(ID:344) visualize innovation

Vereniging Duurzaam Integraal Ontwerpen
Het bundelen van de kracht van diverse bedrijven uit verschillende sectoren in de bouw, om te komen tot een verbetering van het bouwproces, onder andere door toepassing van het gedachtegoed van “Duurzaam Integraal Ontwerpen”. Samenwerking zal leiden tot een optimale prijs/kwaliteitverhouding, terwijl rekening wordt gehouden met de wensen van de uiteindelijke gebruiker alsmede met gevolgen van de bouw van het betreffende project voor de maatschappij en het milieu.

AddressRietputten 4, 5616 VE, Eindhoven, Nederland
URLwww.verenigingdio.nl
ContactJan-Dirk Van de Laar, Voorzitter, jan-dirk.vandelaar@mansveld.nl
Line of industryContracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Manufacturer/Supplier; Research; Government; Project development; Real estate; Welfare
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; ICT; Maintenance; Installations
Sizemore than 1000 employees

Role of company/organisation

Vereniging DIO is een regionaal verankerde “system integrator” die haar gedachtegoed al bijna tien jaar lang met succes in praktijk brengt. Vereniging DIO bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging uit de professionele bouw- en vastgoedbranche die zich, uit oprechte overtuiging over de noodzaak, een duurzame integrale aanpak heeft eigen gemaakt. Deze aanpak is gebaseerd op vertrouwen, respect, evenwichtige verdienmodellen, exploitatiegerichtheid, inspirerende regie en een synergetisch project informatie netwerk (SPIN). Samen met onze brede expertise, innovatiekracht en creativiteit leidt deze aanpak tot buitengewone oplossingen. Onderzoek toont aan dat deze aanpak leidt tot een kostenbesparing van 10%, een budgetneutrale verduurzaming en derhalve een optimale prijs/kwaliteitverhouding. Vereniging DIO biedt u een integer, transparant en door MVO gedreven consortium met aantoonbare samenwerkingservaring en een door nieuwsgierigheid geprikkelde innovatiedrang.

Opportunities for collaboration

Vereniging DIO brengt voor elk van de door de gemeente Eindhoven gedefinieerde ambities een aantal innovatieve ideeën in. Gezien de grote belangstelling voor dit gemeentelijk initiatief zal aantal en originaliteit van ingebrachte ideeën ongetwijfeld hoog scoren. Onze kracht ligt met name in het evenwichtig verbinden van alle denkbare expertise en het op integrale wijze inpassen van bruikbare ideeën. Wij staan altijd open voor toetreding van partijen die eventuele leemten opvullen en ons duurzame integrale gedachtegoed omarmen. Vereniging DIO heeft zich verdiept in “The Natural Step” en is voornemens om deze methodiek in te passen in haar werkwijze. Ter bekrachtiging van onze samenwerkingsbereidheid en onze overtuiging aangaande de DIO-aanpak sloten wij op 2 juli 2008 het ‘Convenant van Eindhoven’ met uw toenmalig Wethouder Economische Zaken.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Speerpunt: ‘Zichtbaar maken van innovatie’ EDUCATIE Ons motto is: ‘Eerst leren delen om dan te kunnen vermenigvuldigen’ Wij beschouwen het opleidingstraject van ons nageslacht als een unieke kans om via educatie een bewustwording teweeg te brengen omtrént en draagvlak te creëren vóór de ambities van onze stad Eindhoven. Deze educatie zal moeten beginnen in de tientallen nog te (her)ontwikkelen ‘Spilcentra’ waar duurzaamheid, technologie, design en innovatie een vanzelfsprekend, zowel in de gebouwen als in de scholing terugkerend, thema vormen. Deze benadering zal in de opvolgende opleidingsinstituten gecontinueerd moeten worden in de vorm van herhaling en verdieping van eerdergenoemde thema’s. Bovendien kunnen stages, practica, proeftuinen, afstudeerprojecten en promoties deze bewustwording versterken. De door onze opleidingsinstituten afgeleverde studenten moeten trots zijn op hun stad, vertrouwd zijn met haar speerpunten en toegerust zijn voor succesvolle loopbanen in de regionale bedrijvigheid. Deze aanpak borduurt voort op de ‘Triple Helix’ gedachte die middels hechte samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en opleidingsinstituten het succesvolle Brainport heeft opgeleverd. Als we duurzaamheidsambities van de Gemeente Eindhoven willen verankeren in het ‘DNA’ van onze regio dan is bovengenoemde educatieve route een absolute voorwaarde. Dit idee maakt deel uit van een groot aantal door Vereniging DIO ingebrachte ideeën. De bij vraag 6 en 7 beschreven rol als ‘System Integrator’ en ‘Verbinder’ schept waarborgen voor het optimaal benutten van de potentie van de ingebrachte ideeën.

Illustrating fileSlimVerduurzamen-Invulformulier 2014-0122 bijlage vraag 9 v2.doc
Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; design; work flow; financial
Enabling conditionsBetrouwbare overheid met een consistent beleid, ambtelijke voortvarendheid en luwte in de regelgeving.

Stage of development

Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned.

Substantiation stage of development

Het project sluit aan op lopende initiatieven om het technisch onderwijs te promoten. Het succes van dit concept blijkt onder andere uit de intussen door KENWIB (Kenniscluster Energieneutraal Wonen in Brainport) geboekte resultaten (zie: http://www.kenwib.nl). Hier studeerden al 45 studenten af op universitair niveau (TU/e – CME). Het betrof hier in alle gevallen, aan Energieneutraal Wonen in Brainport verwante onderwerpen. Ook het publiekelijk zichtbaar maken van interessante actuele technische innovaties zal de interesse voor dit vakgebied vergroten. Het ‘Evoluon’ was hiervan eerder een goed voorbeeld.

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

Het afstudeerwerk van de KENWIB studenten heeft op veel plaatsen al bijgedragen aan duurzaamheidsambities op verschillende schaalgrootte. In ‘De Ontdekfabriek’ op Strijp-S wordt met veel succes de interesse gewekt voor techniek en innovatie bij de jongste generatie.

Flexible idea

Keuzes voor de opleidingsdoelen kunnen voortdurend bijgesteld worden. Bij dit idee is slechts sprake van positieve milieueffecten die geen omkering behoeven.

Good investment

De toegevoegde waardes als gevolg van ons idee is een noodzakelijke bewustwording van de jeugd met betrekking tot duurzaamheid, energiezuinigheid en een maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

TurTur Innovation Transitions