(ID:260) trainingsprogramma te ontwikkelen aanbesteding consortia

OPPS advies BV
Procesmanagement en advies bij publiek private samenwerking

Address2e Dorpsstraat 58, 3701AB, Zeist, NL
URLwww.opps.nl
ContactTim van der Hoogt, sr. Adviseur, tim.vanderhoogt@opps.nl
Line of industryFinancial services; Other, advisory services
Area of expertiseSustainability, proces managment, tender management, training, advisory services PPP
Size1-10 employees

Role of company/organisation

OPPS is een procesmanagement- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in het tot stand brengen en begeleiden van publiek-private samenwerkingverbanden (PPS). OPPS focust zich hierbij met name op geïntegreerde prestatiecontracten in het domein vastgoed- en gebiedsontwikkeling. OPPS biedt de volgende producten/diensten: • Visie- en strategievorming; • Haalbaarheidsonderzoeken PPS projecten; • Procesmanagement bij aanbestedingstrajecten aan zowel publieke als private kant; • Opstellen aanbestedingsdocumenten (selectie- en gunningsleidraden); • Opstellen prestatiegericht programma van eisen (outputspecificatie); • Opstellen financiële- en technische paragrafen van geïntegreerde contracten; • Evaluaties en second opinions; • Penvoeren kwalitatieve dialoog- en inschrijvingsproducten voor private partijen; • Training van medewerkers voor deelname aan selectie- en dialoogprocedures. Onze medewerkers zijn betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van diverse PPS-contractvormen en de realisatie van baanbrekende projecten.

Opportunities for collaboration

De succesvolle samenwerking tussen partijen hangt samen met de volgende vragen: • Hebben alle partijen een gelijk beeld van de opgave? • Hebben publiek en private partijen voldoende inzicht in elkaars belangen? • Is duidelijk welke eisen worden gesteld en waar onderscheidend vermogen wordt gezocht? • Zijn partijen in staat om een effectieve dialoog te voeren en de juiste producten in te dienen waarin gefocust kan worden op kansen, risicoverdeling, financiën, contractstructuur)? Wij zijn in staat om als procesmatige- en organisatorische ‘integrator’ op te treden. Dit kan aan de kant van de gemeente Eindhoven (inrichten aanbestedingsproces, uitvraag dialoog- en inschrijvingsproducten, effectieve selectie- en gunningmethodieken, effectief en realistisch PvE) als aan de kant van een consortium (procesmanagement, voorbereiding dialoog, schrijven en uitwerken van inhoudelijke / ontwerpvoorstellen).

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Idee: Programma training aanbesteding consortia OPPS traint regelmatig personeel van zowel aanbestedende diensten als private partijen (aannemers, installateurs) voorafgaande aan hun deelname aan selectie- en dialoogprocedures. Deze partijen achten een training noodzakelijk om goed voorbereid en met de juiste houding bij ‘de ander’ aan tafel te komen. In de training wordt op zeer interactieve wijze geoefend op de competenties die noodzakelijk zijn om elkaar te begrijpen en ruimte te bieden binnen de formele/juridische context. De samenwerking begint immers vanaf het eerste moment dat denkbeelden worden gedeeld en getoetst op haalbaarheid en meerwaarde! OPPS stelt voor een trainingsprogramma te ontwikkelen en te begeleiden voor de geselecteerde partijen in het aanbestedingstraject ‘The smart way towards sustainable municipal buildings’. Belangrijk is dat OPPS in het traject fungeert als een neutrale partij die tot taak heeft een effectieve samenwerking tussen overheid en markt te helpen faciliteren. Doel van het trainingsprogramma is dat de geselecteerde partijen op een minimaal ‘basisniveau’ kunnen acteren in het dialoog/onderhandelingstraject, waarbij (onder andere) de volgende elementen aan de orde komen: • Inhoudelijke aspecten/spelregels (dialoog)procedure; • Verschillen én overeenkomsten met ‘traditioneel’ onderhandelen; • Oefenen van vaardigheden (presentatie, gesprekken, interviews); • Formuleren van een aanbesteding- en dialoogstrategie. De inhoud van de training wordt nauw voorbereid met het aanbestedingsteam van de gemeente Eindhoven. Hierdoor kan in de casuïstiek in de training worden aangesloten op de aspecten die onderdeel van de dialoog/gunning gaan uitmaken (o.a. Concurrentiegericht Dialoog, Best Value Procurement). Het ingediende idee ziet toe op procesmatige ondersteuning bij het aanbestedingstraject. De voorgestelde aanpak draagt bij aan een effectieve dialoog tussen de betrokken partijen en daarmee het realiseren van de vijf speerpunten.

Type of ideaservice
Category of ideawork flow
Enabling conditionsVoor het ontwikkelen en uitvoeren van de training zijn de volgende randvoorwaarden van belang: • Tijdige besluitvorming binnen de gemeente Eindhoven t.a.v. de inrichting van het aanbestedingstraject; • Tijdige (inhoudelijke) afstemming tussen de trainers en het aanbestedingsteam van de gemeente; • Tijdige planning van de training zodat de consortia zich kunnen voorbereiden • ‘Positionering’ van OPPS als neutrale partij.

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

OPPS heeft recentelijk vergelijkbare trainingen verzorgd voor onder meer: • Gemeente Krimpen aan den IJssel; • Gemeente Tiel; • Rabobank; • BAM; • Ballast Nedam; • Smeets Bouw. De trainingen worden uitgevoerd door onze eigen adviseurs. Zij brengen hun concrete, jarenlange ervaringen vanuit de praktijk mee om de training op realistische wijze te laten aansluiten op de opdracht van de gemeente Eindhoven.

Provability contribution to sustainability

Speculative contribution to sustainability; evidence of possible contributions is only indicatively and will still have to be determined through research or in practice. (Speculatieve bijdrage aan duurzaamheidsambities; dit is alleen indicatief aan te gev

Step in the right direction

Een dialoog/aanbesteding waarin partijen vanuit hun eigen kracht zich kunnen focussen op het onderzoeken van haalbare, innovatieve oplossingen draagt bij aan het realiseren van (hogere) ambities. een goede procesgang en voorbereiding van partijen is noodzakelijk om met elkaar tot de essentie te komen.

Flexible idea

de procesoptimalisaties hebben geen effect op onomkeerbare keuzes voor inflexibele methoden en technieken.

Good investment

Een relatief kleine investering in een training draagt sterk bij aan het beperken van transactiekosten voor publieke en private partijen (beperken doorlooptijd, effectieve dialoog, hoge kwaliteit inschrijvingen).

TurTur Innovation Transitions