Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_317 [2014/05/13 11:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Visser # Smit Hanab, Remco van Beest
 +&​description abstract = (ID:317) virtual power plant
 +~~
 +
 +====== (ID:317) virtual power plant======
 +
 + ** Visser & Smit Hanab ** \\  // Visser & Smit Hanab (V&SH, [[http://​www.vshanab.nl)]] is een gerenommeerde Nederlandse aannemer gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties. Met 1500 medewerkers is ons bedrijf internationaal,​ nationaal en lokaal actief. Wij ontwikkelen,​ ontwerpen, bouwen, exploiteren en financieren projecten op gebied van energie en water. Wij maken onderdeel uit van VolkerWessels,​ ons concern dat bestaat uit meer dan 100 zelfstandige ondernemingen. Deze zijn ondermeer actief op het gebied van woning- en utiliteitsbouw,​ vastgoedontwikkeling,​ wegenbouw, netwerkinfrastructuur en installatietechniek. Zie (www.volkerwessels.com) //
 +
 +^  Address|Rietgorsweg 6, 3356 LJ, Papendrecht,​ NL |
 +^  URL|www.vshanab.nl |
 +^  Contact|Remco van Beest, Project Manager, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Contracting;​ Consulting and Design services; Maintenance services; Research; Project development ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ Power generation and conversion; Maintenance;​ Transport; Installations ​  |
 +^  Size|more than 1000 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Voor ‘duurzaam Eindhoven’ kunnen wij ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Als ‘ontwikkelende aannemer’ voegen wij waarde toe door in initiatieffase van het project mee te denken: ‘uitvoering’ en ‘beheer- & onderhoud’ betrekken wij in een vroeg stadium om zo te komen tot een optimale ‘Total Cost of Ownership’. Vanuit die filosofie doen wij ook onderzoek en schrijven we bijvoorbeeld zelf haalbaarheidstudies voor Eindhoven. Wij hebben ervaring met risico- en omgevingsmanagement bij grote projecten en delen deze kennis graag t.b.v. ‘Eindhoven’.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Het belang van samenwerking moet uiteraard per idee worden gewogen, maar in het algemeen geldt dat ‘samenwerken’ in ons DNA zit: wij zijn overtuigd van het feit dat ‘samenwerking’ de sleutel tot succes is voor dergelijke complexe en uitdagende initiatieven en gedragen ons als zodanig. Wij hebben dan ook veel ervaring met samenwerkingsvormen als consortia, Publiek Private Samenwerking,​ bouwteams e.a. - al dan niet in de rol van penvoerder. Onze attitude en ervaring brengen wij graag in bij het initiatief voor de verduurzaming van de stad Eindhoven.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Een Virtual Power Plant is een elektriciteitscentrale zonder generatorhuis en zonder schoorsteen. De centrale kan bestaan uit een combinatie van een aantal kleinschalige productie-eenheden,​ zoals windturbines,​ zonnecellen en warmte-kracht installaties. Al die eenheden worden bestuurd alsof ze één centrale vormden. De pieken en dalen van de ene kleinschalige producent worden opgevangen door de andere producenten. Zo wordt een stabiele en bedrijfszekere stroomproductie gegarandeerd. Daarmee wordt een nadeel van duurzame energiebronnen opgevangen: het is namelijk moeilijk te voorspellen hoeveel energie die zullen leveren op een bepaald moment in de toekomst, en het is bovendien lastig om het vermogen dat ze leveren bij te regelen. Een Virtual Power Plant maakt het veel makkelijk om duurzame bronnen als wind en zon in te passen in het elektriciteitsnet. Ons idee is te onderzoeken in welke mate een dergelijke ‘virtual power plant’ in Eindhoven mogelijk is. In combinatie met verschillende duurzame energiebronnen kan een dergelijke plant belangrijke toegevoegde waarde op het gebied van ‘balanceren’ van netten in verband met verschillen tussen het aanbod en de vraag naar energie. Het idee is beslist duurzaam en ondersteunt zo Eindhoven in het proces haar duurzaamheidsambities waar te maken. Rondom een dergelijke ‘virtual plant’ kan allerlei informatie worden verstrekt op verschillende manieren.
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design|
 +^  Enabling conditions|Randvoorwaarden 1. Partner voor gebouwinstallaties 2. Partner op het gebied van energiestromen 3. Evt. vergunningen|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +In zowel het Ruhrgebied (D) als in de stad Groningen (door GasTerra) worden Virtual Power Plants op conceptuele schaal getest.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Underpinned contribution to sustainability;​ this can be shown on the basis of experiments or calculations.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Virtual Power Plants maken de inzet van duurzame bronnen in die zin gemakkelijker dat zij het issue van (moment-)verschillen tussen vraag en aanbod kunnen oplossen. Op deze manier zou er sneller sprake kunnen zijn van een situatie waarin fossiel gestookte back-up voorzieningen bijvoorbeeld minder of niet meer nodig zijn.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Door de inzet van verschillende duurzame bronnen is het idee van een Virtual Power Plant flexibel; de mate waarin een VPP geen onomkeerbare milieu-effecten teweeg zal brengen zal afhangen van de bronnen waarvan de VPP gebruik maakt.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +In principe blijkt dit uit de inzet van duurzame energiebronnen door de VPP. Verder onderzoek op basis van bijvoorbeeld de concepten in Duitsland en Groningen is raadzaam.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​underpinned contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions