Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_274 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = ECO2 Energy Solutions B.V., Ramses Blauw
 +&​description abstract = (ID:274) concept Earth, Wind & Fire...energieneutraal..ventecdak,​ klimaatcascade en een zonneschoorsteen
 +~~
 +
 +====== (ID:274) concept Earth, Wind & Fire...energieneutraal..ventecdak,​ klimaatcascade en een zonneschoorsteen======
 +
 + ** ECO2 Energy Solutions B.V. ** \\  // Installatietechnisch- en duurzaamheidsadviesbureau //
 +
 +^  Address|Manitobadreef 7c, 3565 CH, Utrecht, Nederland |
 +^  URL|www.eco2.nu |
 +^  Contact|Ramses Blauw, Adviseur, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Research ​  |
 +^  Area of expertise|Sustainability;​ Installations ​  |
 +^  Size|1-10 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Bij het verduurzamen van gebouwen zijn wij vaak als installatietechnisch- en duurzaamheidsadviseur betrokken. Dit geldt ook voor dit project. Bij voorkeur maken wij deel uit van een Lean bouwteam, waardoor niemand verzeild raakt in "The Circle of Blame"​. Het bouwteam bestaat onder andere uit: - opdrachtgever - architect(en) - installatietechnisch en duurzaamheidsadviseur (ECO2) - bouwkundig (hoofd)aannemer - installateur (eventueel verdeeld in werktuigbouwkundig en elektrotechnisch) Het bouwteam is verantwoordelijk voor de eindkwaliteit en alle bouwteam partners zijn gelijkwaardig aan elkaar. De taken van ECO2 bestaan globaal uit het ontwerp en bouwtoezicht van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties en het voordragen van alle duurzaamheidsmaatregelen. Hierbij kunnen duurzaamheidsinstrumenten worden ingezet zoals het energielabel,​ GPR. BREEAM-NL (nieuwbouw, In-Use en Gebied), LEED etc.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Zoals in het vorig punt aangegeven is ECO2 bij diverse projecten betrokken met als belangrijkste kenmerk het deel uitmaken van een Lean bouwteam. ECO2 voelt zich binnen een Lean bouwteam als een vis in het water. In een Lean bouwteam zijn geen barrières en wordt optimaal samengewerkt met als gezamenlijk einddoel: het realiseren van een kwalitatief hoogstaand project. Door de samenwerking is meer kennis aanwezig in het bouwteam en het is in ieders belang om hier optimaal gebruik van te maken.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Als idee introduceren wij het concept Earth, Wind & Fire. Nadere informatie te vinden: - proefschrift "​Earth,​ Wind & Fire" natuurlijke airconditioning ISBN 978 90 5972 762 5 - [[http://​www.youtube.com/​watch?​v=wXhnDNV3s7s]] Als voorbereiding op het indienen van dit idee heeft ECO2 overleg gehad met Dr. Ing. Ben Bronsema. Dhr. Bronsema is met dit concept aan de Technische Universiteit Delft gepromoveerd,​ waar ook de Technische Universiteit Eindhoven aan mee heeft gewerkt. Tijdens dit overleg is specifiek naar het gebouw Stadhuistoren gekeken. Volgens dhr. Bronsema een gebouw dat mogelijkheden biedt voor dit concept, een concept wat een zeer belangrijke bijdrage kan leveren aan het energieneutraal krijgen van dit gebouw en andere gebouwen. Earth, Wind & Fire bestaat uit drie technieken, te weten een ventecdak, klimaatcascade en een zonneschoorsteen. Deze technieken kunnen afzonderlijk of als geheel worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de energieneutraliteit van gebouwen. VENTECDAK Het Ventecdak gebruikt positieve winddrukken om ventilatielucht via een overdrukruimte en de Klimaatcascade aan het gebouw toe te voeren. Negatieve winddrukken worden gebruikt om het gebouw via de Zonneschoorsteen en een Venturi-ejector af te zuigen. Met deze techniek wordt gebruik gemaakt van de relatief goede luchtkwaliteit op grotere hoogte. Verder wordt door de horizontale scheiding tussen toevoerlucht en afvoerlucht kortsluiting tussen beide luchtstromingen voorkomen. KLIMAATCASCADE Kern van het klimaatsysteem is de Klimaatcascade,​ een door zwaartekracht geactiveerde warmtewisselaar voor de conditionering van ventilatielucht,​ uitgevoerd als bouwkundige schacht. In de Klimaatcascade wordt de ventilatielucht al naar behoefte gekoeld of verwarmd, gedroogd of bevochtigd. Aan de top wordt zomer en winter via sproeiers water van ca. 13 C toegevoerd, waarbij door impulsoverdracht van druppels op lucht de neerwaartse luchtbeweging vanuit de overdrukruimte wordt versterkt. Deze aerodynamische druk maakt tezamen met de hydraulische druk en de neerwaartse thermische trek ventilatoren overbodig. De benodigde koude wordt aan de bodem onttrokken, en warmte wordt direct of indirect door de zonneschoorsteen geleverd. Door de hoge warmteoverdrachtscoëfficiënt van de vallende druppels en het grote actieve oppervlak van het miljoenen druppels tellende sproeispectrum werkt de Klimaatcascade met een zeer klein temperatuurverschil tussen lucht en water. ZONNESCHOORSTEEN Ventilatielucht wordt afgezogen via de Zonneschoorsteen of Zonnefaçade waarin tevens zonne-energie wordt geoogst, die wordt gebruikt voor verwarming van het gebouw in het stookseizoen. Met behulp van een warmtewisselaar aan de top van de zonneschoorsteen wordt de zonnewarmte overgedragen op circulerend water en in de bodem onder het gebouw opgeslagen. De Venturi-ejector in het Ventecdak dient mede om het drukverlies van de warmtewisselaar te compenseren. In een haalbaarheidsonderzoek gaat ECO2 in samenwerking met dhr. Bronsema en een (aantal) nader te selecteren architecten en ingenieurs de haalbaarheid van deze technieken onderzoeken voor de Stadhuistoren of een andere nader te selecteren gebouw. Gezien het zeer zichtbare en innovatieve karakter van deze techniek, draagt Earth, Wind & Fire 100% bij aan de waardevermeerdering van het Stadhuisplein ten aanzien van innovatie, één van de karaktereigenschappen van de stad Eindhoven. Het Stadhuisplein krijgt de potentie een bijzondere trekpleister te worden voor allen (nationaal en internationaal) die geïnspireerd raken door duurzaamheid en energieneutrale gebouwen.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​274-q24-earth_wind_fire_natuurlijke_airconditioning_1.pdf?​400&​direct|Earth wind fire natuurlijke airconditioning 1.pdf}}|
 +^  Type of idea|service|
 +^  Category of idea|technical;​ design|
 +^  Enabling conditions|Een belangrijke randvoorwaarde is de mogelijkheid om de technieken in een haalbaarheidsfase te onderzoeken voor de Stadhuistoren of eventueel andere gebouwen. het haalbaarheidsonderzoek dient in samenwerking te worden uitgevoerd met ten minste: - de heer Dr. Ing. Ben Bronsema - door de heer Bronsema aan te wijzen architect(en) - door de heer Bronsema aan te wijzen ingenieur(s) Combinatie van de aangegeven technieken met warmte- en koudeopslag. Volgens het rapport van IF zijn de risico'​s voor het realiseren van een warmte- en koudeopslag systeem ten aanzien van techniek en juridisch beperkt.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Hiervoor wil ik verwijzen naar het proefschrift van dhr. Bronsema, getiteld Earth, Wind & Fire - natuurlijk airconditioning met ISBN 978 90 5972 762 5. Ook te downloaden via het internet: Google natuurlijke airconditioning pdf Geciteerd uit het proefschrift:​ In een case study is het ontwerp voor een virtueel bestaand kantoorgebouw uitgewerkt op voorlopig ontwerp niveau. Hieruit blijkt dat toepassing van het Earth, Wind & Fire concept in het onderhavige kantoorgebouw zeer goed mogelijk is. Een basale analyse van de energieprestatie wijst uit dat het totale gebouwgebonden primaire jaarlijkse energiegebruik in de referentiesituatie van ca. 120kWh.m-2 na deze virtuele interventie tot minder dan de helft wordt teruggebracht. Door de energieopbrengst van het Ventecdak wordt het gebouw energieneutraal.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Underpinned contribution to sustainability;​ this can be shown on the basis of experiments or calculations.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Citaat uit het proefschrift:​ In een case study is het ontwerp voor een virtueel bestaand kantoorgebouw uitgewerkt op voorlopig ontwerp niveau. Hieruit blijkt dat toepassing van het Earth, Wind & Fire concept in het onderhavige kantoorgebouw zeer goed mogelijk is. Een basale analyse van de energieprestatie wijst uit dat het totale gebouwgebonden primaire jaarlijkse energiegebruik in de referentiesituatie van ca. 120kWh.m-2 na deze virtuele interventie tot minder dan de helft wordt teruggebracht. Door de energieopbrengst van het Ventecdak wordt het gebouw energieneutraal. In combinatie met bijvoorbeeld led-verlichting,​ wat nu een bewezen techniek is, en externe centrale ICT-voorzieningen,​ komt een gebouw zeer dicht bij energieneutraal.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +In fysieke zin is het concept vergelijkbare met andere bouwwerken. De kans op blijvende milieuschade in reeds bebouwd gebied lijkt ons dan ook nihil. Daarbij komt kijken dat de technieken in combinatie met warmte- en koudeopslag geen nadelige gevolgen heeft op het ecologisch ondergrondse systeem, aldus het onderzoek van IF, d.d. 11 juni 2010.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Het concept draagt in beginsel bij aan significante energiebesparing en heeft de potentie om gebouwen energieneutraal te maken. Ervan uitgaande dat tenminste 50% energie wordt bespaard, betekent dit een jaarlijkse kostenbesparing van: Elektriciteit:​ € 4, 10 / m2 BVO Aardgas: € 2, 50 / m2 BVO Totaal kan dus jaarlijks € 50.000, - aan energiekosten worden bespaard. Vanwege het sterk innovatieve karakter is nog weinig bekend over de investeringskosten. Het haalbaarheidsonderzoek dient ervoor om hier meer inzicht in te krijgen. Wellicht belangrijker is de toegevoegde waarde aan het Stadhuisplein,​ dat een zeer innovatief karakter krijgt dat als inspiratiebron gaat dienen. Dit is moeilijk in kwantitatieve gegevens uit te drukken.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +De projectgroep presenteren wij graag aan de gemeente.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​construction"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​underpinned innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​underpinned contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions