Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_304 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Nelissen ingenieursbureau b.v., Marjon Swinkels
 +&​description abstract = (ID:304) integrale bandering van bouwfysica en installatietechniek… duurzaamheidsmatrix
 +~~
 +
 +====== (ID:304) integrale bandering van bouwfysica en installatietechniek… duurzaamheidsmatrix======
 +
 + ** Nelissen ingenieursbureau b.v. ** \\  // Nelissen ingenieursbureau is een onderscheidend adviesbureau gevestigd in Eindhoven. Wij streven ernaar een meerwaarde te creëren in de gebouwde omgeving door een integrale bandering van bouwfysica en installatietechniek. Ons werkterrein is zowel nieuwbouw als bestaande bouw/​renovatie. De projecten zijn zeer gevarieerd, o.a. woningen, kantoorgebouwen,​ scholen en zieken-huizen (voor een overzicht van gerealiseerde projecten of meer informatie over onze activiteiten kun je ook terecht op onze website: [[http://​www.nelissenbv.nl)]] //
 +
 +^  Address|Furkapas 4 (Postbus 1289), 5602 BG, Eindhoven, Nederland |
 +^  URL|www.nelissenbv.nl |
 +^  Contact|Marjon Swinkels, directie/​senior adviseur, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services ​  |
 +^  Area of expertise|Construction;​ Sustainability;​ Installations,​ bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid ​  |
 +^  Size|11-50 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Onze bedrijfsmissie is meerwaarde in de gebouwde omgeving te creëren door een integrale benadering van bouwfysica en installatietechniek. Wij adviseren op het gebied van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid,​ installaties en duurzaamheid. We zijn gewend aan samenwerken in ontwerpteams met o.a. architect, constructeur en opdrachtgever. Wij ondersteunen de gedachte van de gemeente – dat samenwerking tussen grote/​kleine bedrijven en de innovatieve manier van aanbesteden – goed past bij het verduurzamen van de gemeente. Duurzaamheid doe je immers niet alleen! Wij hebben een open blik, waar naast onze brede kennis en ervaring op het gebied van verduurzamen veel ruimte is voor nieuwe technieken en samenwerkingen. De gemeente Eindhoven heeft ons beloond met een gouden award in verband met het keurmerk duurzame ondernemer 2013 vanwege onze duurzame bedrijfsvoering.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Ons bureau is multidisciplinair en ons meedenkend vermogen zorgt ervoor dat onze adviezen niet botsen en afgestemd zijn met algemene belangen. De kansen die wij zien als het om samenwerken gaat zijn uiteenlopend. Van het samenbrengen van marktpartijen,​ tot de communicatie en procesbegeleiding voor de opdrachtgever. De ene dag kunnen wij aan tafel zitten met leveranciers van innovatieve producten, om na te gaan of nieuwe systemen in onze projecten toepasbaar zijn. Een dag later ondersteunen wij de Dutch Green Building Council (DGBC) met het ontwikkelen van een nieuwe beoordelingsrichtlijn voor BREEAM, of voeren wij haalbaarheidsstudies uit voor de gemeente, toetsen wij plannen, of schrijven we een Programma van Eisen. Wij kunnen dus meer dan 1 pet opzetten, en zodoende vanuit meer dan 1 rol samenwerken.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Ons idee betreft het toepassen van “De duurzaamheidsmatrix”. Het idee is een conceptueel idee, een methode die breed toegepast kan worden op alle gebouwen van de gemeente, maar die wel in maatwerk voor elk gebouw resulteert! De duurzaamheidsmatrix is door Nelissen ingenieursbureau b.v. ontwikkeld om op elk moment in het proces (van initiatie tot en met exploitatie) inzichtelijk te hebben welke keuzes ten aanzien van duurzame maatregelen van toepassing zijn, en wat de consequenties (energie, kwaliteit, comfort, financiën) daarvan zijn. Deze mate van duurzaamheid/​duurzaamheidscore van een project kan worden bepaald met verschillende programma’s,​ zoals onder andere GPR gebouw, Greencalc en BREEAM. Deze programma’s zijn geschikt om de duurzaamheid te beoordelen, maar zijn vaak minder geschikt als ontwerphulpmiddel of exploitatie- of onderhoudsmiddel. Het doel van de matrix is dan ook niet om een alternatief berekeningsinstrument voor bestaande programma’s te zijn, maar is bedoeld als hulpmiddel om in iedere gebouwfase de verschillende mogelijke duurzaamheidsmaatregelen te kunnen afwegen en om snel een inzicht te kunnen krijgen. Daarbij maakt de matrix het mogelijk om eenvoudig de achterliggende kennis te benaderen zodat ook de consequenties/​mogelijkheden van een ontwerpkeuze inzichtelijk worden. Er is onderscheid gemaakt in deze niveaus omdat op ieder detailniveau andere maatregelen nodig zijn. De invloed van een maatregel op de duurzaamheid van een gebouw verschilt sterk per niveau. De matrix beoordeelt op drie verschillende niveaus, te weten: - omgeving - gebouw - werk- /​verblijfsplek Hoewel het dezelfde methode is die op elk te verduurzamen gebouw wordt toegepast, kunnen de uitkomsten voor elk gebouw toch anders zijn. Hoe wordt met dit idee bijgedragen aan de speerpunten van de gemeente? Eindhoven wil een (nog) duurzame(re) stad zijn. Hiervoor is een brede aanpak nodig. Met de duur-zaamheidsmatrix worden alle duurzaamheidsaspecten,​ voor elke relevante termijn en op verschillende niveaus gefilterd, en op geschiktheid beoordeeld. Hierdoor kunnen verschillende scenario’s snel en efficiënt afgewogen worden. Bijvoorbeeld:​ blijft de gemeente zelf een gebouw gebruiken, of moet er rekening gehouden worden met andere gebouwgebruikers,​ of misschien zelfs wel een andere ge-bruiksfunctie van het gebouw? Door hier vroegtijdig rekening mee te houden, kunnen toekomstige wijzigingen in wensen en gebruik met beperkte aanpassingen gerealiseerd worden. Dit betekent dat de gebouwen langer mee gaan, er minder grondstoffen nodig zijn om aan de behoeften te voldoen, en vooral: Eindhoven realiseert hiermee zichtbaar een kwalitatief hoogwaardige en zeer duurzame gebouwde omgeving.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​304-q24-999.4533.ur1.iwi_-_bijlage_1.pdf?​400&​direct|999.4533.ur1.iwi - bijlage 1.pdf}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|Er zijn geen ingrijpende of complexe randvoorwaarden nodig om dit idee te doen slagen. Het enige wat wij nodig hebben is een enthousiast team, met innovatieve,​ creatieve en flexibele geesten! Graag denken wij eerst samen met alle teamleden na over duurzaamheid,​ bijvoorbeeld door middel van brainstormsessies. Het doel van deze bijeenkomsten is om samen de duurzaamheidsambitie voor een project te bepalen. Duurzaamheid doe je immers niet alleen! Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan. Gebleken is dat er meer draagvlak gecreëerd wordt voor duurzaamheid als het voor iedereen duidelijk is waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Dat resulteert in verantwoorde,​ lange-termijn oplossingen en bovendien in meer comfort. Vervolgens is het gewoon een kwestie van DOEN!|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Wij denken met onze denkwijze/​duurzaamheidsmatrix innovatie te kunnen stimuleren, omdat wij voor alle partijen inzichtelijk kunnen maken welke keuzes welke consequenties hebben. Als voorbeeld noemen wij het energieonderzoek dat wij hebben uitgevoerd van Stadhuisplein 1, 2 en 6 (zie [[http://​www.eindhoven.nl/​artikelen/​Hoe-deel-te-nemen-aan-Call-for-outline-proposals.htm).]] In dit on-derzoek hebben wij laten zien wat de invloed is van o.a. het verbeteren van de gebouwschil,​ het toe-passen van klimaatplafonds,​ een WKO-installatie en PV cellen. Hieruit bleek dat niet per definitie naar investeringskosten gekeken moet worden, maar dat ook gestuurd zou moeten worden op energiebe-sparing en comfort verhoging op de lange termijn. Aangetoond is dat duurzame systemen zich dan zeker terugverdienen. We zien het als onze taak om – in lijn met de duurzaamheidsambitie van de gemeente – de kennis hierover te verspreiden.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Alle informatie in de matrix is op kleine schaal in projecten wel eens toegepast. De uitdaging is natuurlijk om synergie te vinden, en voor elk project met een soepel proces snel de juiste keuzes te maken. Onze projecten bewijzen dat het gebruik van de duurzaamheidsmatrix als keuzemodel leidt tot verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het is met zekerheid te zeggen dat de matrix bijdraagt aan de korte termijn duurzaamheidsambitie,​ namelijk dat in 2017 het Stadhuis en de Stadhuistoren verduurzaamd worden. Voor de langere termijn, tot 2027 maar ook daarna, geldt hetzelfde. De ambitie, het onder-houd/​beheer/​verduurzaming van 7 tot 9 gebouwen en wellicht zelfs meer, wordt gerealiseerd. Immers, de duurzaamheidsmatrix is een dynamisch model, waarin nieuwe ontwikkelingen en inzichten op elk gewenst moment toegevoegd kunnen worden.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Bij het maken van keuzes wordt gekeken naar diverse criteria, waaronder energie, gezondheid, milieu en financiën. Het goede hiervan is dat maatregelen niet alleen kostentechnisch worden beschouwd, maar dat ook effecten op mens en milieu zwaar meewegen. Om een voorbeeld te noemen: Door het toepassen van onze methode zal nooit zomaar gekozen worden voor slopen + nieuwbouw, om aan veranderende eisen/​wensen te voldoen, als het argument is dat dat nou eenmaal de goedkoopste oplossing is. Het zal blijken dat renovatie/​aanpassing/​transformatie van de bestaande gebouwvoorraad – waardoor deze nog minimaal 50 jaar meegaat – een zeer lonende aanpak is: - het milieu wordt minimaal belast - De gezondheid van mensen bevorderen - Zo flexibel zijn dat ze de tand des tijds kunnen doorstaan - Toch kostenefficiënt zijn
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Ons idee kost geen geld. De duurzaamheidsmatrix is juist een methode om geld te besparen door snel (‘tijd = geld) weloverwogen keuzes (‘soepel proces = altijd stappen voorwaarts’) te maken, en innovatie te bevorderen. De maatschappelijke winst van het verduurzamen volgens de matrix is ook groot. Een gebouw kan om vele redenen niet meer functioneren:​ veranderende eisen, ander gebruik (bezetting, apparatuur),​ ver-ouderde installaties. Dit leidt tot klachten en een hoog energiegebruik. De investeringen in verduurza-ming met behulp van de matrix verdienen zich snel terug. Als het binnenmilieu als geheel goed is (luchtkwaliteit,​ verlichting,​ akoestiek, thermisch etc.) is een productiviteits-winst van 10-15% te behalen. Een ander positief effect is afname van het ziekteverzuim (ca. 2, 5 %-punt). Maatschappelijk gezien zijn dit natuurlijk zeer relevante voordelen.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Op naar slimme verduurzaming! NB. De duurzaamheidsmatrix is in het Nederlands geschreven. Indien gewenst kunnen wij ons plan later natuurlijk ook in het Engels toelichten. Nelissen ingenieursbureau b.v.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​system approach"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​cooperation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​facility management"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions