~~META: creator = Mansveld Projecten # Services B.V., Jan-Dirk van de Laar &description abstract = (ID:301) Natural Step..‘slim’ kunnen verduurzamen en vernieuwen...Matrix met 5 speerpunten ~~ ====== (ID:301) Natural Step..‘slim’ kunnen verduurzamen en vernieuwen...Matrix met 5 speerpunten====== ** Mansveld Projecten & Services B.V. ** \\ // Advies, Ontwerp, Realisatie en Onderhoud van Elektrotechnische Installaties // ^ Address|Le Havre 1, 5627 ST, Eindhoven, Nederland | ^ URL|www.mansveld.nl | ^ Contact|Jan-Dirk van de Laar, Directeur, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Manufacturer/Supplier; Research; Government; Project development; Real estate; Welfare | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; ICT; Maintenance; Installations | ^ Size|51-250 employees | ===== Role of company/organisation===== Mansveld is een regionaal verankerde “system integrator” die haar gedachtegoed, het op een duurzame integrale wijze ontwikkelen van projecten in elke schaalgrootte, meer dan 50 jaar lang met succes in praktijk brengt. Mansveld heeft kennis vd professionele bouw en vastgoedbranche die, uit overtuiging over de noodzaak, een duurzame integrale aanpak heeft eigen gemaakt. Deze aanpak is gebaseerd op vertrouwen, respect, evenwichtige verdienmodellen, exploitatiegerichtheid, inspirerende regie en een synergetisch project informatie netwerk (SPIN). I.c.m. onze brede expertise, innovatiekracht en creativiteit leidt deze aanpak tot buitengewone oplossingen. Onderzoek toont aan dat deze aanpak leidt tot een kostenbesparing van 10%, een budget-neutrale verduurzaming en derhalve een optimale prijs-kwaliteitsverhouding. Mansveld is een integer, transparant en door MVO gedreven system integrator met aantoonbare samenwerkingservaring en een door nieuwsgierigheid geprikkelde innovatiedrang. ===== Opportunities for collaboration===== Mansveld heeft een aantal innovatieve ideeën voor de door de gemeente Eindhoven gedefinieerde ambities. Gezien de grote belangstelling voor dit gemeentelijk initiatief zal aantal en originaliteit van ingebrachte ideeën ongetwijfeld hoog scoren. Onze kracht ligt in het evenwichtig verbinden van alle denkbare expertise en het op integrale wijze inpassen van bruikbare ideeën. Ondanks de reeds binnen Mansveld aanwezige kwaliteiten staan wij altijd open voor toetreding van partijen die eventuele leemten opvullen en ons duurzame integrale gedachtengoed omarmen (o.a. DIO-bedrijven) Mansveld heeft zich verdiept in “The Natural Step” vd Gemeente Eindhoven en is voornemens deze methodiek in te passen in haar werkwijze. Ter bekrachtiging van onze samenwerkingsbereidheid en onze overtuiging vd Integrale-aanpak sloten wij op 02-07-2008 het ‘Convenant van Eindhoven’ met uw toenmalig Wethouder Economische Zaken. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Eindhoven energieneutraal: ons idee draagt bij aan het haalbaal maken van de ambitie om Eindhoven energieneutraal te maken. We volgen hierbij een stappenplan: 1. het stadsbreed in kaart brengen van de totale energiehuishouding 2. het in balans brengen van energie overschotten en behoefte; 3. dit in combinatie brengen met een visie op de compacte bruisende 24/7 stad Met als doel dat alle beschikbare gemeentelijke gebouwen 24 uur per dag vol in bedrijf zijn en waarmee een micro-economie op gang gebracht wordt waarvan de opbrengst direct besteed wordt aan het verduurzamen en energie-neutraal maken van die gebouwen; Benefits: -korte afstanden = minder vervoersbewegingen (reductie fijnstof etc.); -pluriforme samenleving waarin de stad nog bruist van energie, creativiteit, levendigheid en kennisdeling en het zichtbaar vormgeven van de brainport gedachte. ^ Illustrating file|{{public:outline_proposals:subdata:proposals:illustrations:301-q24-9._slimverduurzamen-invulformulier_2014-0122_bijlage_vraag_9.pdf?400&direct|9. SlimVerduurzamen-Invulformulier 2014-0122 bijlage vraag 9.pdf}}| ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; design; work flow; financial| ^ Enabling conditions|De gemeentelijke gebouwen lenen zich uitstekend voor ons idee van “micro-economie”. Uiteindelijk dient de gemeente hiertoe haar gebouwen (deels) beschikbaar te stellen voor andere gebruikers en functies. Wij denken hierbij in eerste instantie aan het inzetten van de stadhuistoren door dit gebouw multifunctioneel te gaan benutten. Daarvoor dient de gemeente ruime bestemmingsmogelijkheden te creëren. Verder wordt gedacht aan samenwerking met een woningcorporatie, supermarktketen en een onderwijsinstelling.| ===== Stage of development===== Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned. ===== Substantiation stage of development===== Onderbouwing van ons idee: Momenteel staat al ons vastgoed 16 uur per dag leeg. Wij gaan de stad transformeren en daarmee renderen de gebouwen 24 uur per dag in plaats van 8 uur. Dit mes snijdt aan twee kanten: Er wordt een geldstroom gegenereerd en de totale omvang van het vastgoed dat verduurzaamd moet worden kan afnemen, hierdoor komt meer geld beschikbaar terwijl er minder m2 verduurzaamd hoeven te worden. En daarmee kan het rendement van die gebouwen 3x zo hoog zijn dan nu het geval is. ===== Provability contribution to sustainability===== Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations. ===== Step in the right direction===== Gebouwen krijgen een hogere bezettingsgraad waardoor het rendement van de gebouwen stijgt. De stad wordt meer leefbaar, leegstand wordt terug gedrongen, sociaal veiliger, sociale betrokkenheid neemt toe en het koesteren van de leefomgeving wordt gestimuleerd. Sociale veiligheid reduceert kosten van beveiliging. Ons idee reduceert gemotoriseerde vervoersbewegingen want wonen, werken, scholing, boodschappen etc. alles ligt op loopafstand. Met ons idee wordt een stedelijke alure met dorpse kwaliteiten gerealiseerd. ===== Flexible idea===== Ons idee is op korte termijn en op kleine schaal inzetbaar. Het brengt echter wel een positief onomkeerbaar milieueffect te weeg. Onder andere door reductie van gemotoriseerde vervoersbewegingen en intensiever benutten van beschikbaar (lees bestaand) vastgoed. Wanneer de gebouwen strategisch goed gekozen worden op hun morfologie die een ruime gebruiksmogelijkheid toe staat Wanneer de gebouwen gekozen worden op hun morfologie die ruime gebruiksmogelijkheden toestaan ontstaat een grote mate van flexibel gebruik wat zich op elk moment kan aanpassen aan de actuele behoefte. ===== Good investment===== Gebouwen worden intensiever benut. Er is enkel initieel een relatief kleine investering nodig die als vliegwiel gaat werken om de beoogde micro-economie op gang te brengen. Door intensiever gebruik wordt meer opbrengst gegenereerd, ontstaat een relatief lagere ruimtebehoefte waardoor de benodigde investering voor verdere verduurzaming lager kan zijn. Deze micro-economie gaat werken als perpetuum mobile die zichzelf in stand kan houden en zich vanzelf kan uitbreiden als een inktvlek over stad. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"flexibility for government" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"attractive surroundings" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"visible innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"underpinned innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"underpinned contribution"}}

TurTur Innovation Transitions