~~META: creator = Visser # Smit Hanab, Remco van Beest &description abstract = (ID:313) ondergrondse infrastructuur…..warmtevoorziening geothermie toe te passen ~~ ====== (ID:313) ondergrondse infrastructuur…..warmtevoorziening geothermie toe te passen====== ** Visser & Smit Hanab ** \\ // Visser & Smit Hanab (V&SH, [[http://www.vshanab.nl)]] is een gerenommeerde Nederlandse aannemer gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties. Met 1500 medewerkers is ons bedrijf internationaal, nationaal en lokaal actief. Wij ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, exploiteren en financieren projecten op gebied van energie en water. Wij maken onderdeel uit van VolkerWessels, ons concern dat bestaat uit meer dan 100 zelfstandige ondernemingen. Deze zijn ondermeer actief op het gebied van woning- en utiliteitsbouw, vastgoedontwikkeling, wegenbouw, netwerkinfrastructuur en installatietechniek. Zie (www.volkerwessels.com) // ^ Address|Rietgorsweg 6, 3356 LJ, Papendrecht, NL | ^ URL|www.vshanab.nl | ^ Contact|Remco van Beest, Project Manager, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Research; Project development | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; Maintenance; Transport; Installations | ^ Size|more than 1000 employees | ===== Role of company/organisation===== Voor ‘duurzaam Eindhoven’ kunnen wij ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Als ‘ontwikkelende aannemer’ voegen wij waarde toe door in initiatieffase van het project mee te denken: ‘uitvoering’ en ‘beheer- & onderhoud’ betrekken wij in een vroeg stadium om zo te komen tot een optimale ‘Total Cost of Ownership’. Vanuit die filosofie doen wij ook onderzoek en schrijven we bijvoorbeeld zelf haalbaarheidstudies voor Eindhoven. Wij hebben ervaring met risico- en omgevingsmanagement bij grote projecten en delen deze kennis graag t.b.v. ‘Eindhoven’. ===== Opportunities for collaboration===== Het belang van samenwerking moet uiteraard per idee worden gewogen, maar in het algemeen geldt dat ‘samenwerken’ in ons DNA zit: wij zijn overtuigd van het feit dat ‘samenwerking’ de sleutel tot succes is voor dergelijke complexe en uitdagende initiatieven en gedragen ons als zodanig. Wij hebben dan ook veel ervaring met samenwerkingsvormen als consortia, Publiek Private Samenwerking, bouwteams e.a. - al dan niet in de rol van penvoerder. Onze attitude en ervaring brengen wij graag in bij het initiatief voor de verduurzaming van de stad Eindhoven. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Ons idee is om ten behoeve van de warmtevoorziening geothermie toe te passen. In Eindhoven ligt reeds een warmtenet, en het aansluiten van dit net op een duurzame energiebron als geothermie draagt in belangrijke mate bij aan de duurzaamheidsambities van Eindhoven. Een eerste quick-scan geeft aan dat er op grond van de bodem in Eindhoven mogelijkheden moeten zijn om geothermie toe te passen; de opsporingsvergunning voor aardwarmte is reeds door de gemeente Eindhoven aangevraagd. Door geothermie toe te passen in combinatie met warmte-opslag zoals het STER-concept (zie ander ingediend idee Visser & Smit Hanab) wordt tegemoet gekomen aan het verschil tussen aanbod en vraag. Door de toepassing van diepe geothermie (> 3 km) is het mogelijk om met behulp van stoom elektriciteit op te wekken; ook de toepassing hiervan willen wij in het kader van ‘energieneutraal Eindhoven’ onderzoeken. Geothermie is een zeer duurzame oplossing, door ook de vereiste installaties (pompen e.d.) d.m.v. duurzame energie aan te drijven kan mogelijk zelfs een energieneutrale oplossing worden gerealiseerd. Ook hier geldt dat afhankelijk van de te kiezen oplossing sprake kan zijn van toegevoegde waarde voor het Stadhuisplein. Een geothermie-installatie zelf is al goed zichtbaar, door bijvoorbeeld het vereiste warmteverdeelstation architectonisch fraai in de directe omgeving te laten opgaan kan de nadruk worden gelegd op het belang van zo’n integrale, duurzame oplossing. ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; design; work flow| ^ Enabling conditions|Randvoorwaarden 1. Financiering voor eerste fase (boren geothermiedoublet) 2. Business case voldoende robuust 3. Partner voor bodemenergie 4. Vergunningen| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== In NL zijn inmiddels diverse geothermieprojecten realiteit en vindt er nog steeds uitbreiding plaats; recent bijvoorbeeld gemeente Lansingerland. ===== Provability contribution to sustainability===== Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice. ===== Step in the right direction===== Zie de diverse geothermieprojecten in de tuinbouw, waarbij het verstoken van substantiële hoeveelheden aardgas definitief tot het verleden behoort. ===== Flexible idea===== Mits de bodem geschikt is voor de toepassing van geothermie kan deze vorm van duurzame energie breed worden toegepast. ===== Good investment===== Toepassing van geothermie leidt tot stabiele energieprijzen op lange termijn. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"attractive surroundings" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"system approach" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"products suppliers" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"proven contribution"}}

TurTur Innovation Transitions