Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_120 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = architecten/​en/​en,​ Arie van Rangelrooij
 +&​description abstract = (ID:120) Consulting and Design services…...klimaatgevels en het energiedak
 +~~
 +
 +====== (ID:120) Consulting and Design services…...klimaatgevels en het energiedak======
 +
 + ** architecten/​en/​en ** \\  // architecture and urban planning //
 +
 +^  Address|jeroen boschlaan 144, 5613 GC, Eindhoven, Netherlands |
 +^  URL|www.architecten-en-en.nl |
 +^  Contact|Arie van Rangelrooij,​ Architect, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Sustainability ​  |
 +^  Size|11-50 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Als architect van zowel de renovatie van de GGD-toren (1996) als de renovatie van de Stadhuislaagbouw (2000) hebben wij bijzonder veel kennis van zowel de bouwkundige als de technische hoedanigheid van het ensemble. Deze kennis is destijds ingezet om hoog- en laagbouw functioneel en organisatorisch te splitsen, en kan nu worden gebruikt om de delen weer tot één geheel te smeden. Als samenwerkers hebben we het idee dat deze kennis kan worden gebruikt om in een bouwteam tot een integraal planontwerp te komen in samenwerking met specialisten op het gebied van duurzaamheid en binnenmilieu. Als ontwerpers van de stedenbouwkundige buitenruimte (plein, fontein, parkeergarage) hebben we bovendien veel ervaring met én expertise van de omgeving van het gebouw zoals het tot nu toe is ontwikkeld.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Ons idee biedt veel ruimte voor inpassing van door anderen voorgestelde technische vernieuwingen,​ programmatische toevoegingen,​ functionele aanpassingen. Wij zijn in staat om hierin een regisserende rol te spelen, waarbij we alle spelers graag laten schitteren. Onze ervaring leert dat een conceptmatige aanpak kan zorgen voor het slagen van complexe processen. Door het concept helder voor ogen te houden blijft iedereen op koers, indien nodig met een omweg. Een helder concept zorgt daarnaast voor een grote mate van flexibiliteit. Het resultaat kan op meerdere manieren worden bereikt. Voor de haalbaarheid van het project laten we ons graag sturen door specialisten. We nemen kaders als uitgangspunt en proberen daarbinnen het maximale resultaat te bereiken. Om in de beeldspraak te blijven: een regisseur kan niet zonder een producent.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Het idee is om de monumentale twee-eenheid van Stadhuislaagbouw en Stadhuistoren zodanig te renoveren dat alle toevoegingen energie opwekken waardoor het gebouw energie-neutraal wordt, en wel zodanig dat het originele gebouw zo min mogelijk hoeft te worden aangepast en zijn architectonische waarde kan worden behouden. We doen dat door het in aanvang aangebrachte glasdak om te bouwen tot een energiedak, door simpelweg de warmte terug te winnen die wordt opgevangen in het dak. Dit principe is in basis al aanwezig maar werd 10 jaar geleden als mogelijkheid voor de toekomst gezien. Naast de terugwinning van warmte kunnen op deze plek ook nieuwe technieken voor energie/​opwekking worden toegepast zoals bijvoorbeeld transparante PV panelen. We doen dat door de gevels van de gerenoveerde Stadhuistoren uit te voeren als klimaatgevels. We beschouwen de uitbreiding van de plattegrond,​ van 300m2 per laag naar 700m2 per laag, daarbij als een efficiëntieslag voor de plattegrond maar ook voor de toevoeging van deze ambitie. We verwachten dat de klimaatgevels en het energiedak de twee-eenheid energie-neutraal kunnen maken. De uitbreiding van de toren tot een efficiënte plattegrond per laag is een mogelijkheid om de veranderende organisatie een nieuwe werkomgeving te bieden. De oude cellenstructuur zal verdwijnen waardoor een kantorenlandschap mogelijk wordt waarin flexwerken in diverse omgevingen kan worden aangeboden. De toevoeging van het nieuwe deel maakt bovendien nieuwe ruimtelijke constellaties mogelijk door plaatselijk vloeren weg te laten en zogenaamde “greenvoids” te introduceren. De uitbreiding van de toren maakt op deze manier de innovatie zichtbaar die het vernieuwde stadhuis voor de toekomst gereed maakt.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​120-q24-6013_stadhuis-20140123_print.pdf?​400&​direct|6013 Stadhuis-20140123 print.pdf}}|
 +^  Type of idea|service|
 +^  Category of idea|technical;​ design|
 +^  Enabling conditions|Om dit idee te doen slagen zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing: - Samenstelling van het ontwikkelteam waarin naast de opdrachtgever een bouwbedrijf. een architect, binnenhuisarchitect,​ constructeur,​ installatieadviseur,​ acousticus en een duurzaamheidsingenieur plaats nemen. - Een analyse van de concrete vraag van de Gemeente Eindhoven naar duurzame innovatieve flexwerkplekken en samenwerkingsverbanden;​ - Een analyse van de concrete vraag naar de programmatische invulling van het ceremoniële programma dat de Gemeente Eindhoven wil realiseren in de laagbouw, te weten B&​W-vleugel,​ politieke vleugel, raadzaal, vergaderaccommodaties en flexrestaurant.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Zoals bij de renovatie van het kantoor voor Rijkswaterstaat te Utrecht-Wastraven stellen we ons voor dat de voorgestelde renovatie van het Stadhuis een verduurzamingsslag is die het complex zowel energieneutraal,​ geschikt voor het nieuwe weken, alsmede zichtbaar innovatief en duurzaam maakt. De “greenvoids”,​ gedeelten van het kantoorgebouw waarin groen een gezonder werkklimaat verschaft, zijn bijvoorbeeld werkzaam toegepast in de Deutsche Bank te Franfurt am Main, een ontwerp van de Britse Architect Sir Norman Foster. Het glasdak als energiedak is in concept al uitgewerkt in 2001. Als energiedak functioneert hetzelfde concept in het NUON-kantoor te Arnhem wat tevens destijds als werkend voorbeeld werd gebruikt. De klimaatgevels zijn al op meerdere plaatsen succesvol toegepast als energieleveranciers.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Dit idee is een goede stap in de richting van de duurzaamheidsambities van de Gemeente Eindhoven omdat hiermee: - Één van haar overheidsgebouwen energieneutraal wordt gemaakt voor de toekomst; - Het Stadhuis, als symbool voor deze groep, stimulansen geeft voor het nieuwe werken in een groene, verduurzaamde werkomgeving.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Het verduurzamen van het Stadhuis: - Op plaatsen waar reeds de aanzet daartoe gegeven is; het glasdak; - Op plaatsen waar de geschiedenis heeft uitgewezen dat gebouwinstallaties inefficiënt en ecologisch onverantwoord zijn; - Met materialen en bouwprocessen die milieuvriendelijk en reversibel zijn; - Is een flexibel idee dat geen onomkeerbare milieueffecten teweeg brengt. Bovendien draagt het idee bij aan het monumentaliseren van het oorspronkelijke ontwerp van Jan van de Laan, een proces waarbij ons bureau bij de vorige renovaties een belangrijke bijdrage heeft geleverd. De kracht en oorspronkelijkheid van het ontwerp uit het begin van de jaren ’60 willen we met dit verduurzamingsidee behouden en omvormen tot een vitaal monument.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +De verduurzaming van het Stadhuis, met behoud van de monumentale waarde van het bestaande ontwerp, is bij eerder renovaties al een goede investering gebleken. Het Stadhuis, zoals ontworpen in de jaren ’60 door Jan van der Laan, is een belangrijk Eindhovens gebouw gebleken waarin de ceremonie van het bestuur op een toekomstbestendige manier is ondergebracht. Net als bij het stadhuis / stadskantoor van Tilburg en het provinciehuis te Den Bosch, is het investeren in een modern monument van grote waarde voor de stad, omdat de icoonwerking van het gebouw niet meer betwist wordt en haar communicatieve kracht kan worden uitgebouwd in plaats van vernieuwd. Zolang het gebouw de naam houdt van “opnieuw-verbeterd-flexibel-bestuurs-symbool” is niet vernieuwing,​ maar renovatie de enige duurzame optie.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​attractive surroundings"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​visible innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​construction"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions