Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_121 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = DIA Duurzame InstallatieArchitecten,​ frank dekkers
 +&​description abstract = (ID:121) interactive program…..design The energy s-savings-calculations
 +~~
 +
 +====== (ID:121) interactive program…..design The energy s-savings-calculations======
 +
 + ** DIA Duurzame InstallatieArchitecten ** \\  // installatieontwerp en bouwfysica voor energieneutrale gebouwen. //
 +
 +^  Address|le sage ten broeklaan 83, 5615cr, eindhoven, nederland |
 +^  URL|www.d-ia.nl |
 +^  Contact|frank dekkers, engineer, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Research; Project development ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Sustainability;​ Power generation and conversion; Installations ​  |
 +^  Size|self employed |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +kennis van ontwerp van energieneutraal gebouwen en implementeren van ideëen knowledge of design of energy-neutral buildings and implementing ideas
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Ik ben in staat om energie en klimaatconcepten nodig voor een energieneutraal gebouw te beoordelen en te verbeteren. I am able to assess and improve energy and climate concepts needed for an energy-neutral building.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +idee 2 interactief conceptueel ontwerp programma voor energieneutrale gebouwen Voor het renoveren van gebouwen tot energieneutrale gebouwen heb ik een interactief programma gemaakt. Interactief betekent dat met meerdere disciplines (architect, installatieadviseur,​ opdrachtgever,​ etc) aan tafel gelijktijdig kunnen bijdragen aan het ontwerp “DIAenergie”. De energiebesparingberekeningen van het programma zijn gebaseerd op de bepalingsmethode - energieprestatie van gebouwen overeenkomstig de NEN 7120. Tevens zijn de berekeningen gebaseerd op de bepalingsmethode voor ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen, de NEN 8088. Voor het programma dient de geometrie van het gebouw ingevoerd te worden. Tevens dient voor het gebouw de huidige energiegebruiken ingevoerd te worden. De huidige situatie van het gebouw wordt aangeduid als “referentie”. De toekomstige energieneutrale situatie van het gebouw wordt aangeduid met “variant”. De variabelen in het programma zijn zowel bouwtechnische variabelen als installatietechnische variabelen. Bouwtechnische variabelen zijn bijvoorbeeld isolatie type en dikte van gevel, dak of vloer, glas type en orientatie. Installatietechnische variabelen zijn bijvoorbeeld type en rendement verwarming, ventilatie, verlichting en koeling; type binnenklimaat;​ type en orientatie zonnepanelen etc.. Afhankelijk van de variabelen wordt het primaire energiegebruik bepaald. Het programma laat direct zien waar de grootste energieverliezen en –winsten door veroorzaakt wordenn en kan eenvoudig minimalisering van energiegebruik onderzocht worden. Behalve de invloed van de parameters op het energiegebruik worden ook de kosten van energiegebruik en investeringskosten berekend en gevisualiseerd. idea 2 interactive conceptual design program for energy-neutral buidings For the refurbishing buildings to energy-neutral buildings I have made an interactive program "​DIAenergie"​. Interactive means that multiple disciplines (architect, engineer, client, etc) at the table, can simultaneously contribute to the design The energy s-dsavings-calculations of the program are based on the energy performance of buildings-determination method in accordance with the NEN 7120. Further calculations based on the determination method for ventilation and air permeability of buildings, the NEN 8088. For the program, the geometry of the building has to be entered. Also the current energy use needs to be entered. The current situation of the building is referred to as "​reference"​. The future energy-neutral situation of the building is referred as "​variant"​.The variables in the program are both building-installation related an construction related. Construction variables are for example insulation type and thickness of wall, roof or floor, glass type and orientation. Buildings-installation variables are for example, type and efficiency facility heating, ventilation,​ lighting and cooling; type indoor climate; type and orientation solar panels etc. Depending on the variables the primary energy use is calculated. The program immediately shows where the largest energy gains-losses are made. The minimizing energy use, can easily be investigated. Apart from the influence of the parameters on energy use, also the cost of energy use and investment costs can be calculated and visualized.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​121-q24-dia_interactive_conceptual_design_program_for_energy-neutral_buidings.pdf?​400&​direct|DIA interactive conceptual design program for energy-neutral buidings.pdf}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; financial|
 +^  Enabling conditions|het betreft advies voor energieconcepten en ontwerp/​engineering binnenklimaatinstallatie bij renovatie en nieuwbouw This is advice for energy concepts and design/​engineering plantinstallation for refurbishing and new buildings|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +dit energetisch/​klimaattechnisch/​financieel model is de laatste jaren vaker toegepast bij renovaties en nieuwbouw zie mijn website met projecten This energetic/ innerclimate /financial model is applied more often in recent years for refurbishments and new buildings. see also my website with projects
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +omdat het de varianten aangeeft die mogelijk zijn om tot een energieneutraal gebouw te komen because it gives technical possibilities for achieving an energy-neutral building
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +de ontwerpmethode is flexibel, het is onomkeerbaar als het ontwerp is uitgevoerd the design method is flexible, is irreversible as the design is carried out
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +het programma bevat zelf een kosten-baten analyse voor de meerinvestering in duurzame energie the program includes a cost-benefit analysis for the extra investment in sustainable energy
 +
 +===== Comments=====
 +
 +geen verder opmerkingen no further comment
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions