Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_101 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = CoSource, Arnoud de Zeeuw
 +&​description abstract = (ID:101) adviserend en ondersteunend...energieprestatiecontract
 +~~
 +
 +====== (ID:101) adviserend en ondersteunend...energieprestatiecontract======
 +
 + ** CoSource ** \\  // Organiseren / optimaliseren van beheer- en onderhoud gebouwen en installaties //
 +
 +^  Address|Ambachtsweg 14, 5683 CD, Best, Nederland |
 +^  URL|www.cosource.nl |
 +^  Contact|Arnoud de Zeeuw, Senior Project Manager, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Contracting;​ Consulting and Design services; Maintenance services; Real estate; Other, audit, inspecties ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ Maintenance;​ Installations ​  |
 +^  Size|11-50 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +In de praktijk blijken veel duurzame projecten niet aan de verwachtingen te voldoen. Oorzaken zijn vaak verkeerde verwachtingen,​ ontwerp niet doordacht in relatie tot de aanwezige omgeving, geen goede oplevering etc. CoSource heeft kennis en ervaring op alle relevante gebieden (technisch, bouwkundig, milieukundig,​ organisatorisch en financieel) en kan meedenken in de voorfase van een project om de risico’s en alle aspecten in elke fases van het traject te doorgronden en te benoemen. CoSource is geen uitvoerende partij in de zin van detail engineering (DO), levering en montage. De rol van CoSource in dit project is adviserend en ondersteunend in elke fase van het traject. Van analyseren ideeën, opstellen vraagspecificaties (VO), ondersteunen in aanbesteding tot oplevering en invulling in de exploitatie fase.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Succesvolle samenwerking vereist onderling vertrouwen. Organisaties die elkaar vertrouwen, hebben positieve verwachtingen over elkaars competentie,​ betrouwbaarheid,​ openheid en behulpzaamheid. Hierdoor zijn zij bereid om zich kwetsbaar ten opzichte van elkaar op te stellen. Vanuit de vele ideeën die aangeleverd worden ontstaan diverse projecten met verschillende samenwerkingsvormen en verschillende partijen. Dit vergt goed projectmanagement en kennis over allerlei soorten onderwerpen. Een kritische houding op het gebied van haalbaarheid (technisch en financiële besparingen),​ voldoen aan specificaties en continue verifiëren en valideren gedurende het proces zijn noodzakelijk voor resultaat borging. Voor CoSource is het een kans om in voorfase betrokken te zijn en vervolgens in de exploitatiefase een vaste partner te worden voor de gemeente Eindhoven op het gebied van gebouw beheer in al zijn facetten.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Via een Esco en met een energieprestatiecontract kunnen energiebesparingen worden gerealiseerd zonder zelf de investeringen daarvoor te moeten doen. Een Esco contract wordt opgesteld omdat iemand dat wil. In andere woorden “men verwacht dat het contract een specifieke functie vervuld”. Hieruit volgt dat wanneer we het contract uitvoeren en onderhouden het zodanig moet zijn dat het blijft doen wat de gebruiker op dit moment wil dat het doet. Vooraf bepalen van risico’s is essentieel voor beide contractpartijen. Het energieprestatiecontract fungeert als een contractueel kader voor de invoering van een overeenkomst op het gebied van energiekostenbesparing. Dit betreft een veelomvattend concept, variërend van het plannen van maatregelen via de uitvoering daarvan tot het garanderen van energiebesparende resultaten. Hiervoor wordt in het energieprestatiecontract een regeling gegeven voor een hele reeks diensten. Onderstaand een overzicht van de gebruikelijke inhoud van een energieprestatiecontract ? Energiebesparende maatregelen o Analyse o Planning o Uitvoering o Garantie van energiekostenbesparing ? Exploitatie en onderhoud van faciliteiten o Exploitatie o Onderhoud o Inspectie o Reparatie ? Overige diensten ? Opleidings- en kwalificatiemaatregelen Het energieprobleem is een kwantitatief probleem. Zonder getallen erbij wordt het luchtfietserij. Daarnaast zijn andere data zoals EPA scans, Nen 2767, gebruikers data en het huidige MJOP van belang. Hoe meer data verzamelt en geanalyseerd is voorafgaand aan het traject hoe gefundeerder de aanbesteding en hoe groter de kans van slagen wordt (zie ook idee “natuurlijke vervangingsmomenten”. Het meten van energie verbruiken vergt een aantal technische applicaties op het juiste object niveau. Alleen de meterstanden vastleggen van de hoofdmeter van de energie leverancier geeft in de grotere gebouwen niet voldoende informatie. Het aanleggen van sub bemetering is hiervoor noodzakelijk. Er dient een referentiewaarde voor de werkelijke energiekosten te worden vastgesteld:​ de zogenaamde baseline-waarde,​ d.w.z. referentiegebruik en referentiekosten. Essentieel is een eenduidige berekening voor de jaarlijkse correctie factoren a. veranderingen van energieprijzen b. veranderingen in de gebruiksintensiteit van het gebouw c. weersinvloeden,​ en d. door de opdrachtgever uitgevoerde verbeteringen Een Esco aanbieder moet voldoen aan de volgende algemene eisen: • Moet in staat zijn het project zelf te financieren of is voldoende financieel gezond om de vereiste betalingen te kunnen doen; • Moet de autoriteit hebben om te mogen tekenen voor een prestatiecontract;​ • Heeft redelijk kennis/​inzicht in de te verwachten financiële ontwikkeling,​ verandering in eigenaarschap,​ gebruik en bezetting die naar verwachting zullen optreden gedurende de contractduur;​ • Heeft voldoende technische, juridische en management capaciteit om een prestatie contract te begrijpen en te werken met een Esco contract
 +^  Type of idea|service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|De rol van CoSource is adviserend en ondersteunend in elke fase van het traject. Van analyseren ideeën, mede bepalen contractvorm,​ ondersteunen in aanbesteding tot oplevering en invulling in de exploitatie fase. Er kan niet worden verwacht dat de correctie van energiekosten volledig recht doet aan alle werkelijke ontwikkelingen. Er bestaan allerlei uiteenlopende opvattingen over dit onderwerp, bijvoorbeeld over de vraag hoe weerseffecten in aanmerking moeten worden genomen.Gewoonlijk komen de partners in de loop van de contractonderhandelingen een wederzijds aanvaardbare aanpak overeen. Een correctie van energiekosten die ‘dicht bij de werkelijkheid’ligt,​ is ook in het belang van de leverancier aangezien de beloning voor de leverancier op deze basis wordt bepaald. Een niet goed uitgebalanceerde correctiemethode kan voor de leveranciernadelig uitpakken.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Esco contract vormen worden al geruime tijd "​commercieel"​ besproken. Concrete contracten zijn er nog niet veel in Nederland. Het principe van een Esco contract kan werken maar vergt veel voorbereiding,​ nauwkeurig afstemmen van verwachtingen en een goede samenwerking. Onderbouwing van resultaten is situatie afhankelijk.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Dit idee heeft met name betrekking op de volgende speerpunten • Speerpunt 4 Energie neutrale stad o Duurzaam opwekken o Vraag en aanbod tot elkaar brengen o Besparen • Speerpunt 5 Zichtbaar maken van innovatie vanwege de innovatieve contractvorm o Inspireren o Best practice o Living lab o Ruimte voor experiment en flexibiliteit o Aantrekkelijk MKB, brainporters o Voorbeeld functie o Gedrag verandering
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Een Esco kan op allerlei soorten techniek toegepast worden en is dus flexibel. Per situatie moet het item "​milieu effect"​ onderdeel zijn van de beslissing
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Dit is situatie afhankelijk
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions