(ID:100) samenwerking….kennis en ervaring op alle relevante gebieden

CoSource
Organiseren / optimaliseren van beheer- en onderhoud gebouwen en installaties

AddressAmbachtsweg 14, 5683 CD, Best, Nederland
URLwww.cosource.nl
ContactArnoud de Zeeuw, Senior Project Manager, a.dezeeuw@cosource.nl
Line of industryContracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Real estate; Welfare; Other, audit, inspectie, epa,
Area of expertiseConstruction; Sustainability; Maintenance; Installations
Size11-50 employees

Role of company/organisation

In de praktijk blijken veel duurzame projecten niet aan de verwachtingen te voldoen. Oorzaken zijn vaak verkeerde verwachtingen, ontwerp niet doordacht in relatie tot de aanwezige omgeving, geen goede oplevering etc. CoSource heeft kennis en ervaring op alle relevante gebieden (technisch, bouwkundig, milieukundig, organisatorisch en financieel) en kan meedenken in de voorfase van een project om de risico’s en alle aspecten in elke fases van het traject te doorgronden en te benoemen. CoSource is geen uitvoerende partij in de zin van detail engineering (DO), levering en montage. De rol van CoSource in dit project is adviserend en ondersteunend in elke fase van het traject. Van analyseren ideeën, opstellen vraagspecificaties (VO), ondersteunen in aanbesteding tot oplevering en invulling in de exploitatie fase.

Opportunities for collaboration

Succesvolle samenwerking vereist onderling vertrouwen. Organisaties die elkaar vertrouwen, hebben positieve verwachtingen over elkaars competentie, betrouwbaarheid, openheid en behulpzaamheid. Hierdoor zijn zij bereid om zich kwetsbaar ten opzichte van elkaar op te stellen. Vanuit de vele ideeën die aangeleverd worden ontstaan diverse projecten met verschillende samenwerkingsvormen en verschillende partijen. Dit vergt goed projectmanagement en kennis over allerlei soorten onderwerpen. Een kritische houding op het gebied van haalbaarheid (technisch en financiële besparingen), voldoen aan specificaties en continue verifiëren en valideren gedurende het proces zijn noodzakelijk voor resultaat borging. Voor CoSource is het een kans om in voorfase betrokken te zijn en vervolgens in de exploitatiefase een vaste partner te worden voor de gemeente Eindhoven op het gebied van gebouw beheer in al zijn facetten.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Verduurzaming van de bestaande bouw werkt het beste als men voortdurend verbeteringen in de bestaande voorraad doorvoert. Dit kan door hiervoor steeds natuurlijke momenten aan te grijpen, zoals kleine renovaties en (groot) onderhoud. Het bepalen van deze “natuurlijke momenten” vergt inzicht in de staat van componenten. In de praktijk is deze data beschikbaar in de vorm van allerlei soorten inspecties. Denk hierbij aan EPA scans, NEN2767 conditiemetingen en de hieruit opgestelde MJOP’s en allerlei rapportages van onderhoudfirma’s. Bij de gemeente Eindhoven zijn EPA scan’s beschikbaar (label is afgegeven) en hierin staan potentiele maatregelen benoemd, vaak met grove inschatting van investeringen en terug verdien tijden. Daarnaast is Planon data beschikbaar waarin op component nivo bouwjaar, type, merk en conditie beschikbaar is. Door deze data samen te voegen en te matchen met Breeam Bestaande Bouw uitgangspunten kunnen de meest kansrijke maatregelen redelijk eenvoudig bepaald worden op een gestructureerde en onderbouwde manier. Cosource heeft deze aanpak uitgevoerd bij de gemeente Veldhoven. De voorgestelde maatregelen uit de EPA scans zijn concreet gemaakt door deze te beoordelen aan de hand van een NEN2767 conditiemeting en het opgestelde MJOP. Op basis van LCC berekeningen is vervolgens de juiste keuze van door te voeren maatregelen gemaakt: • Starten met energie monitoring op de relevante locaties. • Ketel vervangingen in 10 locaties nadat de optie voor warmtepompen doorgerekend was. • Beoordelen bouwkundige maatregelen na controleren op locatie of de EPA maatregelen daadwerkelijk van toepassing zijn, zoals een endoscopie in de spouw. • Plaatsen van een zonneboiler voor de warmwatervoorziening van het gemeentelijk zwembad. • Locale sporthal: de klimaatbeheersing verbeteren en energie efficiënt maken door plaatsen van ventilatie met WTW, stralingspanelen en een nieuwe ketel. • Aanbesteding starten voor het leveren en plaatsen van PV panelen. • Onderzoek naar toepassing van koeling op basis van PCM materiaal in een nog redelijke nieuwe sport en turnhal naar aanleiding van warmte klachten. • Vervanging van verouderde TL verlichting voor LED lijnen in een sporthal. • Verbeteren van de klimaatinstallatie in de leeszaal van de bibliotheek met ketel vervangingen. Kenmerk van deze projecten is dat ze allemaal beoordeeld zijn op de concrete situatie ter plaatse. Wat is de verwachting van het gebruik van het pand, blijft de installatie nog betrouwbaar en onderhoudbaar, hoe groot is het huidige energieverbruik, wat zijn de geplande werkzaamheden, welke klachten spelen er, etc. Hiermee is uiteindelijk geborgd dat er investeringen gedaan worden die niet alleen als duurzaam verkocht kunnen worden, maar ook gewoon logisch in het exploitatie beeld passen. En van de andere kant bekeken zijn er geen duurzaamheids kansen verloren gegaan door alle mogelijkheden van de huidige stand van de techniek te beschouwen. Uitgaande van bewezen en door ontwikkelde technieken. Dit idee heeft met name betrekking op de volgende speerpunten • Speerpunt 4 Energie neutrale stad o Duurzaam opwekken o Vraag en aanbod tot elkaar brengen o Besparen • Speerpunt 5 Zichtbaar maken van innovatie o Best practice o Voorbeeld functie o Gedrag verandering

Type of ideaservice
Category of ideatechnical; design; work flow; financial
Enabling conditionsDe beschikbaarheid van juiste data is essentieel.

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

Cosource heeft deze aanpak uitgevoerd bij de gemeente Veldhoven. • Energie monitoring op relevante locaties. • Ketel vervangingen in 10 locaties • Beoordelen bouwkundige maatregelen na controleren op locatie zoals een endoscopie in de spouw. • Plaatsen van een zonneboiler voor de warmwatervoorziening van het gemeentelijk zwembad. • Locale sporthal: de klimaatbeheersing verbeteren en energie efficiënt maken • Aanbesteding starten voor het leveren en plaatsen van PV panelen. • Onderzoek naar toepassing van koeling op basis van PCM materiaal in een nog redelijke nieuwe sport en turnhal naar aanleiding van warmte klachten. • Vervanging van verouderde TL verlichting voor LED lijnen in een sporthal. • Verbeteren van de klimaatinstallatie in de leeszaal van de bibliotheek met ketel vervangingen.

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

Dit idee heeft met name betrekking op de volgende speerpunten • Speerpunt 4 Energie neutrale stad o Duurzaam opwekken o Vraag en aanbod tot elkaar brengen o Besparen • Speerpunt 5 Zichtbaar maken van innovatie o Best practice o Voorbeeld functie o Gedrag verandering

Flexible idea

Dit is afhankelijk van de daadwerkelijke uitkomst van de analyse. Een kansrijke optie zal ook beoordeeld moeten worden op dit item.

Good investment

De investering van een analyse van de beschikbare data is laag. Voor de scope van de gebouwen moet rekening gehouden met ongeveer een week werk. Uitgangspunt is dat Planon data in excel aangeleverd wordt en EPA rapportage beschikbaar zijn. In de uiteindelijke rapportage wordt per optie een kosten begroting met terug verdientijden vermeld

TurTur Innovation Transitions