(ID:122) Climate design for furniture….for buildings

DIA Duurzame InstallatieArchitecten
installatieontwerp en bouwfysica voor energieneutrale gebouwen

Addressle sage ten broeklaan 83, 5615cr, eindhoven, nederland
URLwww.d-ia.nl
Contactfrank dekkers, engineer, frankdekkers@d-ia.nl
Line of industryConsulting and Design services; Research; Project development
Area of expertiseDesign; Sustainability; Power generation and conversion; Installations
Sizeself employed

Role of company/organisation

klimaattechnisch ontwerp van meubilair voor flexwerkplekken in samenwerking met klimaattechnisch ontwerp gebouw Climate design of furniture for flexible workplaces in co-operation with climate design for buildings

Opportunities for collaboration

Positief. Ik ben in staat om energie en klimaatconcepten nodig voor een energieneutraal gebouw te beoordelen en te verbeteren. Positive. I am able to assess and improve energy and climate concepts needed for an energy-neutral building.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Het idee betreft het individueel verlichten/verwarmen/koelen van het meubilar van een flexwerkplek (stoel of tafel). Het idee helpt bij het realiseren van een energieneutraal te renoveren gebouw. uitgangspunt is dat de Dit idee helpt of de volgende manieren daarbij: 1) door de flexwerkplekken individueel te verwarmen kan de gemiddelde binnentemperatuur van het gebouw op een lagere binnentemperatuur van 15*C gehandhaafd worden. Deze gemiddeld lagere temperatuur van 15*C komt overeen met een ontwerptemperatuur voor verkeersruimten. De gemiddelde buitentemperatuur in het stookseizoen is 6, 5 *C. Dit betekent dus een besparing op stookkosten van ca. 40% en door een lager verwarmingsvermogen, lagere investeringskosten in de verwarmingsinstallatie. Voor koeling in de zomer is de redenering hetzelfde. Door deze aanpak kan een gebouw met een eenvoudigere installatie gehandhaaf/gerealiseerd worden dwz verwarmingsinstallatie (ketel+vloer/radiatorenverwarming) en ventilatie+wtwinstallatie. (Het implementeren van ventilatie in een meubel zou het ontwerp complex maken. Ventilatie dient wel geregeld te worden op vloerbezetting) 2) door de flexwerkplekken individueel te verlichten/verwarmen/koelen wordt bespaart wanneer de flexplek niet bezet is. Overeenkomstg NEN7120 (Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode) levert dit een besparing op voor verlichting van ca. 40% (geheel gebouw verlichten tov individueel verlichten alleen bij aanwezigheid) . vergelijkbare besparing te realiseren voor verwarmen en koelen. 3) individueel te regelen binnenklimaat verbeterd de comfortbeleving van gebruiker van het gebouw, daarbij is een goed binnenklimaat en verlichting is een van de belangrijkste punten voor de waardering van een werkplek. Literatuur geeft aan dat bij een individueel regelbaar binnenklimaat het aantal klachten met ca. 39% zal afnemen en productiviteit met ca. 7% zal toenemen. Ook akoestiek is een belangrijk en wordt in het ontwerp van het meubel meegenoemn. Meubel enkel elektrisch aansluiting. Ontwerp in samenwerking met meubelontwerpbureau Yksi. toekomst besturen meubel met app en gebouwautomatisering. The idea concerns the individual lighting / heating / cooling of the furniture of a flexible workspace ( chair or table ) . The idea helps in refurbish to an energy-neutral building. principle is that the This idea helps on the following ways : 1 ) by heating the flexible workplace individually, the average temperature inside the building can be maintained at a lower internal temperature of 15 °C . This relatively low average temperature of 15 °C corresponds to a design temperature for corridors . The average outside temperature during the heating season is 6, 5 °C. This means a saving on heating costs by about 40 % and because of a lower heatpower, lower investment in the heatingsystem. For cooling in the summer, the same reasoning is applied. Through this approach, a building with a simpler installation can be maintained/realized ie heating system (boiler + floor / radiator heating ) and ventilation + heat recovery installation . ( Implementing ventilation in furniture would make the design complex . Ventilation should be varied on floor occupancy) 2 ) by individual heating / cooling flexible workplaces, energy will be saved when the flexible workplace is not occupied. According to NEN7120 ( Energy performance of buildings - Calculation method ), this savings for lighting is of approximately

Illustrating fileyksiDIA microclimate for flexible workplaces.pdf
Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; design; work flow; financial
Enabling conditionsZoals hierboven aangegeven is meubelontwerpburo Yksi partner bij het ontwerp van het meubel. Indien D-IA het installatieontwerp maakt is samenwerking met het installatiebedrijf nodig voor realisatie van het totale klimaatconcept. As stated above, furniture design studio Yksi is partner in the design of the furniture. If D-IA makes the plant design, cooperation with the installation company is necessary for the realization of the overall climate concept.

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

Namens Tebodin was ik projectleider techniek voor het ontwerp van Muziekgebouw Eindhoven. Ik heb daar ook de klimaatstoel voor zalen geïmplementeerd die nog steeds functioneert. Klimaatstoelen worden ook verwerkt in auto’s. On behalf of Tebodin I was project manager for the design of Musiccentre Eindhoven. I have also implemented the climate seats for the concert halls that are still functioning. Climate Seats are also used in automobiles.

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

zie onder 8 gegeven argumentatie see below 8 given argumentation

Flexible idea

Is bewezen met de inmiddels 25 jarige ervaring met de stoel in muziekgebouw Eindhoven. Het gebruik voor een klimaatstoel voor flexwerkplekken is relatief nieuw. Is proved by the now 25-year experience with the seat in Eindhoven music building. The use of a seat for flexible workplaces is relatively new.

Good investment

When renovating buildings, it is not always possible to achieve. a energy-neutral building The reason is that the building envelope can not always be isolated as it should be, if the image of the building should be maintained properly. Nor can there, for this reason, be made maximum use of renewable energy like solar panels, solar collectors or energy roof. An average office building in the Netherlands uses 1200 MJ/m2 primary energy, of which 70% for heating, lighting and cooling. Without adjustment of installation and building envelope, this would be reduced by this idea to 800 MJ/m2. Literature on this subject is sufficiently present to the savings and advantages mentioned in paragraph 8 under construction.

Comments

TurTur Innovation Transitions