A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

~~META: creator = CoSource, Arnoud de Zeeuw &description abstract = (ID:104) Waterstof...als een belangrijke energiedrager ~~ ====== (ID:104) Waterstof...als een belangrijke energiedrager====== ** CoSource ** \\ // Organiseren / optimaliseren van beheer- en onderhoud gebouwen en installaties // ^ Address|Ambachtsweg 14, 5683 CD, Best, Nederland | ^ URL|www.cosource.nl | ^ Contact|Arnoud de Zeeuw, Senior Project Manager, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Real estate; Other, audit, inspectie | ^ Area of expertise|Construction; Sustainability; Maintenance; Installations | ^ Size|11-50 employees | ===== Role of company/organisation===== In de praktijk blijken veel duurzame projecten niet aan de verwachtingen te voldoen. Oorzaken zijn vaak verkeerde verwachtingen, ontwerp niet doordacht in relatie tot de aanwezige omgeving, geen goede oplevering etc. CoSource heeft kennis en ervaring op alle relevante gebieden (technisch, bouwkundig, milieukundig, organisatorisch en financieel) en kan meedenken in de voorfase van een project om de risico’s en alle aspecten in elke fases van het traject te doorgronden en te benoemen. CoSource is geen uitvoerende partij in de zin van detail engineering (DO), levering en montage. De rol van CoSource in dit project is adviserend en ondersteunend in elke fase van het traject. Van analyseren ideeën, opstellen vraagspecificaties (VO), ondersteunen in aanbesteding tot oplevering en invulling in de exploitatie fase. ===== Opportunities for collaboration===== Succesvolle samenwerking vereist onderling vertrouwen. Organisaties die elkaar vertrouwen, hebben positieve verwachtingen over elkaars competentie, betrouwbaarheid, openheid en behulpzaamheid. Hierdoor zijn zij bereid om zich kwetsbaar ten opzichte van elkaar op te stellen. Vanuit de vele ideeën die aangeleverd worden ontstaan diverse projecten met verschillende samenwerkingsvormen en verschillende partijen. Dit vergt goed projectmanagement en kennis over allerlei soorten onderwerpen. Een kritische houding op het gebied van haalbaarheid (technisch en financiële besparingen), voldoen aan specificaties en continue verifiëren en valideren gedurende het proces zijn noodzakelijk voor resultaat borging. Voor CoSource is het een kans om in voorfase betrokken te zijn en vervolgens in de exploitatiefase een vaste partner te worden voor de gemeente Eindhoven op het gebied van gebouw beheer in al zijn facetten. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Waterstof wordt gezien als een belangrijke energiedrager voor de toekomst. Eén van de mogelijke toepassingen is de gecombineerde productie van elektriciteit en warmte (warmtekracht), met behulp van brandstofcellen. Hiermee wordt reeds op kleine schaal geëxperimenteerd. Brandstofcellen zijn elektrochemische toestellen die chemische energie van een doorgaande reactie direct omzetten in elektrische energie. De chemische energie hoeft dus niet eerst omgezet te worden in thermische energie en mechanische energie, waardoor er nauwelijks verliezen optreden en de brandstofcel op een hele efficiënte manier energie opwekt. In de cel vindt een redoxreactie plaats. In dit opzicht lijkt een brandstofcel op een batterij of accu, toch is er een belangrijk verschil tussen een accu of batterij en een brandstofcel. In een brandstofcel kunnen namelijk steeds opnieuw reagentia (bijvoorbeeld: waterstof en zuurstof) van buitenaf worden aangevoerd, terwijl de reagentia in een batterij of accu opgeslagen zitten in een gesloten stelsel. Waterstof en zuurstof worden afzonderlijk van elkaar aan de brandstofcel toegevoerd. Het waterstof bij de anode en het zuurstof (oxidator) bij de kathode. In de cel worden deze twee stoffen door een membraan gescheiden. Met behulp van een katalysator wordt het waterstof (H2) aan de anode gesplitst in twee H+-ionen (protonen) en twee elektronen (e-). De elektronen stromen vervolgens via een elektrisch circuit naar de kathode: dit is de elektrische stroom die gebruikt kan worden om bijvoorbeeld een elektromotor mee aan te drijven. De protonen stromen door de elektrolyt naar de kathode. De protonen en elektronen komen bij de kathode weer samen en reageren daar met het zuurstof (O2) die bij de kathode wordt ingevoerd. Daarbij ontstaat water (H2O). Een enkele brandstofcel levert in theorie een spanning van ongeveer 1, 20 volt, maar in de praktijk ligt die spanning veel lager; tussen de 0, 5 en 0, 8 volt. Om de spanning te verhogen worden de afzonderlijke cellen op elkaar gestapeld en in serie geschakeld. De stapel die zo ontstaat wordt een "brandstofcelstack" of "stack" genoemd. Brandstofcel-wkk-installaties hebben in principe een hoge energie-efficiëntie. Hierdoor kunnen ze in de toekomst fors besparen op de lokale opwekking van warmte en elektriciteit. Ten opzichte van gangbare wkk-installaties is de besparing 12 procent, ten opzichte van centrale opwekking zelfs 55 procent. Juist omdat brandstofcellen de brandstof niet verbranden, produceren ze geen grote hoeveelheden broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en stikstofoxide (NOx). Brandstofcellen stoten alleen wat water uit in de vorm van stoom en een kleine hoeveelheid kooldioxide (of helemaal geen CO2 wanneer alleen waterstof wordt gebruikt als brandstof). ^ Type of idea|product| ^ Category of idea|technical; design| ^ Enabling conditions|Inpassing in de bestaande bouw vergt altijd een goed doordacht ontwerp. Dit geldt voor bewezen technieken zoals warmtepompen, wko en wkk. Toepassing van brandstofcel technologie is hierin niet anders| ===== Stage of development===== Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned. ===== Substantiation stage of development===== Dit is nu nog niet beschikbaar gezien de fase van ontwikkeling op dit moment ===== Provability contribution to sustainability===== Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations. ===== Step in the right direction===== Dit idee heeft met name betrekking op de volgende speerpunten • Speerpunt 1 Eindhoven als duurzame stad volgens principes van The Natural Step o Bodem niet uitputten o Geen schadelijke chemische stoffen gebruiken o De natuur niet aantasten o Gezonde lucht o Top Technologische regio • Speerpunt 4 Energie neutrale stad o Duurzaam opwekken o Vraag en aanbod tot elkaar brengen o Besparen • Speerpunt 5 Zichtbaar maken van innovatie o Inspireren o Best practice o Living lab o Ruimte voor experiment en flexibiliteit o Aantrekkelijk MKB, brainporters o Voorbeeld functie o Gedrag verandering ===== Flexible idea===== Brandstof cel technologie is al geruime tijd een potentiele kansrijke optie om fossiele brandstoffen te vervangen. De ontwikkeling naar een toepassing in de gebouwde omgeving begint nu vorm te krijgen en de 1e producten komen op de markt. ===== Good investment===== Dit is in dit stadium nog niet te begroten {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"visible innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"products suppliers" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"underpinned innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"underpinned contribution"}}

TurTur Innovation Transitions