Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_220 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = W/E adviseurs duurzaam bouwen, John Mak
 +&​description abstract = (ID:220) instrumentarium en ook van bouwfysica, bouwkunde en installatietechniek.
 +~~
 +
 +====== (ID:220) instrumentarium en ook van bouwfysica, bouwkunde en installatietechniek.======
 +
 + ** W/E adviseurs duurzaam bouwen ** \\  // W/E adviseurs is een enthousiast en creatief adviesbureau voor duurzaamheid in bouw, vastgoed en gebiedsontwikkeling. Al ruim 3 decennia. Wij bieden klanten maatwerk in praktisch projectadvies over energie, bouwfysica en duurzaam bouwen & renoveren. Organisaties ondersteunen we van visievorming tot handelen in de dagelijkse praktijk. We ontwikkelen kennis en software die duurzaamheid inzichtelijk,​ eenvoudig meetbaar en bespreekbaar maakt. Met onze cursussen delen wij onze kennis en inzichten met u. W/E werkt voor en met iedereen met ambitie. //
 +
 +^  Address|Jan van Hoofstraat 8e, 5600 AW, Eindhoven, Nederland |
 +^  URL|www.w-e.nl |
 +^  Contact|John Mak, directeur-bestuurder,​ <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Research ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ ICT; Maintenance;​ Installations ​  |
 +^  Size|11-50 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Door in het aanbestedingstraject op de juiste en innovatieve wijze te sturen op duurzaamheid is het gewenste ambitieniveau,​ of zelfs meer dan dat, binnen bereik. Met verschillende gemeenten in Nederland als opdrachtgever,​ draagt W/E bij aan een zorgvuldig proces en een correcte, transparante beoordeling met duidelijke spelregels voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. W/E kan en wil met haar expertise en ervaring voor de gemeente Eindhoven en voor de aanbodzijde fungeren als duurzaam geweten in het proces van verduurzamen van het vastgoed.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +W/E is ontwikkelaar van GPR Gebouw en heeft veel ervaring met ondersteuning van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers met het gebruik ervan bij ambitieuze renovatieprojecten. W/E combineert dat bij voorkeur met een rol als kennismakelaar:​ het beoordelen van innovatieve technieken die vanuit de markt worden aangeboden in het licht van integrale oplossingen op gebouwniveau. W/E is en opereert onafhankelijk van de aanbiedende partijen, en door een schakel te zijn tussen de gemeente en aanbiedende partijen stimuleren en borgen we kwaliteit op het onderwerp duurzaamheid van initiatief naar realisatie en in gebruik name.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +In de vraagstelling van de gemeente staat ‘energie’ centraal bij het verduurzamen van vastgoed. Dat is begrijpelijk vanuit klimaatbeleid en het streven naar lagere exploitatielasten. Een kanttekening is echter dat juist de combinatie van energie met andere kwaliteiten bepalend zijn voor de echte duurzaamheid van gebouwen. Een energieneutraal gerenoveerd gebouw dat niet blijkt te functioneren is voor de gebruikers niet aantrekkelijk om in te verblijven. En is daarmee een gebouw dat weinig of geen toekomstwaarde vertegenwoordigt. Idealiter maken de gebruikers met plezier gebruik van het gebouw, gaan ervan houden en willen het nooit meer kwijt. Om dat te bereiken moet er bij de ontwikkeling en realisatie worden gestreefd naar een maximale plankwaliteit bij een minimale milieubelasting. In het proces van verduurzaming van bestaand vastgoed zijn verschillende stappen en hulpmiddelen nodig om dat te bereiken, ambities, strategieën en concepten. De ambities van de verbouwopgaven zijn globaal bekend. Instrumenten als GPR Gebouw en BREEAM NL zijn in een gunningsproces bruikbaar als hulpmiddel voor het formuleren van prestatie-eisen/​ambities. De gemeente Eindhoven is al 10 jaar actief met GPR Gebouw en heeft voor een deel van de gemeentelijke huisvestingsopgaven nulmetingen opgesteld met GPR Gebouw. Vanuit deze nulmetingen kunnen ambities voor integrale duurzaamheid worden opgesteld, rekening houdend met de context en randvoorwaarden. De door de gemeente Eindhoven omarmde principes van The Natural Step geven strategieën voor duurzame herontwikkeling van gemeentegebouwen. De aanbieders zullen op meer of minder doordachte wijze conceptuele oplossingen ontwikkelen waarin (innovatie)maatregelen zijn gecombineerd. In hoeverre de concepten integraal en goed doordacht zijn, is niet te beoordelen met alleen het genoemde instrumentarium. Daarbij is expertise nodig, van het instrumentarium en ook van bouwfysica, bouwkunde en installatietechniek. W/E biedt deze expertise.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​220-q24-we_idee_slim_verduurzamen_gemeentegebouwen_eindhoven.pdf?​400&​direct|WE idee Slim verduurzamen gemeentegebouwen Eindhoven.pdf}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|design;​ work flow|
 +^  Enabling conditions|Een open en transparant proces van selectie en aanbesteding.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Referenties vergelijkbare trajectondersteuning als voorgesteld:​ - Herontwikkeling raadhuis en Rabobank Krimpen aan den IJssel (gemeente Krimpen) - Energieneutraal bouwen ‘Het Gelders Huis’, in opdracht van provincie Gelderland; fase aanbesteding - Sportcomplex Hogekwartier Amersfoort (gemeente Amersfoort) - MFA's Veldhoven (gemeente Veldhoven) - MFA ABC De Liendert (gemeente Amersfoort) - Zwembaden gemeente Leidschendam-Voorburg en gemeente Oude IJsselstreek
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +In de bij vraag 14 genoemde referentieprojecten zijn hoge duurzaamheidsambities gesteld en gedeeltelijk al gerealiseerd. Energieneutraliteit blijkt ook bij herontwikkeling/​renovatie haalbaar te zijn door een prestatiegerichte uitvraag die ruimte biedt aan innovatieve aanbiedingen,​ en plannen en innovaties ook op correcte en transparante wijze beoordeeld.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Juist door een integrale focus in de breedte van duurzaamheid (milieu en kwaliteit, triple P) voorkomen we dat afwenteling op andere (milieu-)effecten plaatsvindt.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +De investering voor dit idee en aanbod is een fractie van de investering- en exploitatiekosten en draagt bij aan een lange levensduur door een hoge gebruikskwaliteit voor gebruikers nu en later.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​system approach"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​facility management"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​construction"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions