Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_343 [2014/05/13 11:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Vereniging Duurzaam Integraal Ontwerpen, Jan-Dirk Van de Laar
 +&​description abstract = (ID:343) city energy en builidng use balance
 +~~
 +
 +====== (ID:343) city energy en builidng use balance======
 +
 + ** Vereniging Duurzaam Integraal Ontwerpen ** \\  // Het bundelen van de kracht van diverse bedrijven uit verschillende sectoren in de bouw, om te komen tot een verbetering van het bouwproces, onder andere door toepassing van het gedachtegoed van "​Duurzaam Integraal Ontwerpen"​. Samenwerking zal leiden tot een optimale prijs/​kwaliteitverhouding,​ terwijl rekening wordt gehouden met de wensen van de uiteindelijke gebruiker alsmede met gevolgen van de bouw van het betreffende project voor de maatschappij en het milieu. //
 +
 +^  Address|Rietputten 4, 5616 VE, Eindhoven, Nederland |
 +^  URL|www.verenigingdio.nl |
 +^  Contact|Jan-Dirk Van de Laar, Voorzitter, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Contracting;​ Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Manufacturer/​Supplier;​ Research; Government; Project development;​ Real estate; Welfare ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ Power generation and conversion; ICT; Maintenance;​ Installations ​  |
 +^  Size|more than 1000 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Vereniging DIO is een regionaal verankerde “system integrator” die haar gedachtegoed al bijna tien jaar lang met succes in praktijk brengt. Vereniging DIO bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging uit de professionele bouw- en vastgoedbranche die zich, uit oprechte overtuiging over de noodzaak, een duurzame integrale aanpak heeft eigen gemaakt. Deze aanpak is gebaseerd op vertrouwen, respect, evenwichtige verdienmodellen,​ exploitatiegerichtheid,​ inspirerende regie en een synergetisch project informatie netwerk (SPIN). Samen met onze brede expertise, innovatiekracht en creativiteit leidt deze aanpak tot buitengewone oplossingen. Onderzoek toont aan dat deze aanpak leidt tot een kostenbesparing van 10%, een budgetneutrale verduurzaming en derhalve een optimale prijs/​kwaliteitverhouding. Vereniging DIO biedt u een integer, transparant en door MVO gedreven consortium met aantoonbare samenwerkingservaring en een door nieuwsgierigheid geprikkelde innovatiedrang.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Vereniging DIO brengt voor elk van de door de gemeente Eindhoven gedefinieerde ambities een aantal innovatieve ideeën in. Gezien de grote belangstelling voor dit gemeentelijk initiatief zal aantal en originaliteit van ingebrachte ideeën ongetwijfeld hoog scoren. Onze kracht ligt met name in het evenwichtig verbinden van alle denkbare expertise en het op integrale wijze inpassen van bruikbare ideeën. Wij staan altijd open voor toetreding van partijen die eventuele leemten opvullen en ons duurzame integrale gedachtegoed omarmen. Vereniging DIO heeft zich verdiept in “The Natural Step” en is voornemens om deze methodiek in te passen in haar werkwijze. Ter bekrachtiging van onze samenwerkingsbereidheid en onze overtuiging aangaande de DIO-aanpak sloten wij op 2 juli 2008 het ‘Convenant van Eindhoven’ met uw toenmalig Wethouder Economische Zaken.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Eindhoven energieneutraal:​ Ons idee draagt bij aan het haalbaar maken van de ambitie om Eindhoven energieneutraal te maken. We volgen hierbij een stappenplan:​ 1. het stadsbreed in kaart brengen van de totale energiehuishouding;​ 2. het in balans brengen van energieoverschotten en -behoefte; 3. dit in combinatie brengen met een visie op de compacte bruisende 24/7 stad Met als doel dat alle beschikbare gemeentelijke gebouwen 24 uur per dag vol in bedrijf zijn en waarmee een micro-economie op gang gebracht wordt waarvan de opbrengst direct besteed wordt aan het verduurzamen en energieneutraal maken van die gebouwen; Benefits: - korte afstanden = minder vervoersbewegingen (reductie fijnstof etc.); - pluriforme samenleving waarin de stad nog bruist van energie, creativiteit,​ levendigheid en kennisdeling en het zichtbaar vormgeven van de brainport gedachte middels visuele presentatie.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​343-q24-slimverduurzamen-invulformulier_2014-0122_bijlage_vraag_9_v2.doc?​400&​direct|SlimVerduurzamen-Invulformulier 2014-0122 bijlage vraag 9 v2.doc}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|De gemeentelijke gebouwen lenen zich uitstekend voor ons idee van “micro-economie”. Uiteindelijk dient de gemeente hiertoe haar gebouwen (deels) beschikbaar te stellen voor andere gebruikers en functies. Wij denken hierbij in eerste instantie aan het inzetten van de stadhuistoren door dit gebouw multifunctioneel te gaan benutten. Daarvoor dient de gemeente ruime bestemmingsmogelijkheden te creëren. Verder wordt gedacht aan samenwerking met een woningcorporatie,​ supermarktketen en een onderwijsinstelling.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Onderbouwing van ons idee: Momenteel staat al ons vastgoed 16 uur per dag leeg. Wij gaan de stad transformeren en daarmee renderen de gebouwen 24 uur per dag in plaats van 8 uur. Dit mes snijdt aan twee kanten: Er wordt een geldstroom gegenereerd en de totale omvang van het vastgoed dat verduurzaamd moet worden kan afnemen, hierdoor komt meer geld beschikbaar terwijl er minder m2 verduurzaamd hoeven te worden. En daarmee kan het rendement van die gebouwen 3x zo hoog zijn dan nu het geval is.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Underpinned contribution to sustainability;​ this can be shown on the basis of experiments or calculations.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Gebouwen krijgen een hogere bezettingsgraad waardoor het rendement van de gebouwen stijgt. De stad wordt meer leefbaar, leegstand wordt teruggedrongen,​ sociaal veiliger, sociale betrokkenheid neemt toe en het koesteren van de leefomgeving wordt gestimuleerd. Sociale veiligheid reduceert kosten van beveiliging. Ons idee reduceert gemotoriseerde vervoersbewegingen want wonen, werken, scholing, boodschappen etc. alles ligt op loopafstand. Met ons idee wordt een stedelijke allure met dorpse kwaliteiten gerealiseerd.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Ons idee is op korte termijn en op kleine schaal inzetbaar. Het brengt echter wel een positief onomkeerbaar milieueffect te weeg. Onder andere door reductie van gemotoriseerde vervoersbewegingen en intensiever benutten van beschikbaar (lees bestaand) vastgoed. Wanneer de gebouwen gekozen worden op hun morfologie die ruime gebruiksmogelijkheden toestaan ontstaat een grote mate van flexibel gebruik, wat zich op elk moment kan aanpassen aan de actuele behoefte.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Gebouwen worden intensiever benut. Er is enkel initieel een relatief kleine investering nodig die als vliegwiel gaat werken om de beoogde micro-economie op gang te brengen. Door intensiever gebruik wordt meer opbrengst gegenereerd,​ ontstaat een relatief lagere ruimtebehoefte waardoor de benodigde investering voor verdere verduurzaming lager kan zijn. Deze micro-economie gaat werken als perpetuum mobile die zichzelf in stand kan houden en zich vanzelf kan uitbreiden als een inktvlek over de stad.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​flexibility for government"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​system approach"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​cooperation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​financing"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​facility management"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​maintenance"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​construction"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​underpinned innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​underpinned contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions