A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

~~META: creator = Valstar Simonis, Marcel Langeveld &description abstract = (ID:306) Lokale duurzame bronnen – bottom-up aanpak ~~ ====== (ID:306) Lokale duurzame bronnen – bottom-up aanpak====== ** Valstar Simonis ** \\ // Enginering consultancy // ^ Address|Hondsruglaan 89, 5628 DB, Eindhoven, Nederland | ^ URL|www.valstar-simonis.nl | ^ Contact|Marcel Langeveld, Adviseur Duurzaamheid, <[email protected]> | ^ Line of industry|Consulting and Design services | ^ Area of expertise|Design; Sustainability; Power generation and conversion; ICT; Maintenance; Transport; Installations | ^ Size|51-250 employees | ===== Role of company/organisation===== Wij zien onze rol als installatieadviseur die buiten zijn/haar werkveld kijkt. Vanuit onze expertise op het gebied van gebouwinstallaties, comfortbeleving, energie en duurzaamheid zijn wij in staat om mee te denken over het project en ontwikkelingen als geheel. Dat betekent dat wij anderen zullen uitdagen op hun vakgebied en dat andersom ook verwachten. Wij kunnen zowel ideeën genereren op conceptueel niveau, als een concreet ontwerp in technisch detail uitwerken. Daarbij werken we in veel projecten met BIM (Building Information Modelling), hetgeen samenwerking met andere disciplines bevordert. Omdat wij ook directie voeren op de bouwplaats, nemen wij ervaringen uit de praktijk mee in onze ontwerpwerkzaamheden. Door onze open, enthousiaste en constructieve houding is gebleken dat wij kunnen bijdragen dat een ontwerpteam ‘vleugels krijgt’. ===== Opportunities for collaboration===== Valstar Simonis is gewend om in verschillende samenstellingen gezamenlijk te opereren. De diverse (veelzijdige) DBFMO-trajecten waar we aan deelnemen zijn een bewijs hiervan. Een andere samenwerkingsvorm is bijvoorbeeld het Dutch Hospital Design, waarin wij met een aantal partners onze gezamenlijke kennis van het ontwerpen van ziekenhuizen exporteren. Daarnaast zijn wij actief in BIM, waarbij het beste resultaat behaald wordt door een goede samenwerking. Wij zien samenwerking met andere partijen als logische en enige juiste weg om mooie, kwalitatief hoogwaardige en duurzame gebouwen te realiseren. Door mensen uit verschillende disciplines bij elkaar te zetten, ontstaan ideeën die je nooit alleen had kunnen bedenken. Dit kunnen zowel grote organisaties zijn als kleine innovators, zolang de deelnemers aan het proces open staan voor innovatie en samenwerking. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> De Engelse dichter John Donne schreef “No man is an island, entire of itself…”. Dit is niet alleen waar voor de mens, maar ook voor duurzaamheid. Het realiseren van een energieneutraal en duurzaam gebouw heeft een grotere kans van slagen wanneer de omgeving en de gebouwen daarin betrokken worden. Elk gebouw heeft zijn eigen vingerafdruk als het gaat om het gebruik van energie. Het dagelijkse en jaarlijkse patroon van energiebehoefte voor het verlichten, klimatiseren en gebruiken van het gebouw. Zolang het gebouw alleen energie heeft dit geen impact op de energiehuishouding. Om duurzaam en energieneutraal te kunnen opereren moeten het gebouw niet alleen minder consumeren, maar ook energie gaan opwekken. De praktijk leert dat de patronen van opwekking en verbruik op gebouwniveau slecht op elkaar aansluiten. Zo kan veel energie uit zonnecellen worden gehaald op momenten dat er weinig verlichting nodig is. Om een balans te vinden in consumptie en productie moeten we buiten de contouren van het gebouw kijken. Door gebruik van andere gebouwen in de omgeving en de ondergrondse infrastructuren kan niet alleen elektrische energie, maar ook warmte en koude worden getransporteerd en opgeslagen om het zo bij het gebouw te brengen dat er op dat moment behoefte aan heeft. Ons idee is een ’bottom-up’-aanpak voor het gebruik van lokale duurzame bronnen met uitwisseling tussen gebouwen en omgeving. Het gaat dan om energiebronnen zoals de zon, de bodem en de Dommel, maar ook om materiaalstromen. Denk bijvoorbeeld aan het balanceren van de energiestromen tussen gebouwen en omgeving om op deze manier een energie-neutrale omgeving te creëren. Door op kleine schaal te starten, in de omgeving van het Stadhuisplein, kunnen kleine grids worden gerealiseerd welke weer onderlinge met elkaar verbonden kunnen worden. Zo kunnen buurten worden verbonden tot wijken, wijken tot stadsdelen, stadsdelen tot steden, etc. Door het ontstaan van deze infrastructuren zal Eindhoven kunnen vertrouwen op het gebruik van lokale duurzame energiebronnen en wordt het uiteindelijk met recht een geheel duurzame stad. Naast energie is ook het gebruik van materialen een belangrijk speerpunt in de duurzaamheidsgedachte. De ontwikkeling van materialen uit duurzame bronnen heeft de laatste jaren een vogelvlucht genomen en deze materialen zijn dan ook al op redelijke schaal beschikbaar. Dat deze producten echter van heinde en verre getransporteerd moeten wordt vaak overzien. Door middels het inkoopbeleid de lokale productie van duurzame materialen te stimuleren en er plaatse veel materialen te hergebruiken (en dit ook uit te dragen) ontstaat een stimulans voor ondernemers en burgers uit Eindhoven. In het buitenland zijn er al talrijke voorbeelden te vinden omtrent lokale productie van materialen, recycling en stadslandbouw. Door deze concepten te combineren met lokale duurzame bronnen ontstaat een integrale duurzame stad. Ter afsluiting komen we terug bij John Donne. Hij vervolgt zijn gedicht met “…every man is a piece of the continent, a part of the main.” Dit vinden wij passen bij de visie van de gemeente en het gedachtegoed van ons idee. Het geeft weer dat om echt iets te kunnen bereiken synergie en samenwerking essentieel zijn. ^ Type of idea|service| ^ Category of idea|technical; design| ^ Enabling conditions|Om het mogelijk te maken dat lokale duurzame bronnen beschikbaar zijn, zal de wens deze te gebruiken onderdeel moeten worden van het beleid van de gemeente Eindhoven. Het gaat dan niet alleen om het inkopen van lokaal opgewekte duurzame energie en bouwmaterialen, maar zal zich ook moeten uiten in het inkopen van duurzame lokaal geproduceerde kantoormaterialen, verbruiksartikelen, groenvoorzieningen, gereedschappen, etc. Hiermee wordt het aantrekkelijk voor lokale ondernemende partijen om te willen voorzien in de behoefte. Zeker in de beginfase zal het gebruiken of kopen van lokale bronnen financieel niet de meest aantrekkelijke optie zijn. Echter doordat de gemeente hierin het initiatief neemt zal interesse en vraag toenemen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de gemeente Eindhoven werknemers, burgers en bedrijven hierbij nauw betrekt.| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== Om gebruik te maken van lokale energie, voorzieningen en materialen zijn de infrastructuren al grotendeels aanwezig. Het elektriciteitsnet, riolering en waterleidingen en het wegennet kunnen hierop aangepast of hergebruikt worden. Leidingen en buizen kunnen bijvoorbeeld geïsoleerd worden om zo warmte en koude te transporteren. Dit maakt het mogelijk om toepassingen zoals ‘smart grids’, bufferen van energie en materialen, wateropvang en -zuivering op locatie, te benutten. Het concept sluit aan op maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Het wordt op kleine schaal al toegepast, vanuit deze kleine schaal is het uit te breiden naar een groter gebied zoals een buurt, wijk, stadsdeel, stad, etc. Verder is er ervaring met smart grids partijen als Enexis en de TU/e. ===== Provability contribution to sustainability===== Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations. ===== Step in the right direction===== Door gebruik te maken van lokale duurzame (energie)bronnen en materialen vindt een verduurzaming van de hele keten plaats. In zowel productie, transport als (her)gebruik kan worden bespaard op energie en materialen. Daarnaast vinden er korte en lange termijneffecten op de werkgelegenheid en verbetering van lokale infrastructuren, ook dit is onderdeel van een duurzame stad. Het op lokaal niveau sluiten van de keten van productie, gebruik en recycling/hergebruik ontstaat een groeiende onafhankelijkheid en ontwikkelt Eindhoven zich richting een energieneutrale en duurzame stad. Hiermee sluit het idee naadloos aan op de ambities van de gemeente Eindhoven. ===== Flexible idea===== De ‘bottom-up’- aanpak zorgt er voor dat het concept schaalbaar wordt en dus een hoge mate van flexibiliteit heeft. Al naar gelang de behoefte kan worden uitgebreid of ingekrompen. Door gebruik te maken van energie en materialen uit hernieuwbare bronnen ontstaat er geen onomkeerbare milieubelasting. Het is zelfs mogelijk om met nieuwe materialen een verbetering in luchtkwaliteit en –zuiverheid te realiseren. ===== Good investment===== Het inkopen van lokale productie en opwekking zorgt voor een stimulans van de lokale economie. Dit komt ten goede aan burgers en ondernemers welke op hun beurt weer kunnen investeren in uitbreiding het gebruik van duurzame materialen en energie. Dit draagt ook bij aan verbetering van de maatschappelijke omstandigheden. Voor de financiering van het idee kan gebruik worden gemaakt van crowdfunding, waar samen met de burgers en ondernemers wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de infrastructuren en opstarten van duurzame productie van materialen en energie. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"system approach" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"facility management" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"maintenance" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"products suppliers" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"underpinned contribution"}}

TurTur Innovation Transitions