A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

~~META: creator = BRIVS: Samenwerkingverband Boele#Van Eesteren, RAU, Innax, VolkerWesselsVastgoed, Stam+De Koning, Onno Dwars &description abstract = (ID:284) verduurzaming van andere actuele en toekomstige (gebieds-) ontwikkelingen ~~ ====== (ID:284) verduurzaming van andere actuele en toekomstige (gebieds-) ontwikkelingen====== ** BRIVS: Samenwerkingverband Boele&Van Eesteren, RAU, Innax, VolkerWesselsVastgoed, Stam+De Koning ** \\ // Systeemintegratie ter verduurzaming van de gebouwde omgeving // ^ Address|Ringwade 4, 3430 AR, Nieuwegein, Nederland | ^ Contact|Onno Dwars, Vastgoedontwikkelaar / manager duurzaamheid, <[email protected]> | ^ Line of industry|Other, System-integrator | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; ICT; Maintenance; Transport; Installations | ^ Size|251- 1000 employees | ===== Role of company/organisation===== Het samenwerkingsverband BRIVS ziet haar rol als system-integrator en opdrachtnemer. De doelstelling van het consortium is, om op basis van bewezen succesvolle samenwerking, de gemeente te faciliteren in haar maatschappelijke voorbeeldfunctie bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De samenstelling van onze organisatie waarborgt de dienstverlening en de totale ontzorging van de opdrachtgever op de primaire doelstellingen van de opgave: de verduurzaming van de gebouwen binnen de huidige scope van de opgave. Door verder en breder te kijken naar de scope, zoals de gemeente vraagt, wil onze organisatie niet alleen een maatschappelijk verantwoord plan presenteren en uitvoeren maar vooral de gemeente Eindhoven helpen een nieuwe stap te maken in de totale opgave van een duurzame samenleving. ===== Opportunities for collaboration===== Om de dienstverlening op elk denkbaar gebied, als uitkomst van deze fase van Outline Proposals, te waarborgen is BRIVS op zoek naar (kleine) gespecialiseerde partijen die een aanwijsbare toevoeging kunnen leveren aan het team in relatie tot specifieke onderdelen van de opgave. Door de recente ervaring van samenwerking binnen onze organisatie zijn we een stabiele basis waar andere partijen bij aan kunnen sluiten. Een van deze brede samenwerkingsverbanden zijn de Groene Allianties waarbij wij als voortrekker het bedrijventerrein Centerpoort Nieuwgraaf willen verduurzamen. We vormen zodoende een goede partner voor de gemeente zijn in de realisatie van de ambities. Juist de lokale kennis die in Eindhoven op een hoog niveau aanwezig is, zal op allerlei gebieden een toegevoegde waarde vormen in de oplossing voor deze opgave. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Zorg ervoor dat de centrale ontwikkeling van het Slim Verduurzamen van gebouwen als een vliegwiel werkt voor de verduurzaming van andere actuele en toekomstige (gebieds-) ontwikkelingen in Eindhoven (en Barcelona en Birmingham…). Dit door een vaste samenwerkingsverbanden tussen het consortium als system-integrator, de gemeentelijke projectbureaus, de TUe, bedrijven die zich willen committeren en willen investeren (Philips bijv) en woningbouwcorporaties te vormen, zodat er met zowel de publieke gebouwen en de woningvoorraad een groot deel / het grootste deel van de gebouwde omgeving slim verduurzaamd wordt. Duurzaamheid gaat verder. De flora en fauna maken een steeds integrale onderdeel uit van onze gebouwde omgeving en heeft haar plek gevonden. Dit kan bewust worden verrijkt en versterkt. Uiteindelijk moet slim verduurzamen van de gebouwde omgeving leiden tot een plek waar je nu met plezier bent en in de toekomst met plezier kan blijven komen. De centrale stad, het centrum is het startpunt van een zich uitbreidende golf die binnen afzienbare tijd (ambitie - de tijdsplanning die de Gemeente Eindhoven hanteert) geheel Eindhoven omvat. Door niet alleen naar de aparte gebiedsontwikkelingen, die de Gemeente initieert, te kijken kan er op een hoog tempo geleerd worden (monitoring door bijvoorbeeld de TUe als partner) en kan dit direct worden vertaald naar verbeterde oplossingen voor andere deelgebieden en de voorliggende opgave zelf vanwege de logische fasering binnen deze opgave. Er wordt nu al door BRIVS landelijk en lokaal ervaring opgedaan met slim verduurzamen. Ook de integraliteit van de stad als ruimtelijk en sociaal-maatschappelijk wezen kan op deze wijze een rol spelen in de oplossingen die aangedragen worden. Startpunt zijn de zeven gebouwen van de huidige opgave. Door zo snel mogelijk dit proces in gang te zetten, kunnen de andere ontwikkelingen hiervan leren en hierop reageren. Om het effect van deze inspanningen zo breed mogelijk en zo verstrekkend mogelijk te maken, gaat ons voorstel uit van een bredere participatie vanuit de maatschappij, vanuit de organisaties die in Eindhoven actief zijn en bijvoorbeeld veel vastgoed beheren. Voorbeelden zijn grote bedrijven, onderwijs-organisaties, zorg-instellingen, woningbouw-corporaties. Deze opgave start deze ontwikkeling, werkt als vliegwiel en zorgt ervoor dat de ambities voor een Eindhoven op het gebied van duurzaamheid realiteit worden. Betrek hierin ook de openbare ruimte - zowel in ontwerp als in onderhoud. Zodoende spelen niet alleen de gebouwen een actieve rol in de verduurzaming van de gemeente en zullen de oplossingen niet alleen kosten-efficiënter kunnen worden uitgevoerd maar zal de openbare ruimte zelf ook een stuk kosten-efficiënter worden onderhouden. Dit kan resulteren in energie leverende buitenruimte en voor een veiliger en duurzamer sociaal klimaat. Mobiliteit is een van de belangrijke pijlers voor energieneutraliteit - er wordt zelfs 10 jaar extra voor ingepland om de doelstellingen te bereiken. Dit aspect kan alleen maar goed worden ingevuld als we niet alleen naar afzonderlijke plannen en de deelaspecten van de ambities kijken maar vanaf het begin naar alle onderliggende relaties. Resultaat: Eindhoven als lichtstad van Nederland - een baken om op te koersen voor een duurzame toekomst. ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; design; work flow; financial| ^ Enabling conditions|De bereidheid en vaardigheden om de opgave als een complex totaal te zien welke niet alleen gaat over gebouwen energetisch positief te maken maar dit te beschouwen als een systeemopgave. Het apart oplossen van deelproblemen (verduurzaming gebouw) zal minder kwaliteit en minder efficiënt en effectief gebeuren afgezet tegen de maatschappelijke ambities van de gemeente Eindhoven, waar energie slechts een onderdeel van is. Door op meerdere velden tegelijk te spelen zal er met name in de gemeentelijke-/ bestuurlijke-/ wettelijke- context de zaken ook integraal moeten kunnen worden aangepakt. De wet- en regelgeving zal in die zin plooibaar moeten zijn: integrale oplossingen kunnen alleen slagen als de regelgeving ze ook als zodanig behandeld en niet binnen de bestaande hokjes blijft.| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== Het idee van het centrale vliegwiel effect is een beproefd middel in zowel de ruimtelijke planologie als ook in de ontwikkeling van innovaties op technologisch gebied. Omdat deze opgave “Slim Verduurzamen” niet alleen gaat over de gebouwen die genoemd zijn maar bovenal over de ambities die de gemeente Eindhoven heeft op energetisch, maatschappelijk en sociaal gebied, moet er naar een proces en organisatie gekeken worden die meer oplevert dan alleen goed uitgevoerd “groot onderhoud” maar alle maatschappelijke aspecten verzorgt. De opgave “Slim Verduurzamen Gemeentegebouwen” kan het vliegwiel vormen op zowel technisch, financieel als organisatorisch gebied, zoals de herhhuisvesting Alliander dit is voor het gebied Westpoort te Duiven. Het idee is niet nieuw (integrale aanpak maatschappelijke opgaven) en is niet een “product” of “dienst” in ontwikkeling. ===== Provability contribution to sustainability===== Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations. ===== Step in the right direction===== Het idee is een goede stap omdat het de totale opgave en ambities als uitgangspunt neemt en zodoende recht doet aan de complexiteit van de totale opgave. Bijvoorbeeld de monitoring gedurende het proces en de kennisdeling zal zowel veel efficiënter (proces - tijdsplanning) als effectiever (investeringen-resultaten) zijn door alle aspecten mee te nemen en niet te focussen op deelaspecten en zodoende mogelijk achterliggende relaties niet meenemen in de evaluatie. Gelet op de tijdsplanning moeten de belangrijke beslissingen het eerst worden genomen - deze beslissingen gaan over het systeem - het totaal van de stad en de samenleving en de integrale aanpak van de totale opgave - en niet alleen zeven gebouwen renoveren. ===== Flexible idea===== Het idee is op dit moment met name een organisatorisch idee over de aanpak van de opgave - over de “outline” ervan. Dit betekent ook dat de omvang en “schaalbaarheid” van het idee nog niet vastliggen. Dat is juist wat het idee beoogd: een dynamische opzet van de opgave. Zorgen dat de ambities worden overtroffen en het vliegwiel in versnelling kan worden gebracht. Des te hoger de ambitie des te gemakkelijker het is veel te bereiken! ===== Good investment===== Het idee zal er voor zorgen dat de investeringen leiden tot een hoger - maatschappelijk - resultaat en rendement. De uitkomsten zullen niet alleen voordelig zijn voor de ambtenaren die voor de gemeente werken of voor de energierekening van de gemeentelijke organisatie maar vooral voor alle inwoners, bedrijven, instellingen en hun medewerkers die binnen de gemeente leven en werken en niet geheel onbelangrijk ons leefklimaat. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"flexibility for government" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"attractive surroundings" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"visible innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"system approach" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"financing" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"facility management" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"maintenance" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"construction" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"products suppliers" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"underpinned contribution"}}

TurTur Innovation Transitions