Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_318 [2014/05/13 11:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Visser # Smit Hanab, Remco van Beest
 +&​description abstract = (ID:318) smart grids
 +~~
 +
 +====== (ID:318) smart grids======
 +
 + ** Visser & Smit Hanab ** \\  // Visser & Smit Hanab (V&SH, [[http://​www.vshanab.nl)]] is een gerenommeerde Nederlandse aannemer gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties. Met 1500 medewerkers is ons bedrijf internationaal,​ nationaal en lokaal actief. Wij ontwikkelen,​ ontwerpen, bouwen, exploiteren en financieren projecten op gebied van energie en water. Wij maken onderdeel uit van VolkerWessels,​ ons concern dat bestaat uit meer dan 100 zelfstandige ondernemingen. Deze zijn ondermeer actief op het gebied van woning- en utiliteitsbouw,​ vastgoedontwikkeling,​ wegenbouw, netwerkinfrastructuur en installatietechniek. Zie (www.volkerwessels.com) //
 +
 +^  Address|Rietgorsweg 6, 3356 LJ, Papendrecht,​ NL |
 +^  URL|www.vshanalb.n |
 +^  Contact|Remco van Beest, Project Manager, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Contracting;​ Consulting and Design services; Maintenance services; Research; Project development ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ Power generation and conversion; Maintenance;​ Transport; Installations ​  |
 +^  Size|more than 1000 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Voor ‘duurzaam Eindhoven’ kunnen wij ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Als ‘ontwikkelende aannemer’ voegen wij waarde toe door in initiatieffase van het project mee te denken: ‘uitvoering’ en ‘beheer- & onderhoud’ betrekken wij in een vroeg stadium om zo te komen tot een optimale ‘Total Cost of Ownership’. Vanuit die filosofie doen wij ook onderzoek en schrijven we bijvoorbeeld zelf haalbaarheidstudies voor Eindhoven. Wij hebben ervaring met risico- en omgevingsmanagement bij grote projecten en delen deze kennis graag t.b.v. ‘Eindhoven’.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Het belang van samenwerking moet uiteraard per idee worden gewogen, maar in het algemeen geldt dat ‘samenwerken’ in ons DNA zit: wij zijn overtuigd van het feit dat ‘samenwerking’ de sleutel tot succes is voor dergelijke complexe en uitdagende initiatieven en gedragen ons als zodanig. Wij hebben dan ook veel ervaring met samenwerkingsvormen als consortia, Publiek Private Samenwerking,​ bouwteams e.a. - al dan niet in de rol van penvoerder. Onze attitude en ervaring brengen wij graag in bij het initiatief voor de verduurzaming van de stad Eindhoven.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Naar onze overtuiging dienen Smart Grids beslist te worden opgenomen in het initiatief van Eindhoven; door het toenemende aandeel van duurzame energieopwekking vormt het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod een alsmaar groter wordende uitdaging. Wij hebben ideeën hoe bestaande elektrische netten kunnen worden aangepast naar een ‘slimmer net’ – zonder dat daarvoor nu grootschalige investeringen vereist zijn. ‘Smart grids’ zijn op zich niet duurzaam, maar dragen bij aan een duurzame energievoorziening door duurzaam opgewekte energie te transporteren op het moment dat het nodig is (aanbod vs. vraag). Zo ondersteunen ook ‘smart grids’ Eindhoven in haar ambitie om energieneutraal te worden. Uiteraard willen wij wel graag meedenken over de meest duurzame manier waarop dergelijke netten kunnen worden ontworpen en aangelegd.
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design|
 +^  Enabling conditions|Randvoorwaarden 1. Partner voor gebouwinstallaties 2. Partner op het gebied ‘verslimmen’ huidige elektriciteistnetten 3. Evt. vergunningen|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Speculative innovation: it has not yet been used in practice because it is in an idea stage and will need more development.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Er vindt momenteel onderzoek plaats naar de mogelijkheid om bestaande netten om te zetten in 'smart grids' zonder dat daarbij direct grootschalige investeringen voor nodig zijn. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband tussen ondermeer netbeheerders en hun leveranciers.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Underpinned contribution to sustainability;​ this can be shown on the basis of experiments or calculations.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Smart grids maken toepasbaarheid van duurzame energiebronnen '​eenvoudiger',​ ondermeer door de mogelijkheid energie terug te leveren op netten en het verschil tussen vraag-aanbod te '​balanceren'​.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Smart grids zijn per definitie flexibel omdat zij moeten kunnen omgaan met energie die zowel teruggeleverd als afgenomen wordt op het net, waarbij bovendien verschillen bestaan tussen het moment van vraag en aanbod.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +De toepassing van smart grids is o.i. een voorwaarde om de verduurzaming van Eindhoven mogelijk te maken.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​speculative innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​underpinned contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions