Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_122 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = DIA Duurzame InstallatieArchitecten,​ frank dekkers
 +&​description abstract = (ID:122) Climate design for furniture….for buildings
 +~~
 +
 +====== (ID:122) Climate design for furniture….for buildings======
 +
 + ** DIA Duurzame InstallatieArchitecten ** \\  // installatieontwerp en bouwfysica voor energieneutrale gebouwen //
 +
 +^  Address|le sage ten broeklaan 83, 5615cr, eindhoven, nederland |
 +^  URL|www.d-ia.nl |
 +^  Contact|frank dekkers, engineer, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Research; Project development ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Sustainability;​ Power generation and conversion; Installations ​  |
 +^  Size|self employed |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +klimaattechnisch ontwerp van meubilair voor flexwerkplekken in samenwerking met klimaattechnisch ontwerp gebouw Climate design of furniture for flexible workplaces in co-operation with climate design for buildings
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Positief. Ik ben in staat om energie en klimaatconcepten nodig voor een energieneutraal gebouw te beoordelen en te verbeteren. Positive. I am able to assess and improve energy and climate concepts needed for an energy-neutral building.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Het idee betreft het individueel verlichten/​verwarmen/​koelen van het meubilar van een flexwerkplek (stoel of tafel). Het idee helpt bij het realiseren van een energieneutraal te renoveren gebouw. uitgangspunt is dat de Dit idee helpt of de volgende manieren daarbij: 1) door de flexwerkplekken individueel te verwarmen kan de gemiddelde binnentemperatuur van het gebouw op een lagere binnentemperatuur van 15*C gehandhaafd worden. Deze gemiddeld lagere temperatuur van 15*C komt overeen met een ontwerptemperatuur voor verkeersruimten. De gemiddelde buitentemperatuur in het stookseizoen is 6, 5 *C. Dit betekent dus een besparing op stookkosten van ca. 40% en door een lager verwarmingsvermogen,​ lagere investeringskosten in de verwarmingsinstallatie. Voor koeling in de zomer is de redenering hetzelfde. Door deze aanpak kan een gebouw met een eenvoudigere installatie gehandhaaf/​gerealiseerd worden dwz verwarmingsinstallatie (ketel+vloer/​radiatorenverwarming) en ventilatie+wtwinstallatie. (Het implementeren van ventilatie in een meubel zou het ontwerp complex maken. Ventilatie dient wel geregeld te worden op vloerbezetting) 2) door de flexwerkplekken individueel te verlichten/​verwarmen/​koelen wordt bespaart wanneer de flexplek niet bezet is. Overeenkomstg NEN7120 (Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode) levert dit een besparing op voor verlichting van ca. 40% (geheel gebouw verlichten tov individueel verlichten alleen bij aanwezigheid) . vergelijkbare besparing te realiseren voor verwarmen en koelen. 3) individueel te regelen binnenklimaat verbeterd de comfortbeleving van gebruiker van het gebouw, daarbij is een goed binnenklimaat en verlichting is een van de belangrijkste punten voor de waardering van een werkplek. Literatuur geeft aan dat bij een individueel regelbaar binnenklimaat het aantal klachten met ca. 39% zal afnemen en productiviteit met ca. 7% zal toenemen. Ook akoestiek is een belangrijk en wordt in het ontwerp van het meubel meegenoemn. Meubel enkel elektrisch aansluiting. Ontwerp in samenwerking met meubelontwerpbureau Yksi. toekomst besturen meubel met app en gebouwautomatisering. The idea concerns the individual lighting / heating / cooling of the furniture of a flexible workspace ( chair or table ) . The idea helps in refurbish to an energy-neutral building. principle is that the This idea helps on the following ways : 1 ) by heating the flexible workplace individually,​ the average temperature inside the building can be maintained at a lower internal temperature of 15 °C . This relatively low average temperature of 15 °C corresponds to a design temperature for corridors . The average outside temperature during the heating season is 6, 5 °C. This means a saving on heating costs by about 40 % and because of a lower heatpower, lower investment in the heatingsystem. For cooling in the summer, the same reasoning is applied. Through this approach, a building with a simpler installation can be maintained/​realized ie heating system (boiler + floor / radiator heating ) and ventilation + heat recovery installation . ( Implementing ventilation in furniture would make the design complex . Ventilation should be varied on floor occupancy) 2 ) by individual heating / cooling flexible workplaces, energy will be saved when the flexible workplace is not occupied. According to NEN7120 ( Energy performance of buildings - Calculation method ), this savings for lighting is of approximately
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​122-q24-yksidia_microclimate_for_flexible_workplaces.pdf?​400&​direct|yksiDIA microclimate for flexible workplaces.pdf}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|Zoals hierboven aangegeven is meubelontwerpburo Yksi partner bij het ontwerp van het meubel. Indien D-IA het installatieontwerp maakt is samenwerking met het installatiebedrijf nodig voor realisatie van het totale klimaatconcept. As stated above, furniture design studio Yksi is partner in the design of the furniture. If D-IA makes the plant design, cooperation with the installation company is necessary for the realization of the overall climate concept.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Namens Tebodin was ik projectleider techniek voor het ontwerp van Muziekgebouw Eindhoven. Ik heb daar ook de klimaatstoel voor zalen geïmplementeerd die nog steeds functioneert. Klimaatstoelen worden ook verwerkt in auto’s. On behalf of Tebodin I was project manager for the design of Musiccentre Eindhoven. I have also implemented the climate seats for the concert halls that are still functioning. Climate Seats are also used in automobiles.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +zie onder 8 gegeven argumentatie see below 8 given argumentation
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Is bewezen met de inmiddels 25 jarige ervaring met de stoel in muziekgebouw Eindhoven. Het gebruik voor een klimaatstoel voor flexwerkplekken is relatief nieuw. Is proved by the now 25-year experience with the seat in Eindhoven music building. The use of a seat for flexible workplaces is relatively new.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +When renovating buildings, it is not always possible to achieve. a energy-neutral building The reason is that the building envelope can not always be isolated as it should be, if the image of the building should be maintained properly. Nor can there, for this reason, be made maximum use of renewable energy like solar panels, solar collectors or energy roof. An average office building in the Netherlands uses 1200 MJ/m2 primary energy, of which 70% for heating, lighting and cooling. Without adjustment of installation and building envelope, this would be reduced by this idea to 800 MJ/m2. Literature on this subject is sufficiently present to the savings and advantages mentioned in paragraph 8 under construction.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Geen verdere opmerking No further remark
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions