs,​ Jan van Hout
 +&​description abstract = (ID:346) prestatiegarantie op de energiebesparende maatregelen
 +~~
 +
 +====== (ID:346) prestatiegarantie op de energiebesparende maatregelen======
 +
 + ** vanhout adviseurs en installateurs ** \\  // duurzaamheidadviseur & W-installateur //
 +
 +^  Address|De Run 5443, 5504 DG, Veldhoven, Nederland |
 +^  URL|www.van-hout.com |
 +^  Contact|Jan van Hout, directeur, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Maintenance services; Manufacturer/​Supplier;​ Other, werktuigbouwkundig installatie bedrijf ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ Power generation and conversion; Maintenance;​ Installations ​  |
 +^  Size|51-250 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Van Hout ziet zichzelf als systeemintegrator. Van Hout is al jaren werkzaam in de verduurzamingsmarkt en beheerst daarin een open integrale werkwijze.Het bedrijf heeft de brede expertise in huis om zowel vanuit bouwkundige,​ installatietechnische als financieel verduurzamingstrajecten te beschouwen. Daarbij beheerst vanhout het simuleren van panden / installaties zodat aan de hand van voorgestelde ideeen en maatregelen de effecten doorgerekend en getoetst kunnen worden. Op deze manier kan vanhout de sleutelrol vervullen als begeleidende organisatie en de ingebrachte ideeen beoordelen op waarde. Wanneer het idee of de combinatie van ideeen het gewenste resultaat hebben kan vanhout de resultaten zelfs garanderen in een prestatiecontract. Desgewenst worden de risico'​s verzekerd, zodat er geen enkele risoco overblijft voor de gemeente.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Van Hout kan door het garanderen van de prestaties van de gebouwen de sleutelrol vervullen In het verduurzamingsproces. Wanneer de prestatie zijn verzekerd loopt de gemeente geen enkel risico meer. Het financieren van de verduurzaming vormt daarvoor tevens geen enkel probleem meer. Wanneer de prestaties en de daarbij behorende cashflow gegarandeerd worden zal iedere financierder (lees bank of private investeerder) geen enkele belemmering zien te investeren. Van Hout kan desgewenst zelf voor de investering zorgen door een samenwerking aan te gaan met OVVIA. Om elk risico uit te sluiten is het mogelijk om zelfs deze risico'​s te verzekeren. Dit is nieuw in de markt.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Het lijkt een idee, maar het is keiharde werkelijkheid. De toegevoegde van vanhout adviseurs en installateurs ligt in het verlenen van een prestatiegarantie op de energiebesparende maatregelen. Door onze integrale kennis op het gebied van bouwkundig en W & E -installatietechnisch niveau en duurzame en energiebesparende technieken is van Hout in staat energiebesparende maatregelen te garanderen. Wanneer de prestatie niet wordt gehaald, betaald van Hout de niet behaalde prestatie uit. Hoe doen we dat? Door het gebruik van geavanceerde simulatieprogramma’s is van Hout in staat om gebouwen aan de hand van bestaande energierekeningen,​ bouwkundige gegevens, installaties,​ oriëntatie en het gebruik volledig te simuleren. Dat maakt dat we het gedrag van het gebouw en haar installaties kunnen voorspellen. Niet alleen in de huidige situatie maar mogelijke ingrepen. We zijn in staat om het effect en dus kostenbesparingen van maatregelen door te rekenen in de toekomst. Wat het pand gebruikt, gaat gebruiken en waar de grootste besparingskansen liggen. Tegelijkertijd geeft dit inzicht in de toekomstige kosten, oftewel de exploitatielasten. Op deze manier zijn niet allen de investeringskosten,​ terugverdientijden,​ of energielasten te bepalen, maar ook realtime bij te werken. Van Hout is dus in staat om inzicht te geven in het huidige energetische gebruik, maar deze ook te voorspellen bij het toepassen van bepaalde duurzame maatregelen. Juist het feit dat je wanneer een prestatie over langere termijn dient te garanderen maakt dat je altijd zal kiezen voor hoge kwaliteit van het product en het systeem en van het montage en onderhoud. En juist daar ligt het verschil. Want van Hout adviseurs & installateurs garandeert de prestatie niet alleen, maar installeert ook. Kwaliteit wordt daardoor je bestaansrecht. Voor van Hout betekent duurzaamheid meer dan alleen energiebesparen. Duurzaam treft ook de manier van werken en de omgang met elkaar. Een duurzame relatie onderhouden betekent elkaar kunnen vertrouwen. Oprecht en open handelen en kennis delen. Alleen dan bereik je de beoogde synergie. Geen ingewikkelde businessmodellen,​ van Hout geeft van te voren aan wat haar marges en inkoopvoorwaarden aan zodat iedereen zich daadwerkelijk kan focussen op het uiteindelijke resultaat. Energiebesparen is als een boom vol met appels. Alle appels zijn waardevol alleen zijn de appels in de kruin van de boom moeilijker bereikbaar dan de appels laag bij de grond. Het plukken van de hoogste appels is ingewikkelder en kost meer energie dan het laaghangend fruit. Voor de hoge appels zijn de rendementen (ROI) dan ook lager. Wanneer men de ambitie heeft energieneutraal te zijn in 2045 zullen bijna alle appels geplukt moeten worden. Het slim bepalen van de wijze en volgorde van het plukken de appels bepaald de efficiëntie van de verduurzaming. Niet alle appels zijn echter even efficiënt, vandaar dat het cruciaal is het effect van een verduurzamingmaatregel te kunnen bepalen en voorspellen. Het kunnen voorspellen van energiebesparende ingrepen maakt dat je in staat bent een roadmap te ontwikkelen om in 2045 energieneutraal te zijn. Tegelijkertijd zorgt het inzicht ervoor dat je bewust kunt kiezen voor de meest rendabele maatregelen,​ waardoor de efficiëntie optimaal wordt.
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|belangrijk is dat de uitvraag / ambitie duidelijk wordt geformuleerd en gelijk blijft tijdens het traject. Wat is welke ambitie binnen welke termijn. Financiering is geen probleem zie punt 7.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Het bovenstaande wordt door van Hout in de dagelijkse praktijk toegepast. Vaak in combinatie met de financiering vanuit OVVIA in de vorm van een ESCo. Denk aan zonnekade in Veldhoven, Strijp T in Eindhoven, de verduurzaming van 8 basisscholen in Veldhoven.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Duurzaamheidsambities worden vertaald naar te leveren prestaties. Vervolgens worden deze gerealiseerd en gegarandeerd op basis van een prestatiecontract. Als ze niet worden gehaald, worden ze gecompenseerd. Als er garantie wordt gegeven over de werking, dan zou alleen de investeringskosten nog negatief kunnen werken. Echter juist daarin kan door OVVIA als ESCo en financier een rol betekenen. Oftewel de gemeente hoeft op deze wijze zelf niet voor te financieren,​ maar heeft wel direct direct de voordelen van de energiebesparende maatregelen 33, 9 miljoen aan kostenbesparing in de afgelopen jaren voor onze klanten. Zie onze nieuwe website: [[http://​www.van-hout.com]] ​
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Door gezamenlijk een roadmap naar de energieneutrale stad te ontwikkelen wordt is voor iedereen helder wat op de planning staat. De uitvoering van het project gedurende de looptijd van het contract is flexibel. Het kan worden bijgestuurd tijdens de looptijd. Er wordt geen rocketscience toegepast, er wordt vooral intelligent gekeken en bekeken hoe de juiste verduurzamingsmethoden kan worden ingezet per specifiek pand. Verduurzamen in maatwerk geen generiek uit te rollen oplossing.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Het garanderen van prestaties omtrent de energiehuishouding met de bijbehorende kosten betekent dat er exact in beeld kan worden gebracht wat de gemeente voor de periode tot aan 2045 kwijt zal zijn aan energie en investeringen om energieneutraal te worden. Dit betekent dat men niet voor onnodige verassingen komt te staan.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +We zijn erg benieuwd naar de ideeen welke worden aangedragen. Het is een erg mooi initiatief van de gemeente om de verduurzaming op deze wijze in te steken. Het stelt wel eisen aan de uitvraag van de gemeente. Deze dient helder en doordacht te zijn. Een doordachte regie zal de sleutelrol betekenen voor een dergelijk proces.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​cooperation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​maintenance"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions