Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_322 [2014/05/13 11:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Visser # Smit Hanab, Remco van Beest
 +&​description abstract = (ID:322) implement more Biomass
 +~~
 +
 +====== (ID:322) implement more Biomass======
 +
 + ** Visser & Smit Hanab ** \\  // Visser & Smit Hanab (V&SH, [[http://​www.vshanab.nl)]] is een gerenommeerde Nederlandse aannemer gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties. Met 1500 medewerkers is ons bedrijf internationaal,​ nationaal en lokaal actief. Wij ontwikkelen,​ ontwerpen, bouwen, exploiteren en financieren projecten op gebied van energie en water. Wij maken onderdeel uit van VolkerWessels,​ ons concern dat bestaat uit meer dan 100 zelfstandige ondernemingen. Deze zijn ondermeer actief op het gebied van woning- en utiliteitsbouw,​ vastgoedontwikkeling,​ wegenbouw, netwerkinfrastructuur en installatietechniek. Zie (www.volkerwessels.com) //
 +
 +^  Address|Rietgorsweg 6, 3356 LJ, Papendrecht,​ NL |
 +^  URL|www.vshanab.nl |
 +^  Contact|Remco van Beest, Project Manager, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Contracting;​ Consulting and Design services; Maintenance services; Research; Project development ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ Power generation and conversion; Maintenance;​ Transport; Installations ​  |
 +^  Size|more than 1000 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Voor ‘duurzaam Eindhoven’ kunnen wij ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Als ‘ontwikkelende aannemer’ voegen wij waarde toe door in initiatieffase van het project mee te denken: ‘uitvoering’ en ‘beheer- & onderhoud’ betrekken wij in een vroeg stadium om zo te komen tot een optimale ‘Total Cost of Ownership’. Vanuit die filosofie doen wij ook onderzoek en schrijven we bijvoorbeeld zelf haalbaarheidstudies voor Eindhoven. Wij hebben ervaring met risico- en omgevingsmanagement bij grote projecten en delen deze kennis graag t.b.v. ‘Eindhoven’.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Het belang van samenwerking moet uiteraard per idee worden gewogen, maar in het algemeen geldt dat ‘samenwerken’ in ons DNA zit: wij zijn overtuigd van het feit dat ‘samenwerking’ de sleutel tot succes is voor dergelijke complexe en uitdagende initiatieven en gedragen ons als zodanig. Wij hebben dan ook veel ervaring met samenwerkingsvormen als consortia, Publiek Private Samenwerking,​ bouwteams e.a. - al dan niet in de rol van penvoerder. Onze attitude en ervaring brengen wij graag in bij het initiatief voor de verduurzaming van de stad Eindhoven.  ​
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Ons idee is om biomassa grootschaliger in te zetten in Eindhoven, om zo op een duurzame wijze warmte en elektriciteit te leveren. Daarnaast levert vergisting wellicht nog andere toepassingen op, grofweg kunnen er 5 producten uit deze anaerobische vergisting onderscheiden worden: - Biogas; kan worden gebruikt voor de cogeneratie van warmte en elektriciteit met warmtekrachtkoppelingen of direct gebruikt worden voor bijvoorbeeld transport of ruimteverwarming. - Water; zuiver water is een schaarste, dus dit restproduct kan zeker een toepassing hebben als bijvoorbeeld gietwater voor de glastuinbouw - Warmte; om deze (laagthermische) warmte opnieuw te gebruiken dient de fermentatie installatie vlak bij de warmteafnemer te staan. - Slib; kan worden gebuikt voor bemesting van landbouwgronden - CO2; is natuurlijk een ongewenst product om in de natuur achter te laten, maar als zuivere stof is het zeer bruikbaar voor bijvoorbeeld de glastuinbouw (voedsel voor planten ), conservering van voedsel of voor de productie van algen. Inzet van biogas draagt bij aan een duurzame energievoorziening in Eindhoven en ondersteunt daarmee de gemeente in haar duurzaamheidsambities.
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design|
 +^  Enabling conditions|Randvoorwaarden 1. Partner voor gebouwinstallaties 2. Technology partner tbv biogasinstallatie 3. Evt. vergunningen 4. Voldoende ‘feed stock’|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Biogasinstallaties zijn gemeengoed in Nederland, zie [[http://​www.groengas.nl]] ​
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Biogas is een alternatief voor fossiel aardgas en is daarmee een stap in de goede richting van de ambities van Eindhoven.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Flexibliteit van het idee wordt mede bepaald door de randvoorwaarden,​ m.n. voldoende beschikbaarheid van feedstock en voldoende proceskennis.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Dit blijkt uit het feit dat biogasinstallaties al vaak worden toegepast in NL, zie [[http://​www.groengas.nl]] ​
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​maintenance"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​construction"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions