A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

~~META: creator = Valstar Simonis, Marcel Langeveld &description abstract = (ID:275) Natuurlijke (werk)omgeving ~~ ====== (ID:275) Natuurlijke (werk)omgeving====== ** Valstar Simonis ** \\ // Engineering Consultant // ^ Address|Hondsruglaan 89, 5628 DB, Eindhoven, Nederland | ^ URL|www.valstar-simonis.nl | ^ Contact|Marcel Langeveld, Consultant Sustainability, <[email protected]> | ^ Line of industry|Consulting and Design services | ^ Area of expertise|Design; Sustainability; Power generation and conversion; ICT; Maintenance; Transport; Installations | ^ Size|51-250 employees | ===== Role of company/organisation===== Wij zien onze rol als installatieadviseur die buiten zijn/haar werkveld kijkt. Vanuit onze expertise op het gebied van gebouwinstallaties, comfortbeleving, energie en duurzaamheid zijn wij in staat om mee te denken over het project en ontwikkelingen als geheel. Dat betekent dat wij anderen zullen uitdagen op hun vakgebied en dat andersom ook verwachten. Wij kunnen zowel ideeën genereren op conceptueel niveau, als een concreet ontwerp in technisch detail 3 dimensionaal (Business Information Modelling, BIM) uitwerken. Omdat wij ook directie voeren op de bouwplaats, nemen wij ervaringen uit de praktijk mee in onze ontwerpwerkzaamheden. Door onze open, enthousiaste en constructieve houding is gebleken dat wij kunnen bijdragen dat een ontwerpteam ‘vleugels krijgt’. ===== Opportunities for collaboration===== Valstar Simonis is gewend om in verschillende samenstellingen gezamenlijk te opereren. De diverse (veelzijdige) DBFMO-trajecten waar we aan deelnemen zijn een bewijs hiervan. Een andere samenwerkingsvorm is bijvoorbeeld het Dutch Hospital Design, waarin wij met een aantal partners onze gezamenlijke kennis van het ontwerpen van ziekenhuizen exporteren. Daarnaast zijn wij actief in BIM, waarbij het beste resultaat behaald wordt door een goede samenwerking. Wij zien samenwerking met andere partijen als logische en enige juiste weg om mooie, kwalitatief hoogwaardige en duurzame gebouwen te realiseren. Door mensen uit verschillende disciplines bij elkaar te zetten, ontstaan ideeën die je nooit alleen had kunnen bedenken. Dit kunnen zowel grote organisaties zijn als kleine innovators, zolang de deelnemers aan het proces open staan voor innovatie en samenwerking. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> De eerste warme zonnestralen vallen op je gezicht op een mooie ochtend in maart. Je hoort het prachtige gezang van merels even verderop in de tuinachtige omgeving. De natuur ontluikt na een periode van sneeuw- en ijspret. Je voelt het aan alles: de lente is in aantocht! Nee, je bent niet op vakantie of thuis. Je bent aan het werk op een doodnormale werkdag in het centrum van Eindhoven. Het is misschien wat overdreven om het een paradijs te noemen, maar de gemeente heeft met haar partners in relatief korte tijd een gigantische slag geslagen met het slim verduurzamen van haar gebouwen! Ons idee is een natuurlijke (werk)omgeving die de mensen op een hele fijne wijze terug naar de natuur brengt. Iedere dag is anders, omdat het buiten ook iedere dag anders is. Geen saaie, strak gecontroleerde en geklimatiseerde kantooromgeving meer, maar een binnenklimaat dat op comfortabele wijze met het buitenklimaat meebeweegt. Iedere werknemer heeft maximale individuele invloed op zijn binnenklimaat, zodat het aantal klachten tot een minimum is teruggebracht. Dit bereiken we door het toepassen van bijvoorbeeld ‘ademende ramen’, intelligente ‘smart grid’-oplossingen voor warmte, koude, verse lucht en licht en individuele microklimatisering. Zoals in de gezondheidszorg de ‘healing environment’ in zwang is, zo zal de ‘natuurlijke werkomgeving’ de nieuwe standaard voor kantoren worden. De sfeer van de groene omgeving langs de Dommel wordt doorgetrokken naar het Stadhuisplein en naar binnen. Met ‘microforests’ wordt een buitenbeleving gecreëerd in het kantoor. Hierbij worden planten en bomen gebruikt om een sfeer te scheppen die bijdraagt aan creativiteit en productiviteit. Daarnaast laat onderzoek zien dat energiebesparing kan worden gerealiseerd door het gebruik van groen in een gebouw. Alle benodigde energie wordt uiteraard opgewekt met lokale duurzame bronnen in en rondom het Stadhuisplein en omgeving. Het centrum is een populaire parkachtige omgeving waar voertuigen met schadelijke emissies niet meer welkom zijn. Mensen komen te voet, met de fiets of met emissieloze voertuigen (inclusief OV). N.B. Ons idee focust op het natuurlijke binnenklimaat, maar is logischerwijs verbonden met een groene omgeving. Hoe draagt dit idee bij aan de speerpunten van Eindhoven? 1. Het idee draagt bij aan Eindhoven als duurzame stad, omdat het onderdeel is van een groen stadshart. De gebouwen maken een natuurlijk onderdeel uit van de inmiddels groene omgeving, waar het heerlijk vertoeven is. 2. Het is een in het oog springend element van de veranderende overheid, die zich in het natuurlijke kloppende hart van de stad bevindt. De mensen werken in een natuurlijke en inspirerende (werk)omgeving. Het binnenklimaat is individueel en op logische wijze te bedienen. Het is een voorrecht om er te mogen werken. 3. Het Stadhuisplein ondergaat een metamorfose, van grijs naar groen. Het wordt het ‘Central Park’ van Eindhoven, waar het van activiteiten gonst. 4. De energievraag is minimaal en alle benodigde energie is uiteraard lokaal duurzaam opgewekt. Denk hierbij aan de Dommel, energie(opslag) in de bodem en zonne-energie. 5. Een binnenklimaat dat ‘meebeweegt’ met het buitenklimaat is niet eerder vertoond. Eindhoven zet de toon in de wereld! ^ Illustrating file|{{public:outline_proposals:subdata:proposals:illustrations:275-q24-transparent-natural-ventilation-office.jpg?400&direct|Transparent-Natural-Ventilation-Office.jpg}}| ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; design| ^ Enabling conditions|Voor een maximaal effect is een groene omgeving zeer gewenst. Dus uitzicht op een groene omgeving. Het Stadhuisplein zal daarom moeten worden getransformeerd tot een ‘Central Park’. Daarnaast is aanvullende specialistische kennis van bijvoorbeeld bouwfysica en arbeidspsychologie gewenst om het idee verder te perfectioneren. Tevens is het gewenst om in een proefomgeving (bijvoorbeeld een vloer van een bestaand gebouw) tests uit te voeren met het nieuwe klimaatconcept om de kinderziektes op te lossen. De betreffende werknemers worden erbij betrokken door feedback aan hen te vragen. Voor een maximaal duurzaam effect is het noodzakelijk dat de energievraag minimaal is (bijvoorbeeld door een goede bouwkundige schil). De opwekking van de benodigde energie gebeurt duurzaam.| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== Healing environment is een gevleugelde term in de gezondheidszorg. Door patiënten in een prettige omgeving te laten vertoeven met veel natuurlijke elementen is aangetoond dat dit het herstel bevordert. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam heeft als afgeleide bijvoorbeeld het Brightsite-concept ontwikkeld (zie bijvoorbeeld [[http://www.youtube.com/watch?v=z23zRRRJ2Jw).]] In de kantorensfeer is het sick building syndroom (SBS) een bekend verschijnsel, waar al veel onderzoek naar is gedaan en al veel verbeteringen zijn bewerkstelligd. Het toepassen van microklimatisering is een onderwerp dat sinds enkele jaren wordt onderzocht in de wetenschap. ===== Provability contribution to sustainability===== Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations. ===== Step in the right direction===== Zie tweede deel van de omschrijving van het idee waar gerefereerd wordt aan de speerpunten van de gemeente Eindhoven. ===== Flexible idea===== Ons idee is een breed concept, met diverse onderdelen. Sommige onderdelen zijn uitgewerkt en in de praktijk getest; andere onderdelen zitten nog in de experimentele of conceptuele fase. Door het concept in de praktijk toe te passen, kan het in de loop der jaren worden vervolmaakt, waarbij nieuwe technieken worden toegevoegd. Door het concept telkens in een kleine pilot te testen, kan het flexibel worden toegepast en worden verbeterd. Daarmee kunnen ook onomkeerbare milieueffecten (voor zover die zouden optreden) kunnen worden gesignaleerd en worden geëlimineerd. ===== Good investment===== In 2007 verscheen de ISSO/SBR-publicatie 801 ‘Binnenmilieu, productiviteit en ziekteverzuim’. Hierin zijn de volgende kengetallen genoemd voor een goed binnenmilieu: 10-15% productiviteitswinst en 2, 5% ziekteverzuimvermindering. Dat is gekwantificeerd in een besparing van € 4.000 tot € 6.000 per werknemer. Microklimatisering zal hier sterk aan bijdragen, aangezien individuele regelbaarheid een sterke component is in het tegengaan van het sick building syndroom. Een goede werkomgeving met behulp van microklimatisering en –forests draagt dus bij aan reductie van ziekteverzuim, verhoging van productiviteit en bespaart op het energieverbruik. Uiteraard is het voor de werknemers ook prettig om in een inspirerende, natuurlijke omgeving te werken. Dat wil iedereen wel! ===== Comments===== Ons idee is zoals gezegd een breed concept, waarbij wij de kennis van klimatisering inbrengen, inclusief eventuele pilots, metingen en onderzoek. Om een maximaal effect te creëren sluiten wij ons graag aan bij een of meerdere partijen die dezelfde visie hebben. Vanuit die visie kunnen meerdere partijen inbreng leveren. Wij hebben bijvoorbeeld de volgende ideeën: - glas dat zijn eigenschappen aanpast aan de omstandigheden - toepassing van biobased (constructie)materialen - stadslandbouw - zuurstofuitstotende transportmiddelen - elektriciteit uit planten/bacteriën/urine - Stadhuisplein als ‘Central Park’ van Eindhoven. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"flexibility for government" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"attractive surroundings" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"underpinned contribution"}}

TurTur Innovation Transitions